Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o daních z příjmů

20.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.03
Novela zákona o daních z příjmů

JUDr. Ing. Dana Trezziová

Řadu měsíců je již v Parlamentu projednáván „daňový balíček”, který obsahuje novely daňových zákonů včetně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V březnu 2017 projednal Senát návrh „daňového balíčku” schváleného Poslaneckou sněmovnou (sněmovní tisk č. 873) a vrátil návrh zákona zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy včetně návrhu účinnosti zákona od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (s výjimkou části třetí – novela zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti dnem 1. 7. 2017). Pro zdaňovací období započaté přede dnem účinnosti nového zákona se bude postupovat podle stávající úpravy. Jen několik ustanovení by mělo být možné použít pro zdaňovací období započaté v roce 2017 (tedy započaté před účinností novely zákona). Poslanecká sněmovna znovu schválila návrh zákona 4. dubna 2017. Účinnost novely zákona se odvíjí od uveřejnění ve Sbírce zákonů. Ke dni redakční závěrky čeká novela na podpis prezidenta, proto doporučujeme sledovat Sbírku zákonů.

Nejdůležitější navrhované změny v oblasti daní z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO”) jsou uvedeny níže. Text si neklade za cíl popsat kompletní seznam změn, které by novela měla přinést, ale upozorňuje na ty, které se dotýkají zejména vztahu zaměstnanců a zaměstnavatelů. Řada změn je pouze technické povahy, které se snaží upřesnit či vyjasnit zákonnou úpravu a nepřináší žádný významný posun ve zdanění fyzických osob.

OSVOBOZENÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ, LÉČENÍ, ÚHRADU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMŮCEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Od roku 2014 existuje v zákoně o daních z příjmů nový § 4a ZDP, který dle ustanovení odst. j) osvobozuje od DPFO „bezúplatný příjem poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky”. Novela ZDP upravuje text tohoto ustanovení § 4a odst. j) ZDP tak, že zobecňuje „zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium” pod pojem „vzdělávání” a dodává, že osvobození nelze uplatnit u bezúplatného příjmu na vzdělávání, pokud tento příjem je příjmem ze závislé činnosti. To znamená, že nově nelze osvobození bezúplatných příjmů na vzdělávání dle tohoto ustanovení ZDP použít v případě jeho poskytnutí zaměstnavatelem. Nepeněžní příjem zaměstnance na zvýšení nebo změnu kvalifikace je však obecně dle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP osvobozen od daně ze závislé činnosti, pokud souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Jiný nepeněžní příjem vynaložený zaměstnavatelem na vzdělání, které nelze zahrnout pod odborný rozvoj zaměstnance, pak může být osvobozen od daně ze závislé činnosti dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP za předpokladu, že zaměstnavatel uhradil tento příjem ze zisku po zdanění nebo na vrub daňově neuznatelných nákladů a jedná se o použití vzdělávacího zařízení.

Novela ustanovení § 4a odst. j) ZDP se však nikterak nedotkla možnosti osvobození bezúplatného příjmu zaměstnance, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky. Naopak tato novela ZDP v podstatě potvrdila ve smyslu změny uvedené v prvním odstavci (dar na vzdělávání), že zaměstnanec může obecně obdržet bezúplatný příjem od zaměstnavatele.

Pokud bylo využito osvobození bezúplatného příjmu dle ustanovení § 4a odst. j) ZDP, upravuje novela ZDP zdanění tohoto příjmu při nesplnění podmínek pro jeho osvobození: „Nedojde-li ke splnění podmínek pro osvobození příjmu, je tento příjem příjmem podle § 10 ZDP v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny.”

NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ POSKYTNUTÉ RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM ZAMĚSTNANCŮ

Novela ZDP zpřesňuje definici příjmu zaměstnance v § 6 odst. 3 ZDP, kdy za první větu vkládá novou větu: „Příjmem zaměstnance se rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a e) poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinného příslušníka zaměstnance.” V podstatě se jedná o potvrzení obecně používaných výkladů, které za příjem zaměstnance považují také nepeněžní plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů (nákladů), které je zaměstnavatelem poskytnuto rodinnému příslušníkovi zaměstnance, a to ve formě použití zdravotnických, vzdělávacích, rekreačních zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce nebo zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek. Dle důvodové zprávy by navrhovanou úpravou měly odpadnout pochybnosti v oblasti daňového režimu zaměstnaneckých benefitů, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci např. příspěvek na rekreaci i pro jeho rodinné příslušníky.

Z pohledu zákona o daních z příjmů se s tímto plněním nezachází jako s příjmem daného rodinného příslušníka, ale jako s příjmem zaměstnance. Důvodová zpráva dodává, že v případě, kdy je u zaměstnavatele zaměstnán jak daný poplatník, tak jeho rodinný příslušník, pro kterého je plnění určeno, se toto plnění považuje pouze za příjem daného poplatníka, nikoli i jeho rodinného příslušníka.

AUTOMOBIL POSKYTNUTÝ PRO SLUŽEBNÍ A SOUKROMÉ POUŽITÍ

Novela zákona o daních z příjmů nahrazuje v § 6 odst. 6 ZDP slova „najaté vozidlo” slovy „vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing”. Jedná se opět o upřesnění, že příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny se počítá u najatého vozidla nebo vozidla pořízeného na finanční leasing ze vstupní ceny u původního vlastníka. Pojem finanční leasing je v zákoně o daních z příjmů definován v § 21d ZDP.

PŘÍJMY DO VÝŠE 2 500 KČ MĚSÍČNĚ – UPLATNĚNÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ

Pravidlo, podle něhož se srážková daň ve výši 15 % uplatňuje v případě nepodepsaného prohlášení u jednoho zaměstnavatele na příjmy z dohody o provedení práce do výše 10 tis. Kč měsíčně, se bude nově vztahovat i na příjem malého rozsahu dle pravidel sociálního pojištění (§ 6 odst. 4 ZDP). Srážková daň se tedy bude nově aplikovat na příjmy, které u téhož plátce nepřesáhnou měsíčně částku 2 500 Kč bez ohledu na právní titul smlouvy. Nebude tak nezbytné kvůli nízkým příjmům vedle hlavního zaměstnání podávat daňové přiznání a zaměstnancům bude možné při splnění dalších podmínek provést roční zúčtování.

OSVOBOZENÍ NEPENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ POSKYTNUTÝCH ZAMĚSTNANCŮM V OBLASTI PÉČE O ZDRAVÍ

V § 6 odst. 9 písm. d) ZDP nahrazuje novela ZDP text „použití zdravotnických zařízení” novým textem: „pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití”. Dle současného znění tohoto ustanovení jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti jakákoli nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům formou použití zdravotnických zařízení. Jedná se např. o poskytnutí nadstandardní zdravotní péče nehrazené zdravotními pojišťovnami zdravotnickými zařízeními, služby poskytované ve stacionářích, které jsou zdravotnickými zařízeními, rehabilitace, kosmetické zákroky, očkování, zubní ošetření a jiné služby poskytované zdravotnickými zařízeními, nákupy vitamínů a dalšího zboží v lékárnách, které jsou zdravotnickými