Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Peněžitá pomoc v mateřství

1.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.15 Peněžitá pomoc v mateřství

Ing. Růžena Klímová

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) má

 1. pojištěnka, která porodila dítě; před porodem v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu má nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,
 2. pojištěnec, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 3. pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela,
 4. pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, nebo pro které by byla uznána dočasně práce neschopnou, kdyby byla pojištěnkou,
 5. pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte na dobu nejméně 7 kalendářních dnů.

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství se započítává též

 1. doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,
 2. doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala, pojištěná činnost,

doby uvedené v písmenech a) a b) se započítávají v rozsahu, v jakém se nekryjí s pojištěnou činností.

Priklad

Příklad 1

Studentka vysoké školy úspěšně ukončila studium dne 31. 3. 2016. Do zaměstnání nastoupila 1. 11. 2016. Na PPM nastupuje dne 1. 3. 2017.

V rámci pojištěného zaměstnání neplní čekací dobu. Pojištěna je pouze 120 dnů. Jako náhradní doba se jí započte doba úspěšného studia v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Období dvou let je doba od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2017. Doba úspěšného studia v této době trvala více než 270 dnů, neboť ve sledovaném časovém intervalu trvalo úspěšné studium od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2016. Zaměstnankyně bude mít nárok na PPM.

Priklad

Příklad 2

Studentka zanechala studia v listopadu 2016. V prosinci nastoupila do zaměstnání a v lednu 2017 porodila dítě.

Není splněna podmínka pro nárok na PPM, protože studium řádně neukončila. Doba studia, které není řádně ukončeno, se nezapočte jako náhradní doba do doby účasti na nemocenském pojištění. Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je nutná doba účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 dnů přede dnem nástupu na PPM.

Priklad

Příklad 3

Žena podnikala jako OSVČ a nebyla účastna nemocenského pojištění. Dne 1. 3. 2017 nastoupila do zaměstnání a otěhotněla. Počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne na 15. 11. 2017.

K tomuto dni trvá pojištění pouze 260 kalendářních dnů. Není splněna podmínka účasti „alespoň 270 dnů” a nárok na PPM nevzniká. Pokud ženě nevznikne nárok na PPM, lékař ji uzná dočasně práce neschopnou počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu a pracovní neschopnost ukončí šest týdnů po porodu. Od počátku sedmého týdne věku dítěte může předat péči o dítě manželovi nebo otci dítěte, který bude mít nárok na PPM, pokud ke dni převzetí dítěte splní tzv. čekací dobu.Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí

 1. 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila,
 2. 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí,
 3. 22 týdnů u pojištěnce uvedeného v § 32 odst. 1 písm. b) až e) ZNP,
 4. 31 týdnů u pojištěnce, který z důvodu uvedeného v § 32 odst. 1 písm. b) až e) ZNP pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.

Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství

 1. Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává
  1. dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu,
  2. dnem porodu, pokud