Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nevyčerpaná dovolená

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.13 Nevyčerpaná dovolená

Ing. Růžena Klímová

Zaměstnavatel je povinen určit dovolenou tak, aby ji mohl zaměstnanec vyčerpat v kalendářním roce, v němž vzniklo právo na tuto dovolenou. Jen v případě překážek na straně zaměstnance a zaměstnavatele je povinen dovolenou převést do dalšího kalendářního roku a je povinen určit čerpání tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího roku. Pokud v čerpání dovolené brání nemoc nebo mateřská nebo rodičovská dovolená, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Nově tedy zaměstnanec o dovolenou nemůže přijít.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec měl v roce 2016 nárok na 5 týdnů dovolené a z důvodu nemoci si ji nemohl vyčerpat. Kdy nejpozději si ji musí vyčerpat?

Zaměstnavatel je povinen stanovit dovolenou tak, aby si ji zaměstnanec vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na dovolenou, pokud v tom zaměstnavateli nebrání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Zaměstnavatel musí dovolenou převést do dalšího roku a určit její čerpání tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, tj. v našem případě do konce roku 2017. Nemůže-li být tato dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

V případě, že zaměstnavatel určil z důvodu provozních podmínek čerpání dovolené z roku 2016 na měsíce listopad a prosinec 2017 a zaměstnanec onemocní, nemůže o dovolenou přijít a zaměstnavatel musí dovolenou převést do roku 2018, kdy je též povinen ihned po skončení dané překážky v práci určit čerpání této dovolené. Je však rozumnější, aby zaměstnavatel čerpání dovolené nařídil bezprostředně po ukončení daných překážek. Měl by proto již v době trvání dočasné pracovní neschopnosti zaslat zaměstnanci dopis s tím, že mu nařizuje čerpání dovolené ihned po ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Jedná se o doručení písemnosti na doručenku do vlastních rukou.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec měl nárok na 5 týdnů dovolené za rok 2016. Z důvodu překážek na straně zaměstnavatele si dovolenou nevyčerpal. Má právo nastoupit na dovolenou tzv. ze zákona?

Od 1. 1. 2012 zaměstnanec o dovolenou nemůže přijít. Zaměstnavatel je povinen mu dovolenou převést do dalšího roku a určit čerpání dovolené nejpozději do 30. června. Pokud tak neučiní, je právem zaměstnance nastoupit na dovolenou tzv. ze zákona. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Pokud však zaměstnavatel plní své povinnosti, tzn. stanovuje plány dovolených a též kontroluje čerpání dovolených, nemělo by k dané situaci vůbec dojít.

Je nutné upozornit na možné sankce od inspektorátu práce za nerespektování zákonných povinností v oblasti pracovněprávních vztahů, tj. určovat čerpání dovolené v souladu se ZP. Pouze v případech, kdy zaměstnanec nemohl vyčerpat dovolenou z předchozího roku z důvodu pracovní neschopnosti nebo z důvodu MD nebo RD, je nutné dovolenou určit po ukončení daných překážek.

Další výjimečná situace odráží princip subsidiarity zákoníku práce a občanského zákoníku.