Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti zaměstnavatele při ohlašování stanovených skutečností

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12
Povinnosti zaměstnavatele při ohlašování stanovených skutečností

JUDr. František Vlasák

Ohlašovací povinnosti plní zaměstnavatelé vůči příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Dělí se:

 • na povinnosti při ohlašování zaměstnavatele samotného a

 • na povinnosti při ohlašování jeho zaměstnanců.

Ohlašování zaměstnavatele – § 93 ZNP

Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Přihlašování zaměstnavatele Zaměstnavatel je povinen na předepsaném tiskopise:
 • přihlásit se nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku do registru zaměstnavatelů,

 • uvést všechny peněžní ústavy v České republice, u nichž má vedeny účty,

 • uvést všechny své mzdové účtárny s uvedením jejich adres a osob, které jsou za ně oprávněny jednat jménem zaměstnavatele,

 • ve lhůtě do 8 kalendářních dnů od svého vzniku přihlásit do registru zaměstnavatelů též každou svou mzdovou účtárnu a uvést okruh zaměstnanců organizační složky, popřípadě jinak vymezený okruh zaměstnanců, pro které mzdová účtárna vede evidenci mezd nebo platů.

Povinnost přihlásit sebe samého má pouze zaměstnavatel zaměstnávající zaměstnance účastné nemocenského pojištění.Zaměstnavatel, který by zaměstnával pouze zaměstnance, kteří by nebyli účastni nemocenského pojištění, by tuto povinnost neměl.
Ohlašování změn Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit každou změnu údajů, které uvedl při přihlašování do registru zaměstnavatelů, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Pokud zaměstnavatel zřídí či zruší mzdovou účtárnu až poté, co se přihlásil do registru zaměstnavatelů, je povinen ji přihlásit do registru zaměstnavatelů či odhlásit ji z tohoto registru do 8 kalendářních dnů ode dne jejího zřízeni (zrušení).
Odhlášení zaměstnavatele Pokud zaměstnavatel přestává být zaměstnavatelem, je povinen se odhlásit na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem. Přestat být zaměstnavatelem znamená, že již nezaměstnává nemocensky pojištěné zaměstnance.

Komentář:

V případě zániku zaměstnavatele:

 • s právním nástupcem je povinen ho z registru zaměstnavatelů odhlásit na předepsaném tiskopisu jeho právní nástupce, a to do 8 kalendářních dnů ode dne jeho zániku,

 • bez právního nástupce je povinen ten, kdo byl ke dni zániku zaměstnavatele pověřen jeho likvidací, odhlásit zaměstnavatele na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů, a to nejméně do 8 kalendářních dnů ode dne jeho zániku.

Jestliže zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu nebo zaměstnáním na základě dohody o provedení práce, a v průběhu tohoto zaměstnání vznikne tomuto zaměstnanci účast na pojištění, je zaměstnavatel povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů nejpozději do 8 kalendářních dnů po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci pojištění vzniklo.

Odhlašuje se do 8 kalendářních dnů poté, co skončilo zaměstnání posledního z jeho zaměstnanců, skutečnost, že jeho zaměstnanec (zaměstnanci) není (nejsou) v některých kalendářních měsících účastni nemocenského pojištění, je nerozhodná.

Ohlašování zaměstnance

Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Nástup zaměstnance do zaměstnání Zaměstnavatel je povinen oznámit na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění. Toto hlášení podává do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Komentář:

Odchylný režim pro oznamování vstupu do zaměstnání:

 • zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu,

 • zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce.

U nich oznamuje zaměstnavatel den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci poprvé v tomto zaměstnání vznikla účast na nemocenském pojištění.

Jestliže výše uvedený zaměstnanec uplatnil nárok na výplatu dávky do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž mu vznikla účast na nemocenském pojištění, a zaměstnavatel ještě den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání neoznámil, učiní zaměstnavatel toto oznámení současně s předáním žádosti tohoto zaměstnance o dávku podle § 97 odst. 1 ZNP.

V oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání je zaměstnavatel povinen dále uvést údaje o zaměstnanci, které jsou vedeny v registru pojištěnců.

Jedná se o následující údaje:

 • osobní údaje o zaměstnanci, tj. jméno a současné příjmení, rodné příjmení a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení, datum narození, místo narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství a adresu místa pobytu zaměstnance,

 • údaje o zaměstnání, tj. vznik a zánik účasti na pojištění (den nástupu do zaměstnání), údaj, zda jde o zaměstnání malého rozsahu, či nikoli, u zaměstnání malého rozsahu den skutečného nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání, druh výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění, místo výkonu činnosti (je-li mimo ČR) a údaj o tom, zda je zaměstnanec ve státě, v němž je toto místo výkonu práce, povinně účasten důchodového pojištění,

 • údaje o zaměstnavateli, tj. obchodní firma nebo název zaměstnavatele, obec sídla zaměstnavatele zapsaná v obchodním rejstříku, identifikační, popřípadě individuální číslo zaměstnavatele a variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení,

 • další údaje o zaměstnanci, tj. údaj o tom, zda zaměstnanec pobírá starobní nebo invalidní důchod, a od kdy jej pobírá (tento údaj se neuvádí, je-li plátcem důchodu ČSSZ), kód zdravotní pojišťovny pojištěnce a název předešlého orgánu, který prováděl pojištění zaměstnance, pokud jím není Česká správa sociálního zabezpečení.

Ohlašování změn nahlášených údajů a skončení zaměstnání

Pojem Vysvětlení