dnes je 17.1.2019
Input:

Pracovnělékařské služby (§ 53-60 ZSZS)

11.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.3
Pracovnělékařské služby (§ 53-60 ZSZS)

JUDr. Anna Janáková

Komentář
Komentář

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby, které mají preventivní charakter. Jejich cílem je ochrana zdraví uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců při práci a ochrana osob připravujících se na výkon povolání (žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě).

Specifikum PLS

Pracovnělékařské služby nejsou samostatným druhem zdravotní péče. Svým účelem naplňují tyto druhy zdravotní péče, a to preventivní, diagnostické, posudkové a konzultační služby. Specifikum pracovnělékařské služby spočívá v tom, že je poskytována pacientům, kteří jsou zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, popř. žáci a studenti při praktickém vyučování a praktické přípravě, a na základě písemné smlouvy (se stanovenými výjimkami) mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zaměstnavatelem.

Součástí pracovnělékařských služeb podle ZSZS jsou:

 1. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
 2. provádění pracovnělékřských prohlídek, které mají preventivní charakter, a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 3. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
 4. školení v poskytování první pomoci a
 5. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Přehled činností, které jsou obsahem jednotlivých PLS shora uvedených, stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb. Pokud se týče pravidelného dohledu, stanoví frekvenci:

 • nejméně jedenkrát za kalendářní rok,

 • jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v části II přílohy č. 2 ke shora citované vyhlášce nebo jiným právním předpisem.

Poskytovatel PLS

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být fyzická nebo právnická osoba, jen pokud má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., a to v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství. Zákonodárce počítá s tím, že praktický lékař, poskytující PLS, absolvuje akreditovaný kurz zaměřený na pracovnělékařské služby, nicméně tuto povinnost zákon výslovně neukládá.

Zákon ale ukládá zaměstnavateli povinnost, že jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, musí uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem PLS.

ZSZS připouští výjimky, kdy k zajištění PLS není třeba uzavírat smlouvu o jejich poskytování. Jedná se o tyto případy:

 1. Pokud je Vězeňská služba zaměstnavatelem, pak poskytuje PLS zaměstnancům a osobám ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence zařazeným do práce ve svých zdravotnických zařízeních (§ 69 odst. 2 ZSZS); poskytuje tedy PLS svými zaměstnanci.
 2. Zaměstnavatel, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství, může podle ZSZS pro výkon práce na svých pracovištích poskytovat PLS prostřednictvím:
  1. lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a
  2. dalších zdravotnických pracovníků podílejících se na poskytování pracovnělékařských služeb,

se kterými uzavřel pracovněprávní nebo obdobný vztah.

 1. ZSZS dává § 54 odst. 2 písm. b) zaměstnavateli možnost, pokud jde o práce pouze kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Ostatní PLS (jako hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby) zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců prostřednictvím poskytovatele PLS, s nímž pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu o poskytování PLS.

Smlouva o poskytování PLS

Smlouva o poskytování PLS není upravena jako samostatný smluvní typ. Při uzavírání této smlouvy budou smluvní strany vycházet zejména z § 2636 až 2651 NOZ (smlouva o péči o zdraví). Tuto smlouvu je možné využít pro uzavírání smlouvy o poskytování PLS. Smluvní strany jsou označeny jako poskytovatel (zdravotních služeb), příkazce (např. zaměstnavatel); je-li ošetřována jiná osoba než příkazce, označuje se tato třetí osoba jako ošetřovaný (zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání).

Více poskytovatelů PLS

Zaměstnavatel může pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování PLS s více poskytovateli těchto služeb, zejména je-li to vzhledem k počtu zaměstnanců nebo umístění jednotlivých pracovišť účelné.

Pověřený poskytovatel PLS

Zákonem č. 202/2017 Sb., byl do ZSZS zařazen nový § 57a ZSZS, které umožňuje s účinností od 1. 11. 2017 smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb některou součást PLS zajišťovat prostřednictvím jiného poskytovatele („pověřený poskytovatel pracovnělékařských služeb”) na základě písemné smlouvy s ním uzavřené; takový postup však musí být dohodnut poskytovatelem pracovnělékařských služeb dopředu v písemné smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřené se zaměstnavatelem. Zákon vymezuje nezbytné náležitosti, které smlouva mezi poskytovateli PLS musí obsahovat (druh služeb, místo poskytování služeb, vzájemné poskytování informací, seznámení s pracovními riziky a pracovními podmínkami). Pověřený poskytovatel pracovnělékařských služeb provádějící posuzování zdravotní způsobilosti v takovém případě vydává v rámci této činnosti lékařský posudek svým jménem.

Poskytovatel PLS uživatele

Na základě novely provedené zákonem č. 202/2017 Sb. může agentura práce nově zajišťovat pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k jinému zaměstnavateli/uživateli prostřednictvím poskytovatele PLS uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce.

Volba lékaře

Obecně nové zdravotnické předpisy zachovávaly pacientovi právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb a zvolit si zdravotnické zařízení; to se však nevztahuje na poskytování PLS, podobně jako doposud u závodní preventivní péče. Zaměstnavatel rozhodne sám, s kým uzavře smlouvu o poskytování PLS. Zaměstnanec je povinen se podrobit PLS u toho poskytovatele, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu, pokud se nejedná o výjimku podle § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel podle ZSZS v souvislosti s PLS má tyto povinnosti:

 1. vůči osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb včetně pověřených osob poskytovatele PLS agentury práce, jejíž zaměstnanci jsou zařazeni na tato pracoviště:
  • umožnit jim vstup na všechna svá pracoviště,

  • sdělit jim informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti,

  • předložit jim technickou dokumentaci strojů a zařízení,

  • sdělit jim informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci včetně údajů zjištěných při ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání, popřípadě pracovních úrazů;

 2. vůči poskytovateli pracovnělékařských služeb:
  • informovat ho, že u zaměstnance nastaly skutečnosti stanovené vyhláškou č. 79/2013 Sb. pro provádění lékařských prohlídek po skončení rizikové práce;

  1. vůči svému zaměstnanci:
   • při jeho zařazování k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jeho zdravotní způsobilosti,

   • při jeho odeslání k pracovnělékařské prohlídce jej vybavit žádostí o provedení této prohlídky, obsahující údaje stanovené vyhláškou č. 79/2013 Sb. a další údaje, pokud je stanoví jiné právní předpisy upravující požadavky na zdravotní způsobilosti nebo zjištění zdravotního stavu,

   • odeslat ho na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádal nebo zaměstnavatel obdržel podnět od ošetřujícího lékaře zaměstnance [ § 45 odst. 2 ZSZS nebo § 57 odst. 1 písm. j) ZSZS ];

  2. na úseku evidence:
   • vést dokumentaci o pracovnělékařských službách, která se nevztahuje ke konkrétním zaměstnancům, jejíž obsah stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb.

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen každému zaměstnanci sdělit, u kterého poskytovatele PLS mu budou poskytnuty PLS. Zaměstnavatel je dále povinen informovat odborovou organizaci a zástupce pro oblast BOZP anebo přímo zaměstnance o výběru a poskytování PLS.

Právo zaměstnavatele

Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k práci.

Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec je povinen se podle ZSZS podrobit:

 • pracovnělékařským službám u poskytovatele PLS, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu, popřípadě u pověřeného poskytovatele,

 • pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti za zákonem stanovených podmínek u svého registrujícího poskytovatele (práce kategorie první) podle § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS nebo u lékaře podle § 58a odst. 1 písm. a) ZSZS, je-li zaměstnavatel poskytovatelem zdravotních služeb,

 • dalším zdravotním službám indikovaným poskytovatelem PLS uvedeným v předchozích bodech pro hodnocení zdravotního stavu (poskytovatele dalších zdravotních služeb určí zaměstnanci poskytovatel PLS); další zdravotní služby jsou součástí pracovnělékařských služeb;

 • pracovnělékařským službám nařízeným podle jiného právního předpisu (například podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Samotná povinnost zaměstnance podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním je zaměstnanci uložena zákoníkem práce.

Zaměstnanec je podle ZSZS povinen sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb:

 • jméno a adresu registrujícího poskytovatele a dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do péče,

 • na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci.

Právo zaměstnance na mimořádnou prohlídku

Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku; v takovém případě je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět a zaměstnance na mimořádnou prohlídku odeslat.

Povinnosti poskytovatele PLS

ZSZS ukládá poskytovateli PLS řadu povinností, a to:

 1. informační vůči zaměstnanci a zaměstnavateli ohledně možného vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnance a zaměstnanců;
 2. provádět pracovnělékařské prohlídky a vykonávat pravidelný dohled na pracoviště zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci nejméně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 79/2013 Sb. a jinými právními předpisy;
 3. spolupracovat se zaměstnavatelem, zaměstnanci a jejich zástupci, s bezpečnostními techniky a kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 4. oznamovat zaměstnavateli zjištěné závažné nebo opakující se skutečnosti negativně ovlivňující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to neprodleně;
 5. podat podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li ohroženo zdraví zaměstnanců při práci k vykonání dozoru na pracovišti zaměstnavatele při zajišťování BOZP, v případě, že zjistí, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes opakované upozornění neplní povinnosti na úseku BOZP stanovené právními předpisy;
 6. vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, která se nevztahuje ke konkrétním zaměstnancům (obsah stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb.) odděleně od zdravotnické dokumentace vedené o konkrétních zaměstnancích;
 7. vést, pokud tentýž poskytovatel poskytuje zaměstnanci PLS a zároveň je jeho registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství, zdravotnickou dokumentaci o PLS odděleně od ostatní zdravotnické dokumentace;
 8. zajistit nebo provádět odběry biologického materiálu pro stanovení hodnot biologických expozičních testů stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví včetně vyhodnocení výsledků biologických
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz