dnes je 25.8.2019
Input:

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2018

8.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.04
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2018

Mgr. Olga Bičáková

Zákon o zaměstnanosti ukládá každému zaměstnavateli, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu jeho zaměstnanců, který činí 4 %. Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru, zaměstnanců obce zařazených do obecní policie a občanských zaměstnanců ozbrojených sil České republiky, na Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, pokud jde o zaměstnávání báňských inspektorů a na poskytovatele zdravotnické záchranné služby, pokud jde o zaměstnávání členů výjezdových skupin. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Povinnost plnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením mohou zaměstnavatelé plnit těmito způsoby:

  • buď přímým zaměstnáváním v pracovním poměru,

  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

  • odvodem do státního rozpočtu.

Dodavatelé výrobků a služeb mají povinnost se registrovat jako uživatelé elektronické evidence náhradního plnění, jejímž správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tato evidence obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné, tj. dodavatele a zaměstnavatele, který má povinnost plnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tj. odběratele, cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelnou do plnění povinného podílu, datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek, číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka, datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu a čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Tyto údaje do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel výrobků, služeb nebo zakázek.

Dodavatelé náhradního plnění mohou poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen „limit”) a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do elektronické evidence. Nezaměstnává-li osoba se zdravotním postižením, která je osobou samostatně výdělečně činnou, žádné zaměstnance, považuje se pro účely výpočtu limitu tato osoba za jednoho zaměstnance.

Pro náhradní plnění za rok 2018 jde o