Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravděpodobné pojistné

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8 Pravděpodobné pojistné

Ing. Antonín Daněk

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 25a odst. 2 ZPZP – pravděpodobná výše pojistného

 

  2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Zaměstnavatel   4 967 Kč   5 082 Kč   5 246 Kč   5 246 Kč   5 338 Kč   5 500 Kč  
OSVČ   2 484 Kč   2 541 Kč   2 623 Kč   2 623 Kč   2 669 Kč   2 750 Kč  

Komentář:

Pokud zaměstnavatel nepředloží Přehled, nemůže zdravotní pojišťovna pouze na základě údajů ve svém informačním systému posoudit, zda je pojistné za příslušný kalendářní měsíc odvedeno zaměstnavatelem v souladu se zákonem. Správnost placení pojistného lze relevantně prověřit pouze provedením kontroly. Aby měly zdravotní pojišťovny možnost vyčíslit u těchto nezodpovědných plátců svoje pohledávky, začlenil zákonodárce do právní úpravy novelou účinnou od 30. 6. 1998 alternativní variantu, na jejímž základě lze výši pohledávky určit.

Při stanovení pravděpodobné výše pojistného vychází zdravotní pojišťovna z údajů a pomůcek, které má k dispozici, nebo které si sama opatří. Základním podkladem pro stanovení výše pravděpodobného pojistného je počet zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny (zjistit lze například od úřadu práce), dále pak kupříkladu výše průměrné mzdy v regionu a v daném odvětví, což zveřejňuje ČSÚ. Nelze-li pro nedostatek podkladových materiálů stanovit pravděpodobnou výši příjmů zaměstnance, má se pro účely stanovení této pravděpodobné výše pojistného za to, že měsíčním příjmem je částka odpovídající 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost zaměstnavatele předložit požadovaný Přehled, rovněž tímto není dotčena možnost zdravotní pojišťovny uložit pokutu za porušení této povinnosti plátce pojistného. Pokud plátce požadovaný Přehled následně předloží, příslušná zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší.

Příklad

Příklad:

Ani přes výzvu zdravotní pojišťovny nepodal zaměstnavatel Přehled za své