dnes je 25.8.2019
Input:

Pověření zaměstnance k zastupování zaměstnavatele

19.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.31
Pověření zaměstnance k zastupování zaměstnavatele

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Pověření zaměstnance k zastupování zaměstnavatele

podle § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zaměstnavatel (název a sídlo, IČ): ………………………………………………………………

zastoupený (jméno a příjmení): …………………………………………………………………..

a

Zaměstnanec (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, pracovní zařazení): …………………………………..

Věc:

Pověření zaměstnance 

Zaměstnavatel podle § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pověřuje svého zaměstnance …………….., aby činil jménem zaměstnavatele pracovněprávní jednání:

  • v celém rozsahu,

  • případně v rozsahu ……………. (např. nařizování dovolené podřízeným zaměstnancům, udělování souhlasu s výdělečnou činností podle § 304 odst. 1 ZP atd.).

Alt. 1

Pověření se uděluje na dobu: od ……………….. do …………………….

Alt. 2

Pověření se uděluje na dobu neurčitou do jeho odvolání.

V ..................... dne ..............

...................................................................................

razítko zaměstnavatele a podpis statutárního orgánu

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 4 ZP

  • § 7 ZP

  • § 9 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • § 161 až 167 NOZ

Komentář:

Zaměstnavatelem je podle § 7 ZP osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v pracovněprávním vztahu. Právní postavení zaměstnavatelů a kdo a jakým způsobem za ně jedná, upravuje i pro pracovněprávní vztahy občanský zákoník.

Obecná úprava jednání za právnickou osobu je upravena v § 161 NOZ. Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, pokud tato skutečnost neplyne již z okolností. Kdo se za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. Tento způsob jednání za právnické osoby se vztahuje i pro pracovněprávní vztahy.

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech. Primárně všechna jednání (zastupování) právnické osoby činí její statutární orgán, jehož zastupování není omezeno a je na jeho rozhodnutí, jakou určí organizační strukturu a jaké organizační útvary, včetně jejich vedoucích zaměstnanců, vytvoří, protože tím rozhoduje i o tom, v jakém rozsahu a za jakých podmínek budou vedoucí a ostatní zaměstnanci oprávněni právnickou osobu zastupovat.

Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří tzv. kolektivní statutární orgán (nejčastěji u