Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti plátce daně

25.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10 Povinnosti plátce daně

Ing. Renata Konvičná

§ 38j ZDP stanoví, jaké má plátce daně povinnosti. Předně jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6:

 • mzdové listy,

 • rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.

Mzdový list

Mzdový list musí pro účely daně obsahovat:

 • poplatníkovo jméno, též dřívější,

 • rodné číslo a u daňového nerezidenta datum narození, číslo a typ dokladu prokazujícího jeho totožnost, kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým rezidentem,

 • bydliště a u daňového nerezidenta bydliště ve státě, jehož je daňovým rezidentem,

 • jméno a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje slevu na dani podle § 35ba a daňové zvýhodnění, a dále

 • výši jednotlivých nezdanitelných částek základu daně podle § 15, částek slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění s uvedením důvodu jejich uznání,

 • den nástupu poplatníka do zaměstnání a u poplatníka, který je daňovým nerezidentem, den ukončení zaměstnání v České republice (povinně od roku 2017),

 • každý kalendářní měsíc tyto údaje:

  1. úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích,
  2. částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd,
  3. základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby,
  4. vypočtenou zálohu nebo daň sraženou podle zvláštní sazby daně,
  5. měsíční slevu na dani podle § 35ba a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba,
  6. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani podle § 35c, měsíční daňový bonus a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba a 35c,
  7. skutečně sraženou zálohu,
 • součet údajů za zdaňovací období,

 • údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Údaje v bodech 3, 4 a 5 se uvedou podle způsobu výpočtu zálohy na daň, případně solidárního zvýšení daně nebo výpočtu daně zvláštní sazbou daně z příjmů ze závislé činnosti. Od roku 2017 se budou odděleně uvádět údaje o odměně člena orgánu právnické osoby a sražené dani z této odměny, jedná-li se o poplatníka, který je daňovým nerezidentem. Na mzdovém listě se dále uvede součet údajů uvedených v bodech 1 až 7 za zdaňovací období a úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů.

Podle § 38j odst. 10 ZDP plátci daně jsou povinni na mzdovém listě dále uvést částky pojistného sraženého nebo uhrazeného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění, které je ze svých příjmů ze závislé činnosti povinen platit poplatník, a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky poplatníka na toto zahraniční pojištění, a to za