dnes je 16.2.2019
Input:

Plátce pojistného - stát

13.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1 Plátce pojistného – stát

Ing. Antonín Daněk

Výše pojistného

Stát je prostřednictvím státního rozpočtu plátcem pojistného ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného stát.

Vyměřovací základ, odpočet a pojistné hrazené státem

Období  Vyměřovací základ a odpočet  Odpočet  Výše pojistného  
1. 1. 2008–31. 12. 2009   5 013 Kč   5 013 Kč   677 Kč   
1. 1. 2010–31. 10. 2013   5 355 Kč   5 355 Kč   723 Kč   
1. 11. 2013–30. 6. 2014   5 829 Kč   5 829 Kč   787 Kč   
1. 7. 2014–31. 12. 2015  6 259 Kč   6 259 Kč   845 Kč   
1. 1. 2016–31. 12. 2016  6 444 Kč   6 444 Kč   870 Kč   
1. 1. 2017–31. 12. 2017  6 814 Kč   6 814 Kč   920 Kč   
1. 1. 2018–31. 12. 2018  7 177 Kč  7 177 Kč  969 Kč  
od 1. 1. 2019 7 540 Kč 7 540 Kč 1 018 Kč 

Oznamovací povinnost

Pojištěnci, za které je plátcem pojistného stát, mají zákonem určenou povinnost oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na povinnost státu platit pojistné. Za osoby zaměstnané plní takovou povinnost zaměstnavatel, kromě případů, kdy se jedná o skutečnosti, které mu zaměstnanec nesdělil. Všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje.

Stát je plátcem pojistného za osoby vyjmenované v § 7 odst. 1 ZVZP. K těmto osobám patří:

1. Nezaopatřené děti

 • Nezaopatřenost se posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (viz Státní sociální podpora).

 • Dítě je nezaopatřené do dovršení 26 let věku (výjimka vztahující se k věku se od 1. 1. 2018 týká prvního doktorského studia při splnění stanovených podmínek – viz dále).

 • Po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání začíná nezaopatřenost dítěte prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí, a u vysokých škol dnem, kdy byl uchazeč zapsán ke studiu. Do kterého data je pojištěnec považován za studenta, se pak odvíjí od skutečnosti, zda bez přerušení pokračuje v dalším studiu či nikoliv.

Příklad

Příklad 1:

Student (20 let) ukončil v květnu střední školu maturitou, nepokračuje v dalším studiu a 1. srpna nastoupil do zaměstnání.

Po ukončení střední školy je pojištěnec, který nepokračuje v dalším studiu, nezaopatřeným dítětem od vykonání maturity do 30. června a dále i po dobu školních prázdnin, pokud nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, případně nemá po celý měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

V srpnu byl pojištěnec po celý měsíc zaměstnán, proto bude nezaopatřeným dítětem, za které hradí pojistné stát, pouze do 31. 7. Za srpen bude pojistné hrazeno již prostřednictvím zaměstnavatele, případně i s potřebou dodržet u zaměstnance minimální vyměřovací základ.

Příklad

Příklad 2:

Student (19 let), který je zároveň OSVČ, ukončil v květnu střední školu a je bezprostředně v září zapsán ke studiu na vysoké škole.

Student, který po ukončení střední školy bez přerušení pokračuje ve studiu na vysoké škole, zůstává ve dnech od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stane studentem vysoké školy, nezaopatřeným dítětem. V tomto případě se nebere ohled na jeho případný výkon samostatné výdělečné činnosti anebo zaměstnání.

Příklad

Příklad 3:

22letý student, který je zároveň zaměstnán, ukončil v červnu studium na vysoké škole v bakalářském studijním programu a od září bezprostředně pokračuje v dalším studiu na vysoké škole v magisterském studijním programu.

Od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se pojištěnec stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium bezprostředně navazuje, je student nezaopatřeným dítětem, a to po dobu nejdéle tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž studium ukončil. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezprostřední pokračování ve studiu a je dodržena doba tří kalendářních měsíců podle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., bude student nezaopatřeným dítětem i v období červenec až září.

Pokud po ukončení magisterského studijního programu nebude pokračovat v dalším studiu, bude vzhledem k zaměstnání nezaopatřeným dítětem pouze do konce kalendářního měsíce, v němž studium ukončí.

2. Poživatel starobního, invalidního (ve všech třech stupních), vdovského a vdoveckého důchodu

 • Podle zákona se za poživatele důchodu pro účely zdravotního pojištění považuje tato osoba i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží. Za poživatele důchodu se nepovažuje osoba, která pobírá výsluhový příspěvek.

 • Podle ZVZP se za osoby, za které hradí pojistné stát, považují též poživatelé důchodu ze Slovenska, kterým byl důchod přiznán s přihlédnutím k době odpracované na území společného státu. Po vstupu do EU jsou však slovenští důchodci pojištěni na Slovensku, i kdyby měli v ČR trvalý pobyt. V zemích EU jsou důchodci pojištěni vždy v zemi, kde je jim přiznán důchod bez ohledu na bydliště či trvalý pobyt. Slovenští důchodci, kterým byl důchod vypočten a přiznán za dobu odpracovanou na území společného státu, vystupují pro účely zdravotního pojištění v ČR jako poživatelé důchodu jen v případě, že v ČR vykonávají výdělečnou činnost.

3. Příjemce rodičovského příspěvku

 • Jde o dávku státní sociální podpory vyplácenou úřadem práce podle zákona o státní sociální podpoře (nejdéle do 4 let věku dítěte).

 • Při pobírání rodičovského příspěvku není omezena výše příjmu ze zaměstnání.

4. Žena na mateřské a osoba na rodičovské dovolené

 • Posuzuje se podle zákoníku práce. Do stejné skupiny patří rovněž osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.

5. Uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce

 • Za uchazeče o zaměstnání se považuje i pojištěnec, který přijal krátkodobé zaměstnání, pokud nebyl z evidence úřadu práce vyřazen.

6. Osoba závislá na péči jiné osoby a osoba pečující o tuto osobu

 • Jde o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV a o osobu pečující o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV a osobu pečující o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).

7. Osoba ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoba ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoba ve výkonu ústavního ochranného léčení

8. Mladistvý, umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy

9. Příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu do dosažení věku potřebného pro

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz