dnes je 26.2.2020

Input:

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty

10.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty

Ing. Karel Janoušek

Pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty (PHM) se podle § 158 odst. 4 ZP použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU uvedený v technickém průkazu vozidla a není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem ze všech údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu. Ze zápisu v technickém průkazu však musí být jednoznačně zřejmé, že jde o údaj o kombinované spotřebě podle norem EU. Samotné označení údaje číslem normy EU ještě neznamená, že o kombinovanou spotřebu jde. Řešení je proto třeba hledat v příslušné normě.

Je-li v technickém průkazu vozidla v kolonce Spotřeba paliva uvedena např. norma 93/116/ES, 1999/100/ES, 2004/3/ES, 2007/46/ES, 715/2007/ES, EU 692/2008, EU 566/2011, EU 459/2012, EU 630/2012, EU 195/2013, EU 136/2014, je tam uvedený třetí údaj o spotřebě tzv. kombinovaná (smíšená) spotřeba, která se pro výpočet náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty použije. Uvedené normy mohou být v technickém průkazu uvedeny také v podobě bez zkratky ES nebo EU, případně mohou mít i označení EC apod., příp. i za číslem normy malé písmeno.

Pokud údaj o kombinované spotřebě v technickém průkazu není, vypočte se spotřeba PHM vozidla aritmetickým průměrem ze všech údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu.

Není-li v technickém průkazu vozidla, který zaměstnanec na pracovní cestě na žádost zaměstnavatele použil, uveden žádný údaj o spotřebě PHM, musí zaměstnanec podle § 158 odst. 4 ZP předložit zaměstnavateli technický průkaz vozidla shodného typu, ve kterém je alespoň jeden údaj o spotřebě PHM uveden.

Použití údaje o spotřebě vozidla z jiného dokladu než je technický průkaz, je vzhledem k dikci ustanovení § 158 odst. 4 ZP nepřípustné. Nelze tedy ani použít případné potvrzení výrobce či akreditovaného dovozce, údaj o spotřebě uvedený v potvrzení servisu či STK, ani údaj z informačního letáku s údaji o spotřebě vozidla vystaveného prodejcem vozidel podle vyhlášky č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel apod. Důvodem je to, že podle § 158 odst. 4 ZP je zaměstnanec povinen v uvedeném případě doložit spotřebu vozidla technickým průkazem vozidla shodného typu. Spotřebu vozidla tedy nelze doložit žádným jiným dokladem než technickým průkazem.

Priklad

Příklad 1 – použití vozidla ve městě

V technickém průkazu vozidla používaného zaměstnancem na pracovní cestě jsou tyto údaje o spotřebě pohonné hmoty: 8,2 / 5,4 / 7,3 l/100 km. Lze při výpočtu náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty vozidla, které zaměstnanec používá pouze k pracovním cestám po Praze, vycházet ze spotřeby 8,2 l/100 km, která je v technickém průkazu uvedena pro městský provoz?

Protože při stanovení výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty není rozlišováno, v jakém režimu je vozidlo použito, není možno takto postupovat. I když je vozidlo použito ve městě, musí být v uvedeném případě použita pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty kombinovaná spotřeba podle norem EU, a není-li v technickém průkazu uvedena, pak průměrná spotřeba zjištěná jako aritmetický průměr všech údajů uvedených v technickém průkazu, tj. v tomto případě 6,97 l/100 km.

Priklad

Příklad 2 – používání LPG

Zaměstnanec použil na základě požadavku zaměstnavatele jako dopravní prostředek na pracovní cestě svůj osobní automobil. Vozidlo má v technickém průkazu uvedenu jako pohonnou hmotu benzín BA 95 B a z údajů je zřejmé, že průměrná spotřeba činí 6,77 l/100 km. V části „úřední záznamy” technického průkazu je uvedeno, že vozidlo je přestavěno také na používání LPG. Zaměstnanec při vyúčtování cestovních náhrad uvedl, že na pracovní cestě ujel celkem 620 km, doklad o nákupu PHM nedoložil. Lze stanovit výši náhrady za spotřebované PHM s použitím průměrné ceny benzínu uvedené ve vyhlášce MPSV?

Náhrada výdajů za spotřebované PHM se stanoví jako součin průměrné spotřeby použitého vozidla zjištěné z technického průkazu vozidla (není-li v technickém průkazu uvedena kombinovaná spotřeba), počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě a ceny pohonné hmoty.

Kdo používá anebo někdy používal vozidlo přestavěné na LPG, zcela jistě ví (i když někdy tvrdí něco jiného), že skutečná průměrná spotřeba LPG je asi o 10 % vyšší než skutečná průměrná spotřeba benzínu. Zjednodušeně řečeno a bez podrobnějšího technického zdůvodnění to vyplývá především z toho, že výhřevnost LPG a benzínu je přibližně stejná.

S mírnou nepřesností tak lze náhradu výdajů za spotřebované PHM (LPG) v uvedených případech stanovit jako součin těchto 3 údajů:

  • spotřeba benzínu zjištěná z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla,

  • počet kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě,

  • cena LPG v Kč/litr uvedená na dokladu plnicí stanice, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou.

Ke zmíněné mírné