dnes je 16.2.2019
Input:

Nezdanitelné části základu daně

17.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Nezdanitelné části základu daně

Jaroslava Pfeilerová

Od základu daně může poplatník odečíst nezdanitelné části základu daně, na které mu vznikne nárok.

Nezdanitelná část základu daně Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
– z titulu poskytnutého bezúplatného plnění (daru) Základ daně lze snížit o hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely subjektům na území ČR nebo se sídlem či bydlištěm na území jiného členského státu EU nebo EHP.
Úhrnná výše všech poskytnutých darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo musí činit alespoň 1 000 Kč.
V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně. Darovat lze i orgán, přičemž hodnota odběru orgánu od žijícího dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů (s výjimkou cestovních nákladů) se oceňuje částkou 20 000 Kč.
S účinností od 1. 1. 2017 se zvyšuje částka za jeden odběr krve na 3 000 Kč.

Nově je od 1. 1. 2017 do zákona vloženo i darování kostní dřeně, které je oceněno částkou 20 000 Kč.
Podmínku uplatnění daru alespoň ve výši 1 000 Kč lze splnit poskytnutím několika darů (např. jeden v hodnotě 600 Kč, druhý v hodnotě 400 Kč).Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může dar uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.
§ 15 odst. 1, 2 ZDP
– ve výši zaplacených úroků ze stavebního spoření a úroků z hypotečního úvěru Fyzická osoba, která je účastníkem úvěrové smlouvy, může od základu daně uplatnit nezdanitelnou část základu daně ve výši zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, který byl použit na bytovou potřebu. Podmínkou pro možnost uplatnění úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru je splnění podmínek stanovených v § 15 odst. 3, 4 ZDP.
Příspěvky zaplacené zaměstnancem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření Poplatník může snížit základ daně o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření, které za kalendářní rok převýší částku měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek. Maximální částka, kterou lze odečíst na zdaňovací období činí 24 000 Kč.
V případě předčasného ukončení smlouvy nebo výplaty částečného odbytného je poplatník povinen do daňového přiznání jako ostatní příjem podle § 10 ZDP zahrnout částky, o které si v uplynulých 10 letech snížil daňový základ.
§ 15 odst. 5 ZDP
Příspěvky zaplacené zaměstnancem na jeho soukromé životní pojištění Zákon o daních z příjmů umožňuje snížit základ daně také o poplatníkem zaplacené příspěvky na jeho životní pojištění ve zdaňovacím období, avšak maximálně do výše   24 000 Kč ročně.
Od 1. 1. 2015 nelze uplatnit nezdanitelnou část, pokud příslušná smlouva umožňuje výběry finančních prostředků v průběhu trvání pojištění.
Základ daně lze snížit o příspěvky zaplacené na základě smluv uzavřených s více pojišťovnami.
V případě předčasného ukončení smlouvy nebo výplaty jiného příjmu, který není pojistným plněním, je poplatník povinen do daňového přiznání jako ostatní příjem podle § 10 ZDP zahrnout částky, o které si v uplynulých 10 let snížil daňový základ.
§ 15 odst. 6 ZDP
Zaplacené členské příspěvky členem odborové organizace ZDP stanoví maximální částku, o kterou může být z tohoto důvodu snížen základ daně – a to do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí 3 000 Kč.
§ 15 odst. 7 ZDP
Úhrada za zkoušky Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 17/2006 Sb.
Maximálně je možné od základu daně odečíst 10 000 Kč, u poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením maximálně 13 000 Kč a u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.
Podmínkou je, aby tyto úhrady nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP.
§ 15 odst. 8 ZDP

Komentář:

Nezdanitelné části základu daně snižují základ daně a lze je uplatnit pouze u zaměstnance s podepsaným prohlášením k dani. Tyto položky se nezohledňují v průběhu roku při výpočtu měsíčních záloh na daň, ale až po skončení zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování. Všechny uplatněné nezdanitelné části musí být dostatečně prokázány.

U zaměstnanců – daňových nerezidentů nemohou zaměstnavatelé zohlednit nezdanitelné části základu daně. Tuto výhodu mohou nerezidenti uplatnit pouze prostřednictvím daňového přiznání. Podmínkou však je, aby minimálně 90 % jejich celosvětových příjmů plynulo ze zdrojů na území ČR. Od roku 2015 musí nerezidenti výši svých příjmů prokázat potvrzením vystaveným zahraničním správcem daně.

Odpočet úroků při refinancování úvěru

Zaměstnanec potřeboval rychle finanční prostředky, protože se mu vyskytla výhodná koupě domu. Z toho důvodu si je půjčil od svého bratra a dům koupil. Následně si vyřídil hypoteční úvěr a finanční prostředky z tohoto úvěru použil na splátku půjčky bratrovi. Ve smlouvě o hypotečním úvěru byl uveden účel úvěru: „vypořádání finanční půjčky od fyzické osoby použité k pořízení nemovitosti”. Může si na konci roku zaměstnanec

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz