Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příjmy osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti

8.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3
Příjmy osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti

Jaroslava Pfeilerová

Pojem Druh osvobozeného příjmu Poznámka, tip, doporučení
Vzdělávání zaměstnance Od daně jsou osvobozeny:
- nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců a rekvalifikaci zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo
- nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti.
Co se rozumí odborným rozvojem zaměstnanců, je definováno v ust. § 227 ZP – zaškolení a zaučení, odborná praxe absolventů škol a prohlubování kvalifikace.

Osvobození od daně z příjmů se nevztahuje na související příjmy jako je např. mzda, plat, odměna, náhrada za ušlý příjem nebo další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům.

Zaměstnavatel může zaměstnancům hradit také výdaje spojené se zvyšováním kvalifikace. Pro možnost osvobození od daně ze závislé činnosti je důležité, aby plnění zaměstnanci bylo poskytnuto v nepeněžní podobě.

§ 6 odst. 9 písm. a) ZDP
Stravování Hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem nepeněžní formou ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného zaměstnavatelem prostřednictvím jiných subjektů. Za nepeněžní formu zajištěného stravování lze považovat např. zajištění jídla ve vlastní jídelně nebo poskytování poukázek na stravování, tj. jakýchkoliv stravenek do provozoven veřejného stravování.
V případě poskytnutí peněžního příspěvku, by toto plnění nebylo osvobozeno od daně ze závislé činnosti.
§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP
Poskytnutí nealkoholických nápojů ke spotřebě na pracovišti Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnancům nealkoholické nápoje ke spotřebě na pracovišti. Pokud jsou poskytnuty v nepeněžní podobě, je jejich hodnota osvobozena od daně ze závislé činnosti.
Peněžní příspěvek na nápoje dani ze závislé činnosti podléhá.
Jde o dobrovolné nepeněžní plnění, které zaměstnavatel nemůže daňově uplatnit – § 25 odst. 1 písm. zn) ZDP.

Pokud by však zaměstnavatel poskytl zaměstnanci peněžní příspěvek na nápoje, mohlo by plnění být posouzeno jako sjednaný daňově účinný benefit podle ust. § 24 odst. 2 písm. j) ZDP.
§ 6 odst. 9 písm. c) ZDP
Nepeněžní plnění poskytnuté z fondů ze zisku Od daně ze závislé činnosti je osvobozeno nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnancům nebo jeho rodinnému příslušníkovi:
- z FKSP,
- ze sociálního fondu,
- ze zisku po jeho zdanění,
- na vrub nákladů, které nejsou náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Jde o plnění, která jsou poskytována ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady nebo sportovní akce.

Od roku 2017
lze uvedené osvobození vztáhnout také na zboží nebo služby zdravotního, léčebného a hygienického plnění od zdravotnických zařízení a také pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.

Příspěvek na rekreaci je z hlediska osvobození od daně ze závislé činnosti omezen částkou 20 000 Kč za kalendářní rok.
§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP
Zvýhodnění ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek Je poskytováno zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek. Na jiná zvýhodnění související s dopravou poskytovanou zaměstnancům se toto osvobození nevztahuje.
Osvobození se týká pouze nepeněžní formy plnění poskytnuté vlastním zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům.
§ 6 odst. 9 písm. e) ZDP
Příjmy ze závislé činnosti na území ČR plynoucí daňovým nerezidentům Časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v kterémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích.
Výjimku tvoří příjmy vyplácené za osobně vykonávanou práci sportovců a umělců a také příjmy zaměstnanců za práci vykonávanou ve stálé provozovně. Tyto příjmy nerezidentů podléhají v ČR zdanění od prvního dne výkonu činnosti.
Mimo tuzemské daňové zákony je pro účely zdanění nezbytné vycházet také z příslušného článku mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, který zdaňování příjmů ze zaměstnání řeší (obvykle článek 14 nebo článek 15 příslušné smlouvy).
§ 6 odst. 9 písm. f) ZDP
Nepeněžní plnění – dary poskytované z FKSP Od daně z příjmů jsou osvobozeny dary až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance při následujících příležitostech:
- za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní pohromě a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru, za péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
- při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele,
- při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,
- při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro lll. stupeň invalidity.
Pro zaměstnavatele, na které se vyhláška o FKSP nevztahuje, bude od daně ze závislé činnosti osvobozena hodnota nepeněžních darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo z nedaňových nákladů.
§ 6 odst. 9 písm. g) ZDP
§ 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb.
Přechodné ubytování Od daně je osvobozena hodnota přechodného ubytování, poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to do výše 3 500 Kč měsíčně.
Toto plnění nelze zaměňovat s povinnou náhradou ubytovacích výdajů vzniklých při pracovní cestě.
Náhrady nad limit 3 500 Kč měsíčně jsou posouzeny jako příjem zaměstnance podléhající dani ze závislé činnosti.
Na straně zaměstnavatele budou sjednané výdaje na přechodné ubytování zaměstnanců plně výdaji daňovými – § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5).
§ 6 odst. 9 písm. i) ZDP
Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy Osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické výchovy platí s účinností od 1. 1. 2014. Uvedená změna je zdůvodňována podporou zapojení žáků a studentů do praxe, která má motivovat zaměstnavatele ke spolupráci se vzdělávacími zařízeními.
Příjmy poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc Osvobozeny od daně jsou také příjmy poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci do výše 500 000 Kč v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Podmínkou pro osvobození tohoto plnění od daně ze závislé činnosti je, aby tato plnění byla zaměstnancům vyplácena:
- z FKSP,
- ze sociálního fondu, nebo
- ze zisku po jeho zdanění či
- z daňově neúčinných nákladů.
§ 6 odst. 9 písm. o) ZDP
Příspěvek na: -penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění -na soukromé životní pojištění Z hlediska zaměstnance je při splnění podmínek stanovených ZDP osvobozen:
  1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet zaměstnance u penzijního fondu,
  2. příspěvek na doplňkové penzijní spoření,
  3. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch zaměstnance na jeho penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění ve státech EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,
  4. příspěvek na pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění,
Z hlediska zaměstnance je sloučeno osvobození příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění a příspěvků na soukromé životní pojištění, které zaměstnavatel hradí za zaměstnance, a to až do výše   50 000 Kč za rok na všechny druhy pojištění.

Nadlimitní částka bude zaměstnanci zdaněna a bude též odvedeno zákonné pojistné. Příspěvek na soukromé životní pojištění je od daně osvobozen pouze v případě, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním.

Od roku 2017 je příspěvek na doplňkové penzijní spoření od daně osvobozen pouze v případě, že nedojde k výplatě částečného odbytného.

Na straně zaměstnavatele jde o daňově účinný náklad jako sjednaný zaměstnanecký benefit podle ust. § 24 odst. 2 písm. j) ZDP.
§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP
Plnění ve formě náhrady platu, mzdy nebo odměny namísto nemocenského Od daně ze závislé činnosti je osvobozeno plnění ve formě náhrady platu, mzdy nebo odměny, kterou bude vyplácet zaměstnancům zaměstnavatel ze svých finančních prostředků namísto nemocenského, a to pouze do výše základní výměry, na kterou má zaměstnanec nárok.
Nadlimitní plnění bude u zaměstnance posouzeno jako zdanitelný příjem.
Pro zaměstnavatele v případě povinného plnění jde o daňově účinný náklad v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. p) ZDP.
Zaměstnavatel však může zaměstnancům vyplácet tuto náhradu dobrovolně i ve vyšších částkách a po delší dobu, než je povinen. V tomto případě může související náklady daňově uplatnit v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. j) ZDP jako plnění sjednané v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvě apod.
§ 6 odst. 9 písm. t) ZDP
Majetkový prospěch při bezúročné zápůjčce do výše jistin 300 000 Kč Od daně z příjmů je osvobozena výhoda plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky až do úhrnné výše nesplacených jistin 300 000 Kč. Zdanitelný příjem ve výši obvyklého úroku bude vypočten pouze z částky přesahující stanovený limit. Limit 300 000 Kč se sleduje vždy od téhož zaměstnavatele. Majetkový prospěch z bezúročných zápůjček z jistin vyšších než 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce je nutné zahrnout zaměstnanci do základu alespoň jedenkrát ročně, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

Komentář:

Za účelem motivace zaměstnavatelů k poskytování příspěvků