Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Ujednání o konkurenční doložce

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.08
Přehled judikatury trochu jinak – Ujednání o konkurenční doložce

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Když se řekne „konkurenční doložka”, ne každý zaměstnanec a ne každý zaměstnavatel jsou si jisti, co si pod tímto pojmem mají přesně představit. Chtějí-li se to dozvědět, musejí nahlédnout do ustanovení § 310 ZP a § 311 ZP. A zjistí, že konkurenční doložka je o vzájemných závazcích (bývalého) zaměstnance a (bývalého) zaměstnavatele po skončení zaměstnání. Závazek zaměstnance spočívá v tom, že se po určitou dobu (nejdéle po dobu 1 roku) po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Tomu odpovídá závazek zaměstnavatele poskytnout za to zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc plnění závazku. Nadto může být mezi smluvními stranami sjednána smluvní pokuta za porušení závazku zaměstnance. Ta musí být přiměřená povaze a významu sjednané konkurenční doložky.

Podobně to může být s termínem „promlčení” (dle ustanovení § 609 NOZ a násl.). Laikovi nemusí být zcela zřejmé, co vlastně obnáší, tím spíše, že vedle toho existuje ještě tzv. prekluze. Jak se vyjádřil sám Nejvyšší soud, soudní praxe i právní teorie promlčením rozumí marné uplynutí lhůty stanovené v zákoně pro vykonání práva. Znamená výrazné oslabení subjektivního práva oprávněného účastníka, neboť promlčením sice jeho nárok nezaniká, nemůže však být soudem přiznán, jestliže povinný před soudem čelí uplatněnému právu námitkou promlčení. Právo oprávněného účastníka trvá i nadále, stává se však prostřednictvím soudu nevymahatelným.