dnes je 23.3.2019
Input:

Poskytování poukazů Flexi pass jako zaměstnaneckého benefitu

31.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.23.03
Poskytování poukazů Flexi pass jako zaměstnaneckého benefitu

Jaroslava Pfeilerová

Zaměstnanci stále častěji požadují, aby za vykonanou práci obdrželi mimo mzdu (platu) také další plnění v podobě zaměstnaneckých benefitů. V současné době je nízká nezaměstnanost a zaměstnavatelé stále obtížněji zajišťují kvalitní pracovníky. Z  toho důvodu se v rámci personální politiky snaží stabilizovat a motivovat stávající zaměstnance, ale také získat nové perspektivní pracovníky. Ke slovu přicházejí nejrůznější benefity. Oblíbený je systém poukázek Flexi pass, který podporuje svobodnou volbu podle preferencí a zájmů zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se trh s benefity stále rozšiřuje a zdokonaluje, mohou zaměstnavatelé zaměstnancům poskytovat nepeněžní plnění také v podobě moderní platební karty (Flexi pass CARD), pomocí které zaměstnanec pohodlně hradí celou řadu volnočasových služeb podle svého výběru (z rozsáhlého seznamu akceptačních míst, která stále přibývají).

V případě příspěvků zaměstnavatele na volnočasovou aktivitu zaměstnanců je od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeno pouze nepeněžní plnění. Tato podmínka je splněna v případě, že zaměstnavatel předá zaměstnancům namísto finančních prostředků např. poukázky. Na trhu jsou k dispozici nejrůznější druhy poukázek, určených vždy pro jednu z oblastí, např. na kulturu, dovolenou, sport, vzdělávání, na pořízení zdravotních pomůcek apod.

Příklad č. 1

Obchodní společnost Alfa, s. r. o., poskytla svým zaměstnancům poukázky Flexi pass. Zaměstnanci využívali tyto poukázky k úhradě svých sportovních aktivit, kulturního vyžití, k nákupu vitamínů, dioptrických brýlí, k úhradě jazykových kurzů, masáží, welnes po bytů apod. Jeden ze zaměstnanců – pan Novák část svých poukázek ztratil. V tomto případě byla situace obdobná, jako by pan Novák ztratil peníze – poukázky nejde nahradit.

Obchodní společnost Beta, s. r. o., poskytovala svým zaměstnancům benefity prostřednictvím Flexi Pass Card (Multi Pass Card). Zaměstnanci při čerpání benefitů postupovali stejným způsobem jako při používání platební karty (někteří zaměstnanci měli příslušnou aplikaci dokonce nahranou v mobilním telefonu). Vzhledem k charakteru plnění zaměstnanci ani v případě ztráty karty o své benefity nepřišli, neboť zůstatek benefitů je evidován na osobním účtu zaměstnance.

Oba způsoby poskytování benefitů mají charakter nepeněžního plnění, které je podmínkou pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).

DAŇOVÉ DOPADY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

Při poskytování zaměstnaneckých benefitů zaměstnavatelé jednotlivá plnění posuzují ze tří následujících hledisek:

  • zda se jedná o plnění, které u zaměstnance podléhá dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,

  • zda se u zaměstnavatele jedná o daňově účinný náklad,

  • zda hodnota plnění vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojistného.

Nejvýhodnější jsou samozřejmě ta plnění, která lze zaměstnavatelem daňově uplatnit, a u zaměstnance nejsou zdanitelným příjmem. Mezi „daňově optimální” zaměstnanecké benefity, které při splnění stanovených podmínek nepodléhají dani ze závislé činnosti a zaměstnavatel je může daňově uplatnit, patří zejména příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, na životní pojištění zaměstnanců, na stravování apod. V závěrečné části příspěvku je uvedena tabulka, ve které jsou uvedeny nejčastěji poskytované benefity včetně daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele a také informace, zda konkrétní plnění vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.

Předmětem tohoto příspěvku je však především problematika poukázek Flexi pass jako zaměstnaneckého benefitu, které jsou zaměstnavatelem poskytovány zejména na úhradu volnočasových aktivit ( kultura, sport, rekreace apod.).

Daňové aspekty u zaměstnance

Při zdaňování zaměstnance je v případě poskytnutí poukázky nebo karty Flexi pass potřebné vycházet z  ust. bodu 1 § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, podle kterého jsou osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových nákladů, ve formě použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. V případě rekreací a zájezdů je pro účely osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti stanoven maximální roční limit 20 000 Kč. Mezi tato plnění je zahrnuto také pořízení zboží a služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Může se jednat např. o úhradu rehabilitace, léků s doplatkem nebo vitaminových doplňků, o pořízení dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi na lékařský předpis, a to bez ohledu na to, zda budou nakupovány ve zdravotnickém zařízení, či nikoli.

Skutečnost, že poskytnutí poukázek Flexi Pass je nepeněžním plněním, které je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti potvrdilo Generální finanční ředitelství ve svém stanovisku č. 178477/16/7100-101114-010025 ze dne 29. 11. 2016. Stejně rozhodl také Krajský soud v Plzni v rozhodnutí č.j. 57A29/2017.

Daňové aspekty u zaměstnavatele

V tomto případě je osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podmíněno tím, že plnění ve prospěch zaměstnance nebude zaměstnavatelem financováno z daňových nákladů. Zaměstnavatel sice nesníží svůj daňový základ (sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %), ale vzhledem k tomu, že plnění nevstupuje do vyměřovacích základů pro odvod zákonného pojistného, ušetří 34 % (např. v porovnání se mzdovými náklady).

POJISTNÉ ASPEKTY

Nepeněžní plnění poskytovaná prostřednictvím poukázek Flexi pass nevstupují do vyměřovacích základů pro odvod pojistného, viz následující právní úprava:

  • § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: „Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

  • § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: „Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn příjmů…..které jsou nebo byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Příklad č. 2

Zaměstnavatel poskytoval každému svému zaměstnanci desetkrát ročně poukázku Flexi pass v nominální hodnotě 1 000 Kč. Hodnota plnění za rok 10 000 Kč (10 x 1 000). V následující tabulce si zjednodušeně naznačíme úsporu z titulu poskytnutí tohoto benefitu v porovnání se zvýšením mzdy o stejnou částku.

Úspora na straně zaměstnavatele   Poukázky Flexi pass v hodnotě 10 000 Kč   Zvýšení mzdy o 10 000 Kč   Rozdíl