Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti plátce daně

4.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10 Povinnosti plátce daně

Ing. Renata Konvičná, Jaroslava Pfeilerová

ZDP v § 38j stanoví, jaké má plátce daně povinnosti. Předně jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6:

 • mzdové listy,

 • rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.

Mzdový list

Mzdový list musí pro účely daně obsahovat:

 • poplatníkovo jméno, též dřívější,

 • rodné číslo a u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3, tj. daňového nerezidenta, datum narození, číslo pasu nebo jiného dokladu prokazujícího jeho totožnost, kód státu, jehož je rezidentem, a bylo-li mu tímto státem přiděleno rodné číslo,

 • bydliště a u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3, tj. daňového nerezidenta, bydliště ve státě, jehož je rezidentem,

 • jméno a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje slevu na dani podle § 35ba a daňové zvýhodnění, a dále

 • výši jednotlivých nezdanitelných částek základu daně podle § 15, částek slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění s uvedením důvodu jejich uznání,

 • den nástupu poplatníka do zaměstnání,

 • každý kalendářní měsíc tyto údaje:

  1. úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích,
  2. částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd,
  3. základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby,
  4. vypočtenou zálohu nebo daň sraženou podle zvláštní sazby daně,
  5. částku solidárního zvýšení daně podle § 38ha odst. 3,
  6. měsíční slevu na dani podle § 35ba a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba,
  7. měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani podle § 35c, měsíční daňový bonus a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba a 35c,
  8. skutečně sraženou zálohu.

Údaje v bodech 3, 4 a 5 se uvedou podle způsobu výpočtu zálohy na daň, případně solidárního zvýšení daně nebo výpočtu daně zvláštní sazbou daně z příjmů ze závislé činnosti. Na mzdovém listě se dále uvede součet údajů uvedených v bodech 1 až 8 za zdaňovací období a úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů.

Podle § 38j odst. 10 ZDP plátci daně jsou povinni na mzdovém listě dále uvést částky pojistného sražené nebo uhrazené na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je ze svých příjmů ze závislé činnosti povinen platit poplatník,