Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru

10.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru

Ing. Růžena Klímová

V souvislosti s rozsáhlou změnou zákoníku práce k 1. 1. 2012 došlo též k obnovení moderačního práva soudu. Obnovilo se dřívější právo zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru v případě, kdy přesahuje celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, dobu 6 měsíců. Na návrh zaměstnavatele může soud jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit; soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil.

Moderační právo soudu lze uplatnit na případy, kde k neplatnému rozvázání pracovního poměru došlo po 31. 12. 2011.

Kdykoliv však může být v případě sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru podle § 49 ZP. V dohodě je možné dohodnout datum skončení pracovního poměru a výši náhrady.

Dojde-li k neplatnému rozvázání pracovního poměru, může se na výši náhrady zaměstnavatel se zaměstnancem buď dohodnout, nebo v případě žaloby vyčká na rozhodnutí soudu a bude-li doba neplatnosti rozvázání pracovního poměru delší než 6 měsíců, je rozumné žádat soud o přiměřené snížení náhrady mzdy. V obou případech jsou však povinnosti zaměstnavatele z hlediska likvidace náhrady stejné, jen výše náhrady se zpravidla liší.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnavatel dal neplatnou výpověď z pracovního poměru k 30. 6. 2016 a oznámil zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení ukončení zaměstnání. Též vystavil evidenční list důchodového pojištění s ukončením pojištění k 30. 6. 2016. Soud vynesl rozsudek, že pracovní poměr skončil neplatně a že pracovní poměr dosud trvá. Mohou nastat dvě situace:

  1. Pracovní poměr nadále trvá, zaměstnavatel začne zaměstnanci znovu přidělovat práci a bude mu poskytovat mzdu.
  2. Zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodl na tom, že pracovní poměr skončí dohodou k určitému dni, například k  30. 4. 2017.

Pokud k dohodě nedojde, bude pracovní poměr trvat nadále a od doby, kdy zaměstnavatel zaměstnanci začne přidělovat práci podle pracovní smlouvy, bude zaměstnanci poskytovat všechny mzdové náležitosti buď podle mzdového výměru, nebo podle sjednané výše mzdy, byla-li mzda sjednána. Za dobu od neplatného skončení pracovního poměru do doby platného rozvázání pracovního poměru, respektive za dobu od neplatného rozvázání pracovního poměru do doby, kdy zaměstnanci bude přidělována práce, bude zaměstnanci náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Výpočet náhrady mzdy

Náhrada mzdy bude náležet od 1. 7. 2016, kdy rozhodným obdobím pro výpočet průměrného hodinového výdělku je 2. čtvrtletí 2016. Předpokládejme, že průměrný hodinový výdělek činil 125,56 Kč a zaměstnanec pracoval v rámci 37,5 hodinové týdenní pracovní doby. Zjištěný průměrný hodinový výdělek je stanoven z rozhodného období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Ačkoliv je tento průměrný výdělek platný pro výpočet náhrady mzdy a další pracovněprávní nároky pouze ve třetím čtvrtletí 2016, použije se zpravidla tento průměrný výdělek i pro výpočet náhrady mzdy v dalších obdobích s tím, že pro další období se již považuje za pravděpodobný výdělek.

Výpočet průměrného měsíčního výdělku pro pracovněprávní účely  125,56 × 4,348 × 37,5 = 20 472,56, zaokr. 20 473 Kč  
Doba od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2017  10 měsíců  
Výpočet náhrady mzdy za dobu neplatného rozvázání pracovního poměru  20 473 × 10 = 204 730 Kč  

Zaměstnavatel zúčtoval náhradu mzdy najednou v měsíci dubnu 2017 (výplatní termín v květnu). Náhrada mzdy podléhá zdanění a odvodu zdravotního i sociálního zabezpečení.

Zdanění

Poplatník je stále zaměstnancem a může tedy u zaměstnavatele podepsat Prohlášení poplatníka, pokud ho nepodepsal u jiného plátce příjmu. V případě, že má již jiného plátce, kde má Prohlášení podepsáno, nemůže současně podepsat Prohlášení u tohoto plátce. Ten pak musí zdanitelný příjem zdanit zálohovou daní ve výši 15 % bez uplatnění všech daňových slev.

Předpokládejme, že zaměstnanec v měsíci, kdy se náhrada ušlého příjmu poskytuje, neměl jiného plátce příjmu (znamená to, že podepsal Prohlášení poplatníka) a prokázal, že má ve společné domácnosti 2 nezletilé děti, které neuplatňuje druhý z poplatníků žijící ve společně hospodařící domácnosti. V takovém případě se uplatní sleva na poplatníka a daňové zvýhodnění, které poplatník prokáže.

Zdanitelný příjem  204 730 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  204 730 × 13,5 % = 27 638,55, zaokr. 27 639 Kč,
27 639 : 3 = 9 213 Kč,
27 639 – 9 213 = 18 426 Kč  
Nemocenské pojištění za zaměstnance  204 730 × 6,5 % = 13 307,45, zaokr. 13 308 Kč  
Nemocenské pojištění za zaměstnavatele  204 730 × 25 % = 51 182,50, zaokr. 51 183 Kč  
Daňový základ  204 730 + 18 426 + 51 183 = 274 339 Kč  
Daňový základ zaokr. na 100 Kč nahoru  274 400 Kč  
Záloha daně 15 %  41 160 Kč  
Základní sleva  2 070 Kč  
Záloha daně po slevě  39 090 Kč  
Daňové zvýhodnění na 2 děti (1 117 + 1 417)  2 434 Kč  
Záloha daně po slevě a daňovém zvýhodnění  36 656 Kč  
Čistá mzda  204 730 – 9 213 –13 308 – 36 656 = 145 553 Kč  

Zdravotní pojištění

V souladu s ustanovením § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, musí zaměstnavatel zaplatit celou výši pojistného z minimálního vyměřovacího základu, není-li minimální vyměřovací základ dosažen z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Znamená to, že celá doba, kdy zaměstnavatel nepřiděloval práci, se musí zpětně posoudit jako překážka na straně zaměstnavatele a z hlediska zdravotního pojištění je nutné za měsíce, kdy nebylo pojistné odvedeno, odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že se jedná o fiktivní částku vyměřovacího základu, nemá tato výše pojistného, kterou hradí zaměstnavatel, vliv na výši daňového základu a tedy na výpočet zálohové daně, respektive srážkové daně.

Z hlediska zdravotního pojištění je nutné zaměstnance znovu přihlásit k pojištění do 8 dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o této skutečnosti dozvěděl, s použitím kódu „P”, aby došlo k pokračování zaměstnání. Dále je nutné doplatit zdravotní pojištění za dobu od neplatného skončení pracovního poměru do platného ukončení, respektive od neplatného skončení pracovního poměru do kalendářního dne, který předchází dni, kdy zaměstnanec opět nastoupil do práce, za kterou pobíral mzdu. Celou tuto dobu je nutné posoudit z hlediska dodržování minimálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Nejedná-li se o pojištěnce státu, pro které neplatí ustanovení o minimálním vyměřovacím základu, je třeba doplatit dlužné pojistné.

Zaměstnavatel musel zaměstnance znovu přihlásit k pojištění k datu 1. 7. 2016 s použitím kódu „P”, aby došlo k pokračování zaměstnání.

Náhrada mzdy byla zúčtována v měsíci dubnu 2017, a proto bude dlužné pojistné na zdravotní pojištění vypočteno za měsíce červenec 2016 až březen 2017.

Období Výše minimálního vyměřovacího základu Pojistné  
červenec až prosinec 2016  9 900 × 6 = 59 400 Kč  1 337 x 6 = 8 022 Kč  
leden až březen 2017  11 000 × 3 = 33 000 Kč  1 485 × 3 = 4 455 Kč  
Celkem pojistné   12 477 Kč  

Pokud by byl zaměstnanec v době neplatného skončení pracovního poměru zaměstnán u jiného zaměstnavatele, je nutné získat potvrzení, že z jeho příjmu bylo v inkriminované době odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, a pojistné z minimálního vyměřovacího základu by se u tohoto zaměstnavatele již neodvádělo. Obdobně by se posuzovala situace, kdyby se tento zaměstnanec v době neplatného skončení pracovního poměru stal osobou samostatně výdělečně činnou a za jednotlivé měsíce by hradil zdravotní pojištění v minimální výši platné pro OSVČ, které mají podnikání jako hlavní zdroj příjmů. Poznamenáváme, že pro rok 2016 činila tato výše 1 823 Kč, pro rok 2017 se jedná o částku 1 906 Kč.

V případě, že by „zaměstnanec” v době neplatného skončení pracovního poměru platil pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů, tj. částku 1 337 Kč za červenec až prosinec 2016 a v dalších měsících pak 1 485 Kč, měl by požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu o vratku pojistného, neboť povinnost odvádět zdravotní pojištění je na straně zaměstnavatele. V takovém případě by zaměstnavatel vystavil potvrzení o tom, že pracovní poměr trval a v jednotlivých měsících uhradil pojistné i za zaměstnance v rozsahu minimální výše pojistného, tj.  za dané období 12 477 Kč.

Při jakémkoliv doplatku pojistného, tedy i pojistného vázajícího se na dobu neplatného skončení pracovního poměru, požadují pojišťovny zpětnou opravu přehledů o výši vyměřovacích základů a výši pojistného za příslušné kalendářní měsíce. Podle stávající právní úpravy však není tento požadavek oprávněný. Je na zaměstnavateli, vyhoví-li požadavku zdravotní pojišťovny, či nikoliv.

Při doplatku dlužného pojistného je zdravotní pojišťovna povinna vyčíslit penále. Zaměstnavatel má právo požádat o odstranění tvrdosti zákona, tj. žádat o prominutí penále, pokud výše penále činí nejvýše 20 000 Kč. Je v plné kompetenci zdravotní pojišťovny rozhodnout, zda žádosti zaměstnavatele vyhoví. Je-li penále vyšší, rozhoduje Rozhodčí orgán zdravotních pojišťoven. Žádost o odstranění tvrdosti je nutné podat do 15 dnů po doručení platebního výměru týkajícího se úhrady penále.

Lze se též se zdravotní pojišťovnou dohodnout, že se údaje o výši pojistného a vyměřovacích základech uvedou v přehledné tabulce s rozdělením do jednotlivých měsíců, např. takto:

Měsíc  Výše minimální mzdy Výše pojistného Výše vyměřovacího základu po změně Výše pojistného po změně 
07/2016  9 900 Kč  1 337 Kč  2 178 549 Kč  294 105 Kč  
…      
celkem      

Nemocenské pojištění

Pokud došlo k neplatnému skončení pracovního poměru, musí být tato skutečnost oznámena okresní správě sociálního zabezpečení do 8 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti zaměstnavatel dozvěděl, pokud nemá zaměstnavatel s OSSZ dohodnutou delší lhůtu pro plnění ohlašovacích povinností.

Na předepsaném formuláři se oznámí