Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nemocenské

5.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4
Nemocenské

JUDr. František Vlasák

Podmínky nároku na nemocenské – § 23 a § 25 ZNP

Podmínky nároku na nemocenské Vysvětlení
Podmínky vzniku nároku Nárok na nemocenské pojištěnec:
  • který byl uznán dočasně práce neschopným, nebo kterému byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu,

  • trvala-li DPN nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dnů.

Překážky vzniku nároku Nárok na nemocenské nemá pojištěnec:
  • který si úmyslně přivodil DPN,

  • kterému v době DPN nebo nařízené karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu. Nárok na nemocenské v tomto případě zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu.

Komentář:

Nemocenské je nejčastěji poskytovanou dávkou nemocenského pojištění. Kromě splnění obecných podmínek musí být pro vznik nároku na ně splněny dvě základní podmínky: příslušný subjekt (ošetřující lékař, orgán veřejné ochrany zdraví) musí rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti či karantény a tato pracovní neschopnost (karanténa) musí trvat déle než 14 kalendářních dnů.

O vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař na tiskopise „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti”, nařízení karantény a její ukončení potvrzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na tiskopise „Potvrzení o nařízení karantény”.

Zaměstnanec v pracovním poměru byl uznán dočasně práce neschopným od 2. 4. do 18. 4. Má nárok na nemocenské?

Zaměstnanec bude mít nárok na náhradu mzdy pouze po dobu prvých 14 kalendářních dnů (ovšem za pracovní dny s výjimkou prvých tří), tj. za dny 2. až 15. 4. včetně, za dny 16. až 18. 4. obdrží nemocenské.

Zaměstnanec skončil několik let trvající pracovní poměr výpovědí ke dni 30. 4. Dne 8. 4. mu vznikla pracovní neschopnost, která trvala do 28. 6. V době pracovní neschopnosti požádal zaměstnanec o přiznání starobního důchodu a ode dne 20. 6. včetně mu vznikl nárok na výplatu tohoto důchodu. Jak je to s nárokem na nemocenské?

Zaměstnanec má nárok na výplatu nemocenského pouze do dne 19. 6. včetně (samozřejmě nebude-li podpůrčí doba vyčerpána dříve). Ode dne, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, mu již nemocenské nenáleží.

Podpůrčí doba pro nemocenské § 26 ZNP§ 28 odst. 1 až  3 ZNP

Podpůrčí doba pro nemocenské Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Základní délka Podpůrčí doba pro nemocenské začíná 14. kalendářním dnem trvání DPN (karantény)a končí dnem,
  • jímž končí DPN nebo nařízená karanténa,

  • nejdéle však 380. kalendářním dnem ode dne vzniku DPN nebo nařízení karantény.


Zápočet podpůrčí doby Vznikl-li nárok na nemocenské z důvodu DPN, započítávají se do podpůrčí doby též doby předchozích DPN, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem DPN; tento zápočet se provede i v případě, že předchozí DPN byla uznána pro jinou pojištěnou činnost.Tento zápočet se neprovede, pokud pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední DPN. Upozornění: Při poskytování nemocenského z důvodu karantény se zápočet neprovádí.
Nemocenské po vyčerpání podpůrčí doby Po uplynutí podpůrčí doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu NP, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti.Takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze takto vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby.
Zvláštní případy
Poživatelé některých důchodůNemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně při pracovní neschopnosti (karanténě):vyplácí od 15. kalendářního dne trvání DPN nebo karantény
  • po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů,

  • nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání.

Při více DPN v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů.
Zaměstnání při dovolenéNemocenské ze zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené z jiného zaměstnání se vyplácí nejdéle do dne, ve kterém měla skončit tato dovolená.
Zaměstnání žáka či studentaNemocenské ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, který je žákem nebo studentem, jen na dobu školních prázdnin (prázdnin) nebo jejich část, se vyplácí nejdéle do dne, kdy toto zaměstnání mělo skončit.

Komentář:

Doba, po kterou se při splnění všech podmínek poskytují dávky nemocenského pojištění, se nazývá podpůrčí dobou. Pro nemocenské činí tato podpůrčí doba v běžných případech 380 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti (nařízení karantény). Při pracovních neschopnostech náleží náhrada mzdy po dobu prvých 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti nebo karantény, faktická nejdelší doba, po kterou je možno zaměstnanci v „základní výměře” poskytovat nemocenské, činí 366 kalendářních dnů.

Délka podpůrčí doby může být zkrácena v důsledku zápočtu předchozích období pracovní neschopnosti. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že jsou-li splněny stanovené podmínky, započítávají se předchozí období pracovní neschopnosti do podpůrčí doby vždy, tj. i tehdy, pokud při předchozí pracovní neschopnosti nemocenské nenáleželo.

Nemocenské lze na základě žádosti pojištěnce poskytovat i po vyčerpání podpůrčí doby, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době nabude pracovní schopnosti, a to případně i k jiné činnosti, než k té, z jejíhož titulu pobírá nemocenské.

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna písemně upozornit ošetřujícího lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce, jemuž se poskytuje nemocenské, na čerpání podpůrčí doby v délce 380 dní, a to alespoň 2 měsíce předem. OSSZ je přitom povinna pojištěnce zároveň informovat, co pro něj znamená ukončení podpůrčí doby a o podmínkách vyplácení nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.

Nejpozději do 30 dnů před