dnes je 14.7.2024

Input:

Používání motorových vozidel zaměstnavatele zaměstnanci

9.8.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

9.3.5 Používání motorových vozidel zaměstnavatele zaměstnanci

Jaroslava Pfeilerová

Příjem zaměstnance z používání vozidla

Příjem podle § 6 odst. 6 ZDP vzniká zaměstnanci, kterému zaměstnavatel poskytne i pro soukromé účely motorové vozidlo. ZDP stanoví, že poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo 0,5 % vstupní ceny vozidla, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

Zdanitelný příjem

ZDP výslovně stanoví, že vozidlo poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, není tedy možné, aby stejný režim platil v případě poskytnutí vozidla v režimu § 6 odst. 6 pro rodinné příslušníky zaměstnance. Stejně tak není možné trvání smluvního vztahu přerušovat např. z důvodu nemoci zaměstnance, opuštění republiky apod. O zdanitelný příjem se jedná jak v případě, kdy zaměstnanec vozidlo využil pro soukromé účely, tak i v případě, kdy ho nepoužil. Rozhodující je platnost dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Příklad

Příklad:

Výpočet čistého příjmu zaměstnance s měsíční hrubou mzdou 40 000 Kč, kterému bylo poskytnuto pro soukromé využití vozidlo, jehož vstupní cena včetně DPH činí 300 000 Kč (v porovnání se zaměstnancem se stejným příjmem, kterému vozidlo poskytnuto nebylo). V tomto případě se nejedná o nízkoemisní motorové vozidlo.

 Zaměstnanci je bezplatně poskytnut služební automobil Zaměstnanci není poskytnut automobil 
Hrubá mzda  40 000 Kč 40 000 Kč 
1 % vstupní ceny poskytnutého vozidla 3 000 Kč - 
Celkem zdanitelné příjmy 43 000 Kč 40 000 Kč 
Pojistné placené zaměstnancem 4,5 %+6,5 % 4 730 Kč 4 400 Kč 
Pojistné placené zaměstnavatelem 33,8 % 14 534 Kč 13 520 Kč 
Základ daně  43 000 40 000 
Sazba daně 15 % 6 450 6 000 
Základní sleva u poplatníka s podepsaným prohlášením 2 570 2 570  
Daň 3 880 3 430  

Jednorázové, nahodilé, krátkodobé použití vozidla

Ve smyslu § 6 odst. 6 ZDP se však nepostupuje v případě jednorázového, nahodilého, krátkodobého použití motorového vozidla zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnance, které je přesně dojednáno. Jde např. o svatbu dítěte zaměstnance, odvoz rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení, stěhování, dovolená apod. Důvod použití vozidla je třeba v tomto případě přesně a konkrétně specifikovat. Vhodné je v daném případě uzavřít smlouvu o nájmu vozidla a sjednat nájemné v ceně obvyklé (minimálně v částce stanovené dle ust. § 6 odst. 6 ZDP).

Poskytnutí vozidla za úplatu

Dohodne-li zaměstnavatel se zaměstnancem úplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely, tedy nikoliv bezplatně, jak je uvedeno v § 6 odst. 6 ZDP, a to nižší, než kolik činí 1 % (resp. 0,5 %) vstupní ceny vozidla, je třeba pamatovat na ustanovení § 6 odst. 3 ZDP. To stanoví mimo jiné, že příjmem zaměstnance se rozumí i částka stanovená podle § 6 odst. 6 ZDP. Na straně zaměstnance tak bude zdanitelným příjmem rozdíl mezi těmito částkami.

Poskytnutí více vozidel

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka:

 • ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla;

 • je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka 0,5 % ze vstupní ceny tohoto vozidla.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka:

 • ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely;

 • ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely, pokud se jedná o nízkoemisní motorová vozidla.

Příklad

Příklad:

Provozní ředitel společnosti Beta, s. r. o., využíval pro služební i soukromé účely firemní automobil, jehož vstupní cena včetně DPH činí 900 000 Kč. Od 5. do 18. května bylo vozidlo po nehodě v autoopravně. Po tuto dobu byl provoznímu řediteli poskytnut pro služební i soukromé účely automobil, který byl pro tyto účely zapůjčen z autopůjčovny. Vlastník (autopůjčovna) toto vozidlo eviduje ve vstupní ceně (včetně DPH) ve výši 1 200 000 Kč. Nejednalo se o nízkoemisní motorová vozidla.

Pro účely vyčíslení nepeněžního příjmu za měsíc květen podle ust. § 6 odst. 6 ZDP bude zaměstnavatel vycházet ze vstupní ceny dražšího vozidla (1 % z částky 1 200 000 Kč = 12 000 Kč).

Příklad

Příklad:

Manažer obchodní společnosti Delta, s. r. o., využíval pro služební i soukromé účely firemní automobil (plug-in hybrid), jehož vstupní cena včetně DPH činí 2 600 000 Kč. Od 7. do 20. května bylo vozidlo po nehodě v autoopravně. Po tuto dobu byl provoznímu řediteli poskytnut pro služební i soukromé účely automobil, který byl pro tyto účely zapůjčen z autopůjčovny. Vlastník (autopůjčovna) toto vozidlo eviduje ve vstupní ceně (včetně DPH) ve výši 1 200 000 Kč.

Pro účely vyčíslení nepeněžního příjmu za měsíc květen podle ust. § 6 odst. 6 ZDP bude zaměstnavatel vycházet ze vstupní ceny dražšího vozidla (0,5 % z částky 2 600 000 Kč = 13 000 Kč).

Příklad

Příklad

Obchodní ředitel měl možnost v průběhu měsíce října využívat současně tři vozidla, z nichž jedno vozidlo (elektromobil), bylo posouzeno jako nízkoemisní vozidlo:

 • 1. vozidlo, vstupní cena 800 000 Kč – 1 % činí 8 000 Kč,

 • 2. vozidlo, vstupní cena 1 200 000 Kč – 1 % činí 12 000 Kč,

 • 3. vozidlo, elektromobil, vstupní cena 2 000 000 Kč – 0,5 % činí 10 000 Kč.

Ke zdanitelným příjmům ředitele zaměstnavatel připočte částku 30 000 Kč (8 000 + 12 000 + 10 000) a z úhrnu těchto příjmů odvede daň z příjmů ze závislé činnosti.


Vstupní cena vozidla

Vstupní cenou vozidla se pro účely příjmu podle § 6 odst. 6 ZDP rozumí vstupní cena včetně DPH. To znamená, že při výpočtu zdanitelného příjmu zaměstnance se bude vždy vycházet z původní vstupní ceny, a to i když po několika letech bude vozidlo daňově i účetně odepsáno. V případě vozidla pronajatého formou finančního leasingu bude mzdová účetní při stanovení příjmu zaměstnance vycházet ze vstupní ceny vč. DPH, kterou eviduje leasingová společnost. Tento údaj je obvykle uveden v leasingových smlouvách. Z této ceny bude vycházeno po celou dobu trvání finančního leasingu i po jeho ukončení.

Příklad

Příklad

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely osobní automobil, jehož vstupní cena včetně daně z přidané hodnoty činí 2 100 000 Kč (nejedná se o nízkoemisní vozidlo).

Pro účely stanovení zdanitelného příjmu zaměstnance ve smyslu ust. § 6 odst. 6 ZDP bude mzdová účetní v následujících letech (kdy je vozidlo částečně účetně i daňově odepsáno) vycházet z původní vstupní ceny. Ke zdanitelnému příjmu zaměstnance tedy bude z titulu bezplatného poskytnutí služebního vozidla pro služební i soukromé účely připočtena částka ve výši 21 000 Kč (1 % z 2 100 000 Kč).

PHM spotřebované při soukromých jízdách zaměstnance

Zákon o daních z příjmů v ust. § 6 odst. 6 stanoví, jakým způsobem je nezbytné vyčíslit nepeněžní příjem zaměstnance za benefit ve formě poskytnutí služebního vozidla pro soukromé účely. Pohonné hmoty, které jsou spotřebovány při soukromých jízdách, zaměstnavatelé ve většině případů předepisují zaměstnancům k úhradě. Pokud však zaměstnavatel úhradu od zaměstnance nepožaduje a soukromě spotřebované PHM uhradí ze svých prostředků, je hodnota tohoto plnění zdanitelným příjmem zaměstnance, který podléhá odvodům zákonného pojistného.

Žádný právní předpis nestanoví konkrétní postup pro vyčíslení hodnoty soukromě projetých PHM. Z toho důvodu záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, jakým způsobem bude postupovat. V praxi jsou nejčastěji využívány dva následující postupy:

 • Zaměstnavatel ocení hodnotu soukromě spotřebovaných PHM obdobným způsobem, jak stanoví zákoník práce pro účely náhrady jízdních výdajů při pracovních cestách.

 • V jiných případech zaměstnavatelé při výpočtu spotřebovaných PHM vycházejí z ujetých kilometrů a faktury od dodavatele PHM.

Příklad

Příklad:

Ve sledovaném období za měsíc červenec byl stav tachometru

 • k 1. 7. = 39 490,

 • k 31. 7. = 40 464.

Počet celkem ujetých kilometrů v červenci = 974 km (39 490 – 40 464),

Z celkem ujetých kilometru bylo

 • pro služební účely ujeto (zjištěno např. z evidence jízd) 618 km,

 • pro

Nahrávám...
Nahrávám...