dnes je 25.5.2019
Input:

Plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění

17.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1 Plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Zaměstnavatel plní oznamovací povinnost danou zákonem (viz Oznamovací povinnost zaměstnavatele ) na formulářích vydávaných zdravotní pojišťovnou, tyto formuláře jsou pro jednotlivé zdravotní pojišťovny obdobné.

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Pro oznamování jednotlivých skutečností (změn) je používán formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele. Místo formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele je možné jednotlivé údaje předávat elektronicky v datovém rozhraní určeném pro tento účel. (Datové rozhraní VZP je popsáno v brožuře Metodika pro pořizování dokladů VZP – příjmová část. Tato publikace je k dispozici na úřadovnách VZP a na internetových stránkách VZP.)

Prostřednictvím formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele zaměstnavatel oznamuje zejména nástup zaměstnance do zaměstnání a ukončení zaměstnání a dále skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem. Ke zjednodušení jsou pro oznamované skutečnosti stanoveny kódy (viz Poučení k formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele).

Kódy změn

Přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance, odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance:

 nástup do zaměstnání
(použije se v případě nástupu do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem, který má již přiděleno číslo pojištěnce, a při přestupu od jedné zdravotní pojišťovny k jiné)   
 nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR, který má již přiděleno číslo pojištěnce   
 první přihlášení zaměstnance – občana EU pojištěného v ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P” pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu – občana EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Pokud má zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželku, děti), upozorní jej zaměstnavatel, že musí osobně navštívit pracoviště zdravotní pojišťovny a přihlásit je ke zdravotnímu pojištění]   
 první přihlášení zaměstnance cizince ze zemí mimo EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P” pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu z jiných zemí než EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Příslušným dokladem je zaměstnanecká karta, která je nositelem jak pracovního, tak pobytového povolení]   
 ukončení zaměstnání u zaměstnance přihlášeného kódy „P”, „A”, „E” nebo „C”
(použije se nejen při ukončení zaměstnání, ale i v případech přestupu od jedné zdravotní pojišťovny k jiné či ukončení pojištění v ČR)   
 jednodenní zaměstnání
(použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den, resp. trvá jeden den)   

Skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem:

 - nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo osoby na rodičovskou dovolenou,
- začátek nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- začátek pobírání rodičovského příspěvku   
 - ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené,
- ukončení nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- ukončení pobírání rodičovského příspěvku   
 - přiznání důchodu (starobního, invalidního ve všech třech stupních, vdovského, vdoveckého),
- nástup poživatele důchodu do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „D”)   
 - odejmutí důchodu (starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého),
- ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu   
 nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „I”)   
 ukončení evidence uchazeče o zaměstnání   
 – nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední nebo vysoké školy do zaměstnání v průběhu studia (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „G”),
 přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, počátek studia na střední nebo vysoké škole atd.   
 ukončení nezaopatřenosti dítěte   
 začátek nároku na zařazení do kategorie „L” – osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku podle § 7 odst. 1 písm. k) ZVZP   
 ztráta nároku na zařazení do kategorie „L”   
 výplata dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa)   
 ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa)   
 zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření   
 ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření   
 přihlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě   
 odhlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě   

Opravy:

 oprava v položce číslo pojištěnce: zaměstnavatel uvede na jednom řádku zaměstnance s kódem „X” chybné číslo pojištěnce, příjmení a jméno, datum změny (původní). Dojde ke zrušení chybného čísla pojištěnce. Na dalším řádku uvede s kódem „P” správné číslo pojištěnce, případně na následujících řádcích ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce   
 oprava v položce datum přihlášení  
 oprava v položce datum odhlášení  

Použití kódů

Hlášení pomocí kódů P, C, A, E, O, Q probíhá nezávisle na hlášeních o platbě pojistného státem s použitím kódů M, D, I, G, L, N, V, případně U, H, J, F, T, K, W (nelze tedy hlásit např. nástup studenta či důchodce do zaměstnání jen kódem „D”, resp. „G”).

Poznámka: Pod zkratkou „EU” jsou míněny státy Evropské unie včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska (což jsou státy Evropského hospodářského prostoru) a Švýcarska.

Příklad

Příklad – pracovní poměr a den nástupu do zaměstnání:

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní smlouvu od úterý 1. května, přičemž zaměstnanec nastoupil do zaměstnání ve středu dne 2. května.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 ZP se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den, který je takto uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu, považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru, uvedený v pracovní smlouvě. V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti přihlásí zaměstnavatel tohoto zaměstnance v rámci osmidenní lhůty u jeho zdravotní pojišťovny k datu 1. 5.

Poznámka: Trvá-li pracovní poměr a bude-li v jeho průběhu současně u téhož zaměstnavatele uzavřena na určitou dobu některá z dohod, nemá tato okolnost vliv na plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem, přičemž v této souvislosti nerozhoduje, zda je nebo není u této dohody dosaženo příjmu zakládajícího povinnost platit pojistné. Každý (typově odlišný) pracovněprávní vztah se posuzuje samostatně a osoba je jako zaměstnanec trvale přihlášena z titulu běžícího pracovního poměru.

Příklad – DPČ a den nástupu do zaměstnání:

Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti od 1. 4., kdy zaměstnanec začal pracovat v pondělí 2. 4.

V případě tohoto pracovněprávního vztahu (jakož i u dohody o provedení práce) je zapotřebí vycházet z ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) ZVZP. Dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání je den, ve kterém zaměstnanec začal poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti vykonávat sjednanou práci. Dnem skončení zaměstnání je u těchto dohod den, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána. Podmínkou pro přihlášení zaměstnance ke dni 2. 4. je výše příjmu v měsíci dubnu alespoň 2 500 Kč, jinak by byla osoba jako zaměstnanec přihlášena k prvnímu dni toho kalendářního měsíce, ve kterém bude příjem činit alespoň 2 500 Kč.

Odhlášení v průběhu zaměstnání

Je-li osoba zaměstnána na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a nastane situace, kdy v rozhodném období kalendářního měsíce:

  • poklesne příjem na dohodu o pracovní činnosti pod 2 500 Kč nebo

  • u dohody o provedení práce bude zúčtováno maximálně 10 000 Kč,

musí být tato osoba jako zaměstnanec na příslušný kalendářní měsíc odhlášena. Pokud zaměstnavatel takto nepostupuje, může způsobit problém i zaměstnanci – kdyby totiž došlo k takovému odhlášení až s časovým odstupem, může se pojištěnec ocitnout v situaci, kdy nebude mít v daném měsíci řešen svůj pojistný vztah. V takovém případě bude zpětně zaregistrován u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů s povinností dodatečné úhrady měsíčního pojistného ve výši pojistného vypočteného z vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy včetně penále.

Příklad

Příklad – konec jednoho pracovněprávního vztahu a začátek nového:

Dohoda o pracovní činnosti byla sjednána do 31. 3. Ode dne 1. 4. byla uzavřena nová dohoda o pracovní činnosti s tím, že zaměstnanec nastoupil do práce dne 3. 4.

Při komunikaci se zdravotní pojišťovnou sdělí zaměstnavatel kódem