dnes je 16.2.2019
Input:

Plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1 Plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Zaměstnavatel plní oznamovací povinnost danou zákonem (viz Oznamovací povinnost zaměstnavatele ) na formulářích vydávaných zdravotní pojišťovnou, tyto formuláře jsou pro jednotlivé zdravotní pojišťovny obdobné.

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Pro oznamování jednotlivých skutečností (změn) je používán formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele. Předávat tyto údaje lze i elektronickou cestou.

Prostřednictvím formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele oznamuje zaměstnavatel zejména nástup zaměstnance do zaměstnání a ukončení zaměstnání a dále skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem. Ke zjednodušení jsou pro oznamované skutečnosti stanoveny kódy (viz Poučení k formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele).

Kódy změn

Přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance, odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance a další kódy (Poznámka: pod zkratkou „stát EU” rozumíme země Evropské unie včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska):

 nástup do zaměstnání
(použije se v případě nástupu do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem, který má již přiděleno číslo pojištěnce, a při přestupu od jedné zdravotní pojišťovny k jiné)   
 nástup do zaměstnání občana ze státu EU, pojištěného v ČR dle pravidel Evropské unie (č. 883/2004 a 987/2009), který má již přiděleno číslo pojištěnce   
 první přihlášení zaměstnance – občana státu EU pojištěného v ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P” pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu – občana státu EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Pokud má zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželku, děti), upozorní jej zaměstnavatel, že musí osobně navštívit pracoviště zdravotní pojišťovny a přihlásit je ke zdravotnímu pojištění]   
 první přihlášení zaměstnance cizince ze zemí mimo státy EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P” pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu z jiných zemí než EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Příslušným dokladem je zaměstnanecká karta, která je nositelem jak pracovního, tak pobytového povolení]   
 ukončení zaměstnání u zaměstnance přihlášeného kódy „P”, „A”, „E” nebo „C”
(použije se nejen při ukončení zaměstnání, ale i v případech přestupu od jedné zdravotní pojišťovny k jiné či v souvislosti s ukončením pojištění v ČR)   
 jednodenní zaměstnání
(použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den, resp. trvá jeden den)   

Skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem:

 - nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo osoby na rodičovskou dovolenou,
- začátek nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- začátek pobírání rodičovského příspěvku   
 - ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené,
- ukončení nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- ukončení pobírání rodičovského příspěvku   
 - přiznání důchodu (starobního, invalidního ve všech třech stupních, vdovského, vdoveckého),
- nástup poživatele důchodu do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „D”)   
 - odejmutí důchodu (starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého),
- ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu   
 nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „I”)   
 ukončení evidence uchazeče o zaměstnání   
 – nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední nebo vysoké školy do zaměstnání v průběhu studia (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „G”),
 přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, počátek studia na střední nebo vysoké škole atd.   
 ukončení nezaopatřenosti dítěte   
 začátek nároku na zařazení do kategorie „L” – osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku podle § 7 odst. 1 písm. k) ZVZP   
 ztráta nároku na zařazení do kategorie „L”   
 výplata dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa)   
 ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa)   
 zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření   
 ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření   
 přihlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě   
 odhlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě   

Opravy:

 oprava v položce číslo pojištěnce: zaměstnavatel uvede na jednom řádku zaměstnance s kódem „X” chybné číslo pojištěnce, příjmení a jméno, datum změny (původní). Dojde ke zrušení chybného čísla pojištěnce. Na dalším řádku uvede s kódem „P” správné číslo pojištěnce, případně na následujících řádcích ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce   
 oprava v položce datum přihlášení  
 oprava v položce datum odhlášení  

Použití kódů

Hlášení pomocí kódů P, C, A, E, O, Q probíhá nezávisle na hlášeních o platbě pojistného státem s použitím kódů M, D, I, G, L, N, V, případně U, H, J, F, T, K, W (nelze tedy hlásit např. nástup studenta či důchodce do zaměstnání jen kódem „D”, resp. „G”).

Příklad

Příklad – pracovní poměr a den nástupu do zaměstnání:

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní smlouvu od středy 1. května, přičemž zaměstnanec nastoupil do zaměstnání ve čtvrtek dne 2. května.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 ZP se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den, který je takto uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu, považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru, uvedený v pracovní smlouvě. V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti přihlásí zaměstnavatel tohoto zaměstnance v rámci osmidenní lhůty u jeho zdravotní pojišťovny k datu 1. 5.

Poznámka: Trvá-li pracovní poměr a bude-li v jeho průběhu současně u téhož zaměstnavatele uzavřena na určitou dobu některá z dohod, nemá tato okolnost vliv na plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem, přičemž v této souvislosti nerozhoduje, zda je nebo není u této dohody dosaženo příjmu zakládajícího povinnost platit pojistné. Každý (typově odlišný) pracovněprávní vztah se posuzuje samostatně a osoba je jako zaměstnanec trvale přihlášena z titulu běžícího pracovního poměru.

Příklad

Příklad – DPČ a den nástupu do zaměstnání:

Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti od 1. 3., kdy zaměstnanec začal pracovat v pondělí 4. 3.

V případě tohoto pracovněprávního vztahu (jakož i u dohody o provedení práce) je při plnění oznamovací povinnosti zapotřebí vycházet z ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) ZVZP. Dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání je den, ve kterém zaměstnanec začal poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti vykonávat sjednanou práci. Dnem skončení zaměstnání je u těchto dohod den, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána. Podmínkou pro přihlášení zaměstnance ke dni 4. 3. je výše příjmu v měsíci březnu alespoň 3 000 Kč, jinak by byla osoba jako zaměstnanec přihlášena k prvnímu dni toho kalendářního měsíce, ve kterém bude příjem činit alespoň 3 000 Kč.


Odhlášení v průběhu zaměstnání

Je-li osoba zaměstnána na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a nastane situace, kdy v rozhodném období kalendářního měsíce:

 • poklesne příjem na dohodu o pracovní činnosti pod 3 000 Kč nebo

 • u dohody o provedení práce bude zúčtováno maximálně 10 000 Kč,

musí být tato osoba jako zaměstnanec na příslušný kalendářní měsíc odhlášena. Pokud zaměstnavatel takto nepostupuje, může způsobit problém i zaměstnanci – kdyby totiž došlo k takovému odhlášení až s časovým odstupem, může se pojištěnec ocitnout v situaci, kdy nebude mít v daném měsíci řešen svůj pojistný vztah. V takovém případě bude zpětně zaregistrován u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů s povinností dodatečné úhrady měsíčního pojistného ve výši pojistného vypočteného z vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy včetně penále. Připomínám, že veškeré pohledávky a závazky jsou ve zdravotním pojištění řešeny v rámci desetileté promlčecí doby.

Příklad

Příklad – konec jednoho pracovněprávního vztahu a začátek nového:

Dohoda o pracovní činnosti byla sjednána do 31. 3. Ode dne 1. 4. byla uzavřena nová dohoda o pracovní činnosti s tím, že zaměstnanec nastoupil do práce dne 3. 4.

Při komunikaci se zdravotní pojišťovnou sdělí zaměstnavatel kódem „O” k datu 31. 3. ukončení jedné dohody a kódem „P” k datu 3. 4. nástup zaměstnance do zaměstnání (resp. zahájení práce) u další dohody. Podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je skutečnost, že v každém z měsíců března a dubna bude dosaženo příjmu

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz