Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nezdanitelné části základu daně

17.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Nezdanitelné části základu daně

Jaroslava Pfeilerová

Od základu daně může poplatník odečíst nezdanitelné části základu daně, na které mu vznikne nárok.

Nezdanitelná část základu daně Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
– z titulu poskytnutého bezúplatného plnění (daru) Základ daně lze snížit o hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely subjektům na území ČR nebo se sídlem či bydlištěm na území jiného členského státu EU nebo EHP.
Úhrnná výše všech poskytnutých darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo musí činit alespoň 1 000 Kč.
V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně. Darovat lze i orgán, přičemž hodnota odběru orgánu od žijícího dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů (s výjimkou cestovních nákladů) se oceňuje částkou 20 000 Kč.
S účinností od 1. 1. 2017 se zvyšuje částka za jeden odběr krve na 3 000 Kč.

Nově je od 1. 1. 2017 do zákona vloženo i darování kostní dřeně, které je oceněno částkou 20 000 Kč.
Podmínku uplatnění daru alespoň ve výši 1 000 Kč lze splnit poskytnutím několika darů (např. jeden v hodnotě 600 Kč, druhý v hodnotě 400 Kč).Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může dar uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.
§ 15 odst. 1, 2 ZDP
– ve výši zaplacených úroků ze stavebního spoření a úroků z hypotečního úvěru Fyzická osoba, která je účastníkem úvěrové smlouvy, může od základu daně uplatnit nezdanitelnou část základu daně ve výši zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, který byl použit na bytovou potřebu. Podmínkou pro možnost uplatnění úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru je splnění podmínek stanovených v § 15 odst. 3, 4 ZDP.
Příspěvky zaplacené zaměstnancem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření Poplatník může snížit základ daně o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření, které za kalendářní rok převýší částku měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek. Maximální částka, kterou lze odečíst na zdaňovací období činí 24 000 Kč.
V případě předčasného ukončení smlouvy nebo výplaty částečného odbytného je poplatník povinen do daňového přiznání jako ostatní příjem podle § 10 ZDP zahrnout částky, o které si v uplynulých 10 letech snížil daňový základ.
§ 15 odst. 5 ZDP
Příspěvky zaplacené zaměstnancem na jeho soukromé životní pojištění Zákon o daních z příjmů umožňuje snížit základ daně také o poplatníkem zaplacené příspěvky na jeho životní pojištění ve zdaňovacím období, avšak maximálně do výše   24 000 Kč ročně.
Od 1. 1. 2015 nelze uplatnit nezdanitelnou část, pokud příslušná smlouva umožňuje výběry finančních prostředků v průběhu trvání pojištění.
Základ daně lze snížit o příspěvky zaplacené na základě smluv uzavřených s více pojišťovnami.
V případě předčasného ukončení smlouvy nebo výplaty jiného příjmu, který není pojistným plněním, je poplatník povinen do daňového přiznání jako ostatní příjem podle § 10 ZDP zahrnout částky, o které si v uplynulých 10 let snížil daňový základ.
§ 15 odst. 6 ZDP
Zaplacené členské příspěvky členem odborové organizace ZDP stanoví maximální částku, o kterou může být z tohoto důvodu snížen základ daně – a to do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí 3 000 Kč.
§ 15 odst. 7 ZDP
Úhrada za zkoušky Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 17/2006 Sb.
Maximálně je možné od základu daně odečíst 10 000 Kč, u poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením maximálně 13 000 Kč a u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.
Podmínkou je, aby tyto úhrady nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP.
§ 15 odst. 8 ZDP

Komentář:

Nezdanitelné části základu daně snižují základ daně a lze je uplatnit pouze u zaměstnance s podepsaným prohlášením k dani. Tyto položky se nezohledňují v průběhu roku při výpočtu měsíčních záloh na daň, ale až po skončení zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování. Všechny uplatněné nezdanitelné části musí být dostatečně prokázány.

U zaměstnanců – daňových nerezidentů nemohou zaměstnavatelé zohlednit nezdanitelné části základu daně. Tuto výhodu mohou nerezidenti uplatnit pouze prostřednictvím daňového přiznání. Podmínkou však je, aby minimálně 90 % jejich celosvětových příjmů plynulo ze zdrojů na území ČR. Od roku 2015 musí nerezidenti výši svých příjmů prokázat potvrzením vystaveným zahraničním správcem daně.

Odpočet úroků při refinancování úvěru

Zaměstnanec potřeboval rychle finanční prostředky, protože se mu vyskytla výhodná koupě domu. Z toho důvodu si je půjčil od svého bratra a dům koupil. Následně si vyřídil hypoteční úvěr a finanční prostředky z tohoto úvěru použil na splátku půjčky bratrovi. Ve smlouvě o hypotečním úvěru byl uveden účel úvěru: „vypořádání finanční půjčky od fyzické osoby použité k pořízení nemovitosti”. Může si na konci roku zaměstnanec