Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nemocenské pojištění jednatelů s. r. o., členů kolektivních orgánů právnické osoby

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.4 Nemocenské pojištění jednatelů s. r. o., členů kolektivních orgánů právnické osoby

Ing. Růžena Klímová

Od 1. 1. 2012 jsou účastni nemocenského pojištění také:

  • společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

  • prokuristé,

  • členové kolektivních orgánů právnické osoby,

  • likvidátoři,

  • vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, a je zapsána v obchodním rejstříku. Podmínkou pro účast na nemocenské pojištění vedoucího zaměstnance je, že místo výkonu práce je trvale v České republice,

  • osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení (platí od roku 2014),

  • fyzické osoby neuvedené v ostatních bodech § 5 ZNP (od roku 2014).

Všechny osoby uvedené v § 5 ZNP jsou účastny nemocenského pojištění v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu.

Priklad

Příklad 1 – ostatní zaměstnání

Jednatel s. r. o. vykonává funkci od 2. ledna 2016 se sjednanou odměnou ve výši 12 400 Kč měsíčně. I v roce 2017 je povinně nemocensky pojištěn. Zaměstnavatel oznámil příslušné OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnání do 9. 1. 2016. Pro účely nemocenského pojištění platí zaměstnavatel 25 % z vyměřovacího základu. I v roce 2017 mu poskytuje odměny.

V jednotlivých měsících roku 2017 bude odměna nižší z důvodu nemoci, jindy bude vyšší dle ujednání ve smlouvě. Tabulka zachycuje odvod nemocenského pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele.

Rok 2017  Odměna Pojistné zaměstnanec 6,5 % Pojistné zaměstnavatel 25 % 
leden  12 400 Kč  806 Kč  3 100 Kč  
únor  12 400 Kč  806 Kč  3 100 Kč  
březen  12 400 Kč  806 Kč  3 100 Kč  
duben  18 000 Kč  1 170 Kč  4 500 Kč  
květen  5 000 Kč  325 Kč  1 250 Kč  
červen  2 300 Kč  150 Kč  575 Kč  

V květnu byl nemocen. Protože jednatel není zaměstnancem, nemá nárok na náhradu mzdy. Pokud nemoc potrvá více než 14 kalendářních dnů, vznikne mu nárok na nemocenské.

V červnu vykonával funkci v menším rozsahu z důvodu péče o nemocnou manželku, a proto mu dle smlouvy o výkonu funkce byla odměna snížena.Zaměstnanci vzniká účast na nemocenském pojištění ode dne vzniku takového zaměstnání, pokud sjednaný příjem v kalendářním měsíci činí alespoň 2 500 Kč. Jedná se o tzv. ostatní zaměstnání. U takového zaměstnání není rozhodující, jaký příjem je zúčtován v jednotlivých měsících.

Priklad

Příklad 2 – člen statutárního orgánu nemá sjednanou odměnu (zaměstnání malého rozsahu)

Člen představenstva začal vykonávat funkci od 1. 2. 2016 a nemá stanovenou měsíční odměnu. Odměny nedostává.

att

Upozornění:

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že pokud není žádná odměna ve smlouvě o výkonu funkce sjednána, bude odměna za výkon funkce nula.

V průběhu času byla valnou hromadou schválena odměna pro rok 2017 takto: v únoru 1 500 Kč, v dubnu 60 000 Kč, v květnu 2 300 Kč, v červnu 45 000 Kč.

Takové zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu. Člen představenstva bude nemocensky pojištěn jen v měsících, kdy odměna dosáhne částky alespoň 2 500 Kč.

Pojistné je splatné od 1. do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Za den splatnosti pojistného se považuje den, kdy bylo pojistné připsáno na účet OSSZ. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen předložit Přehled o výši pojistného.

V roce 2017 obdrží odměnu v jednotlivých měsících:

Měsíc Výše odměny Pojistné za zaměstnance – 6,5 % Pojistné za zaměstnavatele – 25 % Poznámka 
únor  1 500 Kč  0  0  Zúčtovaný příjem je nižší než rozhodný příjem pro účast na NP.  
březen  0  0  0   
duben  60 000 Kč  3 900 Kč  15 000 Kč  Do 20. 5. 2017 musí zaměstnavatel oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání malého rozsahu s datem nástupu od 1. 2. 2015.  
květen  2 300 Kč  0  0  Zúčtovaný příjem je nižší než rozhodný příjem pro účast na NP.  
červen  45 000 Kč  2 925 Kč  11 250 Kč   

Poznamenáváme, že zdravotní pojištění se odvede z odměny člena statutárního orgánu vždy, přičemž je nutné respektovat ustanovení o minimálním vyměřovacím základu, pokud se nejedná o pojištěnce státu atd.

Priklad

Příklad 3 – jednatel má sjednanou odměnu nižší než rozhodný příjem – zaměstnání malého rozsahu

Jednatel začal vykonávat funkci od 1. 8. 2015. Ve smlouvě měl stanovenou odměnu ve