dnes je 28.11.2021

Input:

Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce

18.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.2 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíce

Ing. Růžena Klímová

Všechny změny, které nastávají za trvání pracovněprávního vztahu, je nutné provádět předepsanou formou, zpravidla písemně, s uvedením data jejich účinnosti.

Oznamování změn vůči zdravotní pojišťovně

Hlášení všech změn rozhodných pro vznik a zánik účasti na zdravotním pojištění včetně změn rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné (kategorie pojištěnců státu) a změny zdravotní pojišťovny se provádějí do 8 dnů po vzniku takové skutečnosti. K tomuto účelu se používají závazné kódy stanovené zdravotní pojišťovnou. Pokud je dohodnuto předávání dat na kompatibilním médiu, platí termín dohodnutý se zdravotní pojišťovnou, nejpozději však do 8 dnů po ukončení kalendářního měsíce. Změna jména pojištěnce se oznamuje ve lhůtě do 30 dnů, kdy se o ní zaměstnavatel dozvěděl.

Oznamování změn vůči OSSZ

Dojde-li ke změně údajů uvedených na formuláři „Oznámení o nástupu do zaměstnání”, je zaměstnavatel povinen oznámit tuto změnu do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl, pokud nemá s OSSZ dohodnutou jinou lhůtu pro plnění této povinnosti. Mezi tyto povinnosti patří i změna zdravotní pojišťovny pojištěnce.

Povinnosti v souvislosti s DPN

Zaměstnavatel je povinen přijímat od zaměstnanců doklady o dočasné pracovní neschopnosti, poskytovat v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Pokud DPN trvá více než 14 kalendářních dnů, je povinen doklady předávat spolu s přílohou k žádosti o dávku příslušné OSSZ. Jedná-li se o ošetřování člena rodiny či o nástup ženy na peněžitou pomoc v mateřství, nástup pojištěnce na otcovskou poporodní péči, nástup pojištěnce na dlouhodobé ošetřovné nebo o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, postupuje zaměstnavatel obdobně. Pokud má pojištěnec exekuční srážky, pak v případě dočasné pracovní neschopnosti a peněžité pomoci v mateřství je zaměstnavatel povinen předat OSSZ přehled (pořadí) exekučních srážek, kopii jednotlivých exekučních titulů, výši nezabavitelné částky dlužníka a jakou část z nezabavitelné částky uplatnil zaměstnavatel v měsíci, kdy dochází ke změně plátce.

Potvrzení podle § 42 ZOPSZ

Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vystavit do 8 dnů potvrzení o době nemocenského nebo důchodového pojištění.

Komunikace s OSSZ

Podání nebo jiný úkon v oblasti sociálního zabezpečení lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

  1. podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  2. odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  3. s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil.

Ten, kdo činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, uvede současně akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Výplata

Ve výplatní den zaměstnavatel provádí výplatu mezd zaměstnancům spolu s předáním písemného dokladu zaměstnanci, který obsahuje údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách – tzv. výplatní páska. Výplatní pásku je vhodné předávat proti podpisu zaměstnance. Je-li mzda zasílána na účet na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, stačí, aby v den výplaty byla příslušná částka odepsána z účtu zaměstnavatele. Pokud však zaměstnavatel rozhodl s ohledem na vážné provozní důvody, že bude výplata mezd uskutečňována výhradně bezhotovostní formou, pak musí zajistit, aby měl v den výplaty zaměstnanec mzdu k dispozici (buď na účtu, který pro tyto účely zaměstnavateli sdělil, nebo na poště, pokud zaměstnavateli nesdělil číslo účtu pro zasílání mzdy).

S ohledem na povinnost zaměstnavatele stanovit pevný výplatní termín připomínáme, že připadne-li výplatní den na den pracovního klidu nebo den pracovního volna, posouvá se výplatní den na nejbližší předchozí pracovní den, není-li se zaměstnanci (v organizaci, kde není kolektivní smlouva) nebo v kolektivní smlouvě dohodnuto jinak. Zaměstnavatel je však oprávněn stanovit

Nahrávám...
Nahrávám...