dnes je 25.5.2019
Input:

Plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění

11.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1 Plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Zaměstnavatel plní oznamovací povinnost danou zákonem (viz Oznamovací povinnost zaměstnavatele ) na formulářích vydávaných zdravotní pojišťovnou, tyto formuláře jsou pro jednotlivé zdravotní pojišťovny obdobné.

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Pro oznamování jednotlivých skutečností (změn) je používán formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele. Místo formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele je možné jednotlivé údaje předávat elektronicky v datovém rozhraní určeném pro tento účel. (Datové rozhraní VZP je popsáno v brožuře Metodika pro pořizování dokladů VZP – příjmová část. Tato publikace je k dispozici na úřadovnách VZP a na internetových stránkách VZP.)

Prostřednictvím formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele zaměstnavatel oznamuje zejména nástup zaměstnance do zaměstnání a ukončení zaměstnání a dále skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem. Ke zjednodušení jsou pro oznamované skutečnosti stanoveny kódy.

Kódy změn

Přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance, odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance:

 nástup do zaměstnání
(použije se v případě nástupu do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem, který má již přiděleno číslo pojištěnce, a při přestupu od jedné zdravotní pojišťovny k jiné)   
 nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR, který má již přiděleno číslo pojištěnce   
 první přihlášení zaměstnance – občana EU pojištěného v ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P” pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu – občana EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Pokud má zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželku, děti), upozorní jej zaměstnavatel, že musí osobně navštívit pracoviště zdravotní pojišťovny a přihlásit je ke zdravotnímu pojištění.]   
 první přihlášení zaměstnance cizince ze zemí mimo EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR
[tohoto kódu použije zaměstnavatel místo kódu „P” pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu z jiných zemí než EU. Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Příslušným dokladem je zaměstnanecká karta, která je nositelem jak pracovního, tak pobytového povolení.]   
 ukončení zaměstnání u zaměstnance přihlášeného kódy „P”, „A”, „E” nebo „C”
(použije se nejen při ukončení zaměstnání, ale i v případech přestupu od jedné zdravotní pojišťovny k jiné či ukončení pojištění v ČR)   
 jednodenní zaměstnání
(použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den)   

Skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem:

 - nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo osoby na rodičovskou dovolenou,
- začátek nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- začátek pobírání rodičovského příspěvku   
 - ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené,
- ukončení nepřítomnosti v práci, po kterou se osobě poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
- ukončení pobírání rodičovského příspěvku   
 - přiznání důchodu (starobního, invalidního ve všech třech stupních, vdovského, vdoveckého),
- nástup důchodce do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „D”)   
 - odejmutí důchodu (starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého),
- ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu   
 nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „I”)   
 ukončení evidence uchazeče o zaměstnání   
 – nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední nebo vysoké školy do zaměstnání v průběhu studia (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P”, na druhém kódem „G”),
 přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, počátek studia na střední nebo vysoké škole atd.   
 ukončení nezaopatřenosti dítěte   
 začátek nároku na zařazení do kategorie „L” – osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku podle § 7 odst. 1 písm. k) ZVZP   
 ztráta nároku na zařazení do kategorie „L”   
 výplata dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa)   
 ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání (je-li tato skutečnost zaměstnavateli známa)   
 nástup na vojenské cvičení   
 ukončení vojenského cvičení   
 zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření   
 ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření   

Opravy:

 oprava v položce číslo pojištěnce: zaměstnavatel uvede na jednom řádku zaměstnance s kódem „X” chybné číslo pojištěnce, příjmení a jméno, datum změny (původní). Dojde ke zrušení chybného čísla pojištěnce. Na dalším řádku uvede s kódem „P” správné číslo pojištěnce, případně na následujících řádcích ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce   
 oprava v položce datum přihlášení  
 oprava v položce datum odhlášení  

Použití kódů

Hlášení pomocí kódů P, C, A, E, O, Q probíhá nezávisle na hlášeních o platbě pojistného státem s použitím kódů M, D, I, G, L, N, V, případně U, H, J, F, T, K, W (nelze tedy hlásit např. nástup studenta či důchodce do zaměstnání jen kódem „D”, resp. „G”).

Poznámka: Pod zkratkou „EU” jsou míněny státy Evropské unie včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.

Příklad

Příklady – student:

Student nastoupil o letních prázdninách mezi jednotlivými ročníky na brigádu.

Zaměstnavatel tuto skutečnost oznámí na jednom řádku kódem „P” a na druhém řádku kódem „G”, že je student nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát.

Zaměstnaný student ukončil vysokou školu.

Zaměstnavatel nahlásí kódem „F” ukončení povinnosti státu platit za něj pojistné dnem ukončení nezaopatřenosti dítěte (nezaopatřenost se posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

Student končí brigádu (anebo i zaměstnání) a nadále pokračuje ve studiu.

Zaměstnavatel oznámí zdravotní pojišťovně ukončení pracovního poměru kódem „O”. V těchto případech nepoužívá kód „F”, kterým by de facto ukončil evidenci pojištěnce v kategorii osob, za které je plátcem pojistného stát. Z praktického hlediska slouží kód „F” k oznámení ukončení nezaopatřenosti, například v souvislosti s tzv. posledními prázdninami u absolventa střední školy. Kdyby student úspěšně maturoval v květnu, v dalším studiu by již