dnes je 24.2.2019
Input:

Nemoci a úrazy na pracovišti - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

14.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.13.03
Nemoci a úrazy na pracovišti – Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

JUDr. Pavla Hloušková

Dojde-li u zaměstnance k pracovnímu úrazu nebo byla-li u něho zjištěna nemoc z povolání a v důsledku těchto skutečností mu vznikne škoda, má podle ustanovení § 271a – § 271e ZP nárok na náhradu za:

 • ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,

 • ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,

 • bolest a ztížení společenského uplatnění,

 • účelně vynaložené náklady spojené s léčením,

 • věcnou škodu.

NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání a v důsledku těchto skutečností je neschopen práce. Jedna se o opětující se dílčí nárok, který vzniká zaměstnanci z každé pracovní neschopnosti, neboli každá pracovní neschopnost na následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zakládá samostatný (jedinečný) dílčí nárok zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Zaměstnanec má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti tedy také v případě, že onemocní znovu po nějaké době, ať již je důvodem další nemoci pracovní úraz nebo nemoc z povolání nebo dokonce i jiný důvod, například chřipka nebo zánět slepého střeva.

Ve smyslu ustanovení § 271a ZP činí náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle ustanovení § 192 ZP nebo odměny z dohody podle ustanovení § 194 ZP a plnou výší nemocenského. Uvedená náhrada přísluší do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu podle ustanovení § 192 odst. 1 ZP části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrady mzdy nebo platu nebo odměny z dohody.

Průměrný výdělek před vznikem škody je výdělek zjišťovaný podle ustanovení § 352 ZP z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci v rozhodném období a z doby odpracované v tomto období.

Mzdou se rozumí peněžitá plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Totéž platí o platu, kterým je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, který je taxativně vyjmenován v ustanovení § 109 odst. 3 písm. a) – f) ZP. Za mzdu se však nepovažují další plnění, byť by byla poskytována v souvislosti se zaměstnáním. Jedná se například o náhradu mzdy za dovolenou nebo svátky, dále pak odstupné, cestovní náhrady nebo odměna za pracovní pohotovost.

Rozhodným obdobím je podle ustanovení § 354 ZP zpravidla období předcházejícího kalendářního čtvrtletí. Tato zásada je prolomena ustanovením § 271m ZP, podle něhož je pro zjištění průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání předchozí kalendářní rok, bude-li takto určené rozhodné období pro zaměstnance výhodnější. Důvodem této úpravy je skutečnost, že v případě dlouhodobých plnění, kterými jsou zpravidla náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, je použití delšího rozhodného období objektivnější, neboť jsou v něm zohledněny dlouhodobější příjmy zaměstnance před vznikem škody.

Se zjišťováním průměrného výdělku dochází velmi často k chybnému postupu, a to v případě, kdy pracovní úraz nebo nemoc z povolání nezpůsobí pracovní neschopnost bezprostředně. Zaměstnanec po pracovním úrazu a někdy i v rozporu s § 41 odst. 1 písm. b) ZP, podle něhož musí být pro onemocnění nemocí z povolání převeden na jinou práci, pracuje dál ve své dosavadní profesi se stejným výdělkem, a proto mu žádná ztráta na výdělku nevzniká. Po určité době se však jeho zdravotní stav zhorší a následuje pracovní neschopnost. Zaměstnavatelé pak někdy mylně vycházejí při výpočtu náhrady z průměrného výdělku před pracovním úrazem, nikoliv z průměrného výdělku před vznikem škody - ztráty na výdělku, která zaměstnanci vznikne v důsledku pracovní neschopnosti.

V případě, že zaměstnanec v rozhodném období neopracoval alespoň 21 dnů, použije se ve smyslu ustanovení § 355 ZP pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku výdělek pravděpodobný. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl. Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Jak bylo uvedeno výše, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a plnou výší náhrady mzdy nebo platu nebo odměny z dohody a plnou výší nemocenského. Zde je třeba upozornit, že je-li pracovní neschopnost způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přestože náhrada mzdy nebo platu nebo odměny z dohody za první 3 dny trvání pracovní neschopnosti obecně nepřísluší (tzv. karenční doba), poškozenému přísluší po tuto dobu náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, a to do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody.

Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti má zaměstnanec i v případě další  pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Náhrada ve smyslu ustanovení § 271a odst. 2 ZP přísluší poškozenému zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a plnou výší nemocenského pobíraného za kalendářní dny pracovní neschopnosti. Při výpočtu náhrady však bude zaměstnavatel vycházet z průměrného výdělku zaměstnance před vznikem této další škody. Jestliže však před touto další pracovní neschopností příslušela

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz