dnes je 4.8.2020

Input:

Překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

6.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5 Překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

JUDr. Zdeňka Leiblová, Mg. Monika Chromečková

Překlenovací příspěvek

Úřad práce může na základě písemné dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti, překlenovací příspěvek.

Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců ve výši 0,25násobku průměrné mzdy z předchozího období. Příspěvek se vyplatí jednorázově za celé dohodnuté období a má sloužit k úhradě těchto provozních nákladů:

  • nájemné a služby s ním spojené (kromě nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených),

  • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,

  • náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost – za podmínky, že je tento objekt ve vlastnictví OSVČ a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti.

Za provozní náklad se považuje také daň z přidané hodnoty, pokud je součástí výše vyjmenovaných nákladů a OSVČ není plátcem této daně.

O poskytnutí příspěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody s úřadem práce o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Příspěvek na zapracování

Úřad práce může na základě uzavřené písemné dohody poskytnout zaměstnavateli příspěvek na zapracování, a to tehdy, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči. Tu věnuje těm uchazečům o zaměstnání, kteří ji potřebují z důvodu svého zdravotního stavu, věku, péče o dítě či z jiných vážných důvodů (§ 33 ZZ).

Příspěvek se poskytuje na mzdy maximálně na dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek může činit maximálně polovinu minimální mzdy na zaměstnance pověřeného zapracováním.

Příspěvek na zapracování se poskytuje jednorázově, a to zpětně za celé sjednané období, a je splatný do 30 kalendářních dnů od předložení písemné informace o průběhu zapracování. Příspěvek se neposkytuje za dobu nepřítomnosti zapracovávané osoby v práci.

Příspěvek zaměstnavateli při přechodu na nový podnikatelský