dnes je 17.1.2019
Input:

Poskytování poukazů Flexi pass jako zaměstnaneckého benefitu

31.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.23.03
Poskytování poukazů Flexi pass jako zaměstnaneckého benefitu

Jaroslava Pfeilerová

Zaměstnanci stále častěji požadují, aby za vykonanou práci obdrželi mimo mzdu (platu) také další plnění v podobě zaměstnaneckých benefitů. V současné době je nízká nezaměstnanost a zaměstnavatelé stále obtížněji zajišťují kvalitní pracovníky. Z  toho důvodu se v rámci personální politiky snaží stabilizovat a motivovat stávající zaměstnance, ale také získat nové perspektivní pracovníky. Ke slovu přicházejí nejrůznější benefity. Oblíbený je systém poukázek Flexi pass, který podporuje svobodnou volbu podle preferencí a zájmů zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se trh s benefity stále rozšiřuje a zdokonaluje, mohou zaměstnavatelé zaměstnancům poskytovat nepeněžní plnění také v podobě moderní platební karty (Flexi pass CARD), pomocí které zaměstnanec pohodlně hradí celou řadu volnočasových služeb podle svého výběru (z rozsáhlého seznamu akceptačních míst, která stále přibývají).

V případě příspěvků zaměstnavatele na volnočasovou aktivitu zaměstnanců je od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeno pouze nepeněžní plnění. Tato podmínka je splněna v případě, že zaměstnavatel předá zaměstnancům namísto finančních prostředků např. poukázky. Na trhu jsou k dispozici nejrůznější druhy poukázek, určených vždy pro jednu z oblastí, např. na kulturu, dovolenou, sport, vzdělávání, na pořízení zdravotních pomůcek apod.

Příklad č. 1

Obchodní společnost Alfa, s. r. o., poskytla svým zaměstnancům poukázky Flexi pass. Zaměstnanci využívali tyto poukázky k úhradě svých sportovních aktivit, kulturního vyžití, k nákupu vitamínů, dioptrických brýlí, k úhradě jazykových kurzů, masáží, welnes po bytů apod. Jeden ze zaměstnanců – pan Novák část svých poukázek ztratil. V tomto případě byla situace obdobná, jako by pan Novák ztratil peníze – poukázky nejde nahradit.

Obchodní společnost Beta, s. r. o., poskytovala svým zaměstnancům benefity prostřednictvím Flexi Pass Card (Multi Pass Card). Zaměstnanci při čerpání benefitů postupovali stejným způsobem jako při používání platební karty (někteří zaměstnanci měli příslušnou aplikaci dokonce nahranou v mobilním telefonu). Vzhledem k charakteru plnění zaměstnanci ani v případě ztráty karty o své benefity nepřišli, neboť zůstatek benefitů je evidován na osobním účtu zaměstnance.

Oba způsoby poskytování benefitů mají charakter nepeněžního plnění, které je podmínkou pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).

DAŇOVÉ DOPADY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

Při poskytování zaměstnaneckých benefitů zaměstnavatelé jednotlivá plnění posuzují ze tří následujících hledisek:

 • zda se jedná o plnění, které u zaměstnance podléhá dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,

 • zda se u zaměstnavatele jedná o daňově účinný náklad,

 • zda hodnota plnění vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojistného.

Nejvýhodnější jsou samozřejmě ta plnění, která lze zaměstnavatelem daňově uplatnit, a u zaměstnance nejsou zdanitelným příjmem. Mezi „daňově optimální” zaměstnanecké benefity, které při splnění stanovených podmínek nepodléhají dani ze závislé činnosti a zaměstnavatel je může daňově uplatnit, patří zejména příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, na životní pojištění zaměstnanců, na stravování apod. V závěrečné části příspěvku je uvedena tabulka, ve které jsou uvedeny nejčastěji poskytované benefity včetně daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele a také informace, zda konkrétní plnění vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.

Předmětem tohoto příspěvku je však především problematika poukázek Flexi pass jako zaměstnaneckého benefitu, které jsou zaměstnavatelem poskytovány zejména na úhradu volnočasových aktivit ( kultura, sport, rekreace apod.).

Daňové aspekty u zaměstnance

Při zdaňování zaměstnance je v případě poskytnutí poukázky nebo karty Flexi pass potřebné vycházet z  ust. bodu 1 § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, podle kterého jsou osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových nákladů, ve formě použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. V případě rekreací a zájezdů je pro účely osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti stanoven maximální roční limit 20 000 Kč. Mezi tato plnění je zahrnuto také pořízení zboží a služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Může se jednat např. o úhradu rehabilitace, léků s doplatkem nebo vitaminových doplňků, o pořízení dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi na lékařský předpis, a to bez ohledu na to, zda budou nakupovány ve zdravotnickém zařízení, či nikoli.

Skutečnost, že poskytnutí poukázek Flexi Pass je nepeněžním plněním, které je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti potvrdilo Generální finanční ředitelství ve svém stanovisku č. 178477/16/7100-101114-010025 ze dne 29. 11. 2016. Stejně rozhodl také Krajský soud v Plzni v rozhodnutí č.j. 57A29/2017.

Daňové aspekty u zaměstnavatele

V tomto případě je osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podmíněno tím, že plnění ve prospěch zaměstnance nebude zaměstnavatelem financováno z daňových nákladů. Zaměstnavatel sice nesníží svůj daňový základ (sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %), ale vzhledem k tomu, že plnění nevstupuje do vyměřovacích základů pro odvod zákonného pojistného, ušetří 34 % (např. v porovnání se mzdovými náklady).

POJISTNÉ ASPEKTY

Nepeněžní plnění poskytovaná prostřednictvím poukázek Flexi pass nevstupují do vyměřovacích základů pro odvod pojistného, viz následující právní úprava:

 • § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: „Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

 • § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: „Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn příjmů…..které jsou nebo byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Příklad č. 2

Zaměstnavatel poskytoval každému svému zaměstnanci desetkrát ročně poukázku Flexi pass v nominální hodnotě 1 000 Kč. Hodnota plnění za rok 10 000 Kč (10 x 1 000). V následující tabulce si zjednodušeně naznačíme úsporu z titulu poskytnutí tohoto benefitu v porovnání se zvýšením mzdy o stejnou částku.

Úspora na straně zaměstnavatele   Poukázky Flexi pass v hodnotě 10 000 Kč   Zvýšení mzdy o 10 000 Kč   Rozdíl  
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz