Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.8 Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 35 odst. 2 NOZ – právo zákonného zástupce k právnímu jednání vedoucímu k rozvázání pracovního poměru jeho nezletilého potomka

  • § 56a ZP – podmínky, za nichž může zákonný zástupce pracovní poměr okamžitě zrušit

 

2011–2013    2014–27. 2. 2017    od 28. 2. 2017  
ZP neumožňoval rozvázat pracovní poměr třetí osobě mimo zaměstnance nebo zaměstnavatele.    Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance může za určitých podmínek okamžitě zrušit jeho pracovní poměr.    Právní úprava zrušena novelou ZP č. 460/2016 Sb. Zákonný zástupce dotčené oprávnění již nemá.  

Komentář:

Podle důvodové zprávy k návrhu nového občanského zákoníku mělo jít o projev rodičovské odpovědnosti, který bylo třeba v souladu s mezinárodními úmluvami (např. Úmluvou o právech dítěte) promítnout do pracovněprávní úpravy. Rodičovská odpovědnost totiž zahrnuje povinnosti a práva rodičů (zákonných zástupců), která spočívají v péči o dítě, včetně péče o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, stejně jako v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Péčí o dítě lze rozumět i rozhodování o jeho pracovním uplatnění.

Vycházelo se z toho, že zákonný zástupce nezletilého zaměstnance mladšího 16 let může výše popsaným způsobem zasáhnout, zvolil-li si nezletilý takové zaměstnání, které je na újmu jeho vzdělávání, vývoji nebo zdraví, a že nelze spoléhat, že se každý takový zaměstnanec při porušení povinností zaměstnavatelem dostatečně ochrání sám, popřípadě že takového zaměstnance dostatečně ochrání stát, odborová organizace nebo jiný zástupce zaměstnanců.

Uplatnění možnosti zákonného zástupce okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance bylo spojeno s následujícími pravidly:

  • jde o pracovní poměr nezletilého zaměstnance mladšího 16 let; dovršením věku 16 let nezletilého dotčené právo zákonný zástupce ztrácí,

  • okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno v písemné formě, jinak se k němu nepřihlíží,

  • impulsem k rozhodnutí zákonného zástupce okamžitě zrušit pracovní poměr musí