dnes je 25.5.2019
Input:

Plátce pojistného - zaměstnavatel

23.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2 Plátce pojistného – zaměstnavatel

Vladimíra Janečková

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. Pro zaměstnavatele ze zemí EU nemusí mít podmínka sídla nebo trvalého pobytu praktický význam. Mohou se stát zaměstnavatelem i bez splnění této podmínky.

Sídlem zaměstnavatele se rozumí:

  • u právnické osoby sídlo právnické osoby nebo sídlo organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem stanoveném rejstříku nebo je uvedena v evidenci příslušného orgánu v ČR,

  • u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu,

  • u zahraniční fyzické osoby místo jejího podnikání,

  • u zaměstnavatele ze zemí EU jejich zahraniční sídlo.

Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance, ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 ZDP.

Pojem zaměstnanec definuje ustanovení § 5 písm. a) ZVZP. Tato definice se může v mnoha případech lišit od pojmu zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce. Odlišně je pojem zaměstnanec uváděn i pro nemocenské nebo důchodové pojištění. Pojem zaměstnanec ve smyslu zdravotního pojištění má nejblíže k pojmu poplatník s příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 2 ZDP.

Vznik a zánik zaměstnání

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. Pro účely plnění oznamovací povinnosti je pro jednotlivé případy zaměstnání stanoven den, který se považuje za den nástupu do zaměstnání (den vzniku povinnosti zaměstnavatele hradit pojistné za zaměstnance), a také den, kterým skončilo zaměstnání (den zániku povinnosti zaměstnavatele hradit pojistné za zaměstnance).

U pracovního poměru se za den vzniku zaměstnání považuje den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce. Za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru. Následující tabulka shrnuje specifické skupiny osob a uvádí, odkdy dokdy je zaměstnavatel povinen platit část pojistného za své zaměstnance.

   Den nástupu zaměstnance do zaměstnání  Den ukončení zaměstnání  
a) pracovní poměr vč. pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů   den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce   den skončení pracovního poměru   
b) služební poměr   den, ve kterém zaměstnanec nastoupil k výkonu služby; jde-li o státního zaměstnance, pak den nástupu služby   den skončení služebního poměru   
c) členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni   den započetí práce pro družstvo   den skončení členství v družstvu   
d) zaměstnanci činní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr   den, ve kterém poprvé po uzavření dohody zaměstnanec začal vykonávat sjednanou práci   den, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána   
e) soudci   den nástupu soudce do funkce   den skončení výkonu funkce soudce   
f) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva   den, od něhož členu náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům   den, od něhož odměna nenáleží. Plní-li dosavadní starosta nebo primátor úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, považuje se za zaměstnance ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy   
g) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky a poslanci Evropského parlamentu zvolení na území ČR   den zvolení   den uplynutí volebního období, popřípadě den zániku mandátu   
h) členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv   den nástupu do funkce   den skončení výkonu funkce   
i) fyzické osoby, které nejsou uvedeny v písmenech e) až h), které byly jmenovány nebo zvoleny do funkce a jejich jmenováním nevznikl pracovní nebo služební poměr   den nástupu do funkce   den skončení výkonu funkce   
j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby   den, ve kterém začal dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou službu   den, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby