Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová pravidla při zaměstnávání cizinců

17.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.01
Nová pravidla při zaměstnávání cizinců

Mgr. Matěj Daněk

Poslanecká sněmovna v současné době projednává poměrně rozsáhlou novelu zákona o pobytu cizinců, která se mimo jiné dotkne i problematiky zaměstnávání cizinců.

Tato novela implementuje dvě směrnice EU, jejichž transpoziční doba již dávno uplynula (konec roku 2016), a proto lze předpokládat, že její schválení bude prioritou vlády. Nicméně, je třeba mít na paměti, že zaměstnávání cizinců a míra ochrany českého trhu práce jsou velmi aktuálními tématy a samotná novela se tak může velmi jednoduše stát předmětem předvolebních třenic.

IMPLEMENTACE EVROPSKÉHO PRÁVA

Jak již bylo uvedeno, v případě zaměstnávání cizinců novela má především za cíl implementaci dvou směrnic:

  • Směrnice 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti (transpozice do 29. listopadu 2016),

  • Směrnice 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci (transpozice do 30. září 2016).

V prvním případě se prakticky jedná o uvedení nového typu povolení pro cizince, kteří jsou převáděni v rámci společnosti, respektive v rámci koncernu či nadnárodní společnosti (tito cizinci ovšem musí být zaměstnáni alespoň 6 měsíců před jejich převedením). Tímto novým povolením bude „Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance”, která z pohledu současné praxe přinese dvě zásadní novinky. Tato karta bude vydávána pouze zaměstnancům na pozicích, které lze označit jako manažery, specialisty či stážisty. V případě manažera a specialisty bude karta v případě jejího udělení vydána na dobu až 3 let, což je významným posunem oproti současné maximální době 2 let u zaměstnaneckých a modrých karet (stážista nicméně může dostat kartu maximálně na 1 rok).

Další zajímavá novinka se týká mobility těchto zaměstnanců v rámci EU. Přestože doposud platilo, že otázky vstupu na trh práce si každý členský stát EU reguluje samostatně, směrnice umožňuje, aby zaměstnanci s kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance měli možnost krátkodobě cestovat a především vykonávat práci i v dalších členských státech EU, samozřejmě v rámci daného koncernu či nadnárodní společnosti. Tato krátkodobá mobilita je omezena 90 dny v rámci referenčního období 180 dnů.

Druhá směrnice se dotýká zaměstnanců vykonávajících práci v rámci sezónního zaměstnání (tedy konajících činnosti závislé na ročním období). V těchto případech ani směrnice ani novela neupravují zvláštní typ pobytového povolení, dle dosavadní praxe budou tito zaměstnanci povinni požádat o povolení k zaměstnání a následně o krátkodobé či dlouhodobé vízum (v tomto případě však maximálně v délce 6 měsíců) za účelem sezónního zaměstnání. Zajímavou novinkou je však ustanovení, dle kterého bude žádost cizince, kterému bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti uděleno alespoň jedno vízum za účelem sezónního zaměstnání, posouzena zastupitelským úřadem či ministerstvem vnitra ČR (podle toho, zda bude žádáno o krátkodobé či dlouhodobé vízum) přednostně před žádostmi cizinců žádajících o vízum za stejným účelem poprvé.

VLÁDNÍ PROGRAMY

V současné době, zejména s ohledem na nedostatek pracovních sil v rámci ČR, se poměrně významně rozšířil okruh vládních programů, které jednak umožňují zefektivnit proces vyřizování povolení pro cizince či přímo takové zaměstnání vůbec umožnit (zejména v případě občanů Ukrajiny).

Z pohledu navrhované úpravy lze dovodit, že vláda i nadále počítá s existencí vládních programů, ba co víc, z navrhovaného znění je zřejmé, že se jejich využívání snaží dále zatraktivnit. V zásadě lze shrnout, že mezi nejproblematičtější kroky v rámci vyřizování povolení pro cizince patří shromáždění veškerých dokumentů přikládaných k žádosti a samotné podání žádosti, které dle současného znění zákona musí být uskutečněno na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Novela však navrhuje, jak se těmto krokům vyhnout.

Předně, zaměstnavateli bude nově umožněno, aby v zastoupení cizince, který není běžně oprávněn podat příslušnou žádost na území ČR, tuto žádost (půjde zejména o zaměstnanecké karty) podal na příslušném pracovišti ministerstva vnitra ČR na základě plné moci. Dále novela umožní, aby cizinec nahradil některé požadované dokumenty, sloužící jako přílohy jeho žádosti, potvrzením zaměstnavatele. Jedná se zejména o potvrzení následujících okolností:

  • druhu práce, místa výkonu práce a dnu nástupu do práce, včetně potvrzení doby, na kterou se pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti uzavírá;

  • zajištění ubytování dle zákonem stanovených požadavků;

  • uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či příslušné smlouvy o smlouvě budoucí, opět splňující zákonem stanovené požadavky;

  • odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání.

V této souvislosti je nicméně nutné zopakovat, že podmínkou, aby cizinec či jeho zaměstnavatel mohli výše uvedených ustanovení využít, je registrace či akreditace v konkrétním vládním programu, s tím, že tento program musí výše uvedený postup umožňovat. Pokud to ovšem tak bude, lze shrnout, že velká část administrativy, nákladů a vynakládaného času zaměstnavatelům odpadne a zaměstnávání cizinců může dále získat na atraktivitě.

UBYTOVÁNÍ SEZÓNNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Zákonodárce si dále v rámci připravované novely klade za cíl lépe ochránit cizince v případech, kdy zaměstnavatel cizincům zajišťuje či zprostředkovává ubytování. V konkrétním případě se novela zaměřuje na ochranu sezónních zaměstnanců.

Dle navrhovaného ustanovení tak bude zaměstnavatel, který zajišťuje či zprostředkovává ubytování cizinců s uděleným vízem za účelem sezónního zaměstnání,