dnes je 19.12.2018
Input:

Odborná studentská praxe ve firmě z pohledu daňového

18.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.02
Odborná studentská praxe ve firmě z pohledu daňového

Ing. Martin Děrgel

Žáci a studenti se na školách učí, že základní daňovou zásadou by měla být neutralita, tedy aby daně neovlivňovaly svobodnou vůli daňových subjektů. Záhy v praxi zjistí, že je tomu přesně naopak. Daňové zákony – zejména daně z příjmů - jsou jakoby sestaveny převážně z ustanovení, která někoho či něco zvýhodňují nebo naopak znevýhodňují. Jde totiž samozřejmě především o politikum, a tak se dá pohledem na bezpočet daňových novel do značné míry dovodit, jestli tehdy byla u moci tzv. pravice nebo levice. Mnohé z těchto daňových vlivů (distorzí) jsou pochopitelně diskutabilní – výhoda pro jednoho znamená nevýhodu jiného – nás ovšem budou v tomto příspěvku zajímat jednoznačně pozitivní daňová opatření. Jejich společným posláním je totiž snaha podpořit „prácechtivost” a odbornou praxi žáků a studentů chystajících se vstoupit do pracovního procesu.

DANĚMI ZA PRACOVITĚJŠÍ A ZRUČNĚJŠÍ MLÁDEŽ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), aktuálně nabízí čtyři výrazné speciální daňové výhody žáků a studentů, které ve třech případech zvyšují jejich čistý příjem a ve dvou přispívají k většímu zájmu a vstřícnosti firem právě o tyto potenciálně své budoucí zaměstnance:

 1. nezdaňování příjmů za práci z praktického vyučování a praktické přípravy,
 2. sleva na dani z příjmů fyzických osob u studenta připravujícího se na budoucí povolání,
 3. motivační příspěvek žáka/studenta připravujícího se na výkon profese pro danou firmu,
 4. odpočet na podporu odborného vzdělávání snižující základ daně dotyčného firmy.

1. NEZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Protože nás zajímá tzv. odborná praxe žáků středních škol (gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště) a studentů vyšších odborných škol, začneme právní anabázi přirozeně v základním právním předpisu, který upravuje toto „střední” vzdělávání - v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zde se dozvíme, že vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Přičemž praktické vyučování se dále rozlišuje na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu - podle jednotlivých oborů vzdělání. Odborná či umělecká praxe a sportovní příprava může být po určitou dobu uskutečňována i v období školních prázdnin.

Pro naše účely je podstatné, že praktické vyučování se může uskutečňovat nejen ve školách, ale také na pracovištích fyzických nebo právnických osob - tedy ve firmách - které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování.

Vyšší odborné vzdělávání obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole nebo – což je pro nás důležité - formou odborné praxe na pracovištích fyzických či právnických osob (ve firmách), které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a které mají se školou uzavřenou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe.

U podnikatelského subjektu, který není „školou” – dále jen „firma” - se praktické vyučování a odborná praxe jako forma praktické přípravy uskutečňují na základě smlouvy o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání. Náležitosti smlouvy stanovuje § 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, přičemž lze mimo jiné dohodnout i způsob odměňování žáků za produktivní činnost.

Odměny za tzv. produktivní činnost mají přímou návaznost na § 122 odst. 1 školského zákona: „….. Pokud žáci konají praktické vyučování nebo studenti odbornou praxi u jiné osoby, poskytuje jim odměnu za produktivní činnost tato osoba. Pro účely tohoto zákona se za produktivní činnost považuje činnost, která přináší příjem. Minimální výše měsíční odměny za produktivní činnost pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonával produktivní činnost po dobu celého měsíce, se výše odměny za produktivní činnost úměrně upraví.”

Do konce roku 2013 byly příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku považovány za zdanitelné příjmy ze závislé činnosti podléhající dani z příjmů fyzických osob jako běžná mzda zaměstnanců. Oproti tomu ale tyto osoby nebyly a ani nadále nejsou považovány za zaměstnance v oblasti nemocenského, důchodového ani zdravotního pojištění, tzn., že jejich příjmy uvedeným pojistným nepodléhají. Tento stav změnilo od roku 2014 zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, které vložilo do § 6 odst. 9 písm. l) ZDP nově osvobození příjmů žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Z těchto příjmů tedy od roku 2014 není odváděno pojistné ani daň z příjmů, přičemž je současně zachována daňová uznatelnost u poplatníka (firmy), který tyto příjmy za odbornou praxi vyplácí. Jedná se tedy o výraznou podporu zapojování žáků a studentů do praxe, která by měla motivovat zaměstnavatele ke spolupráci se vzdělávacími zařízeními a tím výhledově zlepšit postavení absolventů na trhu práce.

K pojistnému:

 • podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, žáci ani studenti v těchto případech nepatří mezi „zaměstnance”;

 • § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů: „Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, s výjimkou (…) žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku (…)”.

Citované osvobození od daně z příjmů dle § 6 odst. 9 písm. l) ZDP nelze využít u studentů vysokých škol vykonávajících odbornou praxi. Jak jednoznačně potvrdil příspěvek na koordinačním výboru – což je uznávané odborné jednání zástupců finanční správy a daňových poradců - č. 454/28.04.15 „Osvobození příjmů studentů vysokých škol z odborné praxe”, který lze najít na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

2. SLEVA NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB U STUDENTA

Kromě základní slevy na dani mají žáci a studenti nárok na speciální slevu na dani na studenta podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP ve výši 335 Kč měsíčně (4 020 Kč ročně). Přesněji řečeno je podmínkou, že poplatník „… se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory.”

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se podle § 12 - § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména (jde o zkrácenou citaci nejčastějších případů v praxi):

 • „studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci,

 • studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice,

 • studium v České republice, které je rozsahem a obsahem postaveno na roveň studiu na školách ad a) v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami pro osoby, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium.”

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také:

 1. doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
 2. doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky (či absolutoria), je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla zkouška konána;
 3. doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu b), což ale neplatí v následujících případech, kdy:
  • dítě vykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost - ad výše,

  • dítě mělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci,

  • doby uvedené ad a) a b) na sebe navazovaly tak, že dohromady trvaly po celý kalendářní měsíc.

Omezení vylučující dobu prázdnin uvedené pod písmenem c) neplatí, stalo-li se dítě studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz