Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mzdový list

17.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1
Mzdový list

Ing. Růžena Klímová

Vzor

1. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI MZDOVÉHO LISTU

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), stanoví povinné náležitosti mzdového listu v těchto ustanoveních § 38ha odst. 3 ZDP – solidární zvýšení daně a § 38j ZDP – náležitosti mzdového listu.

Bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu musí být každému zaměstnanci založen mzdový list. Tento dokument je nutné vést i pro poplatníky, kteří nemají uzavřen pracovněprávní vztah, ale mají od plátce příjmy ze závislé činnosti, které jsou uvedeny v § 6 ZDP.

Příjmy ze závislé činnosti jsou:

a) plnění v podobě

 • příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,

 • funkčního požitku,

b) příjmy za práci

 • člena družstva,

 • společníka společnosti s ručením omezeným,

 • komanditisty komanditní společnosti,

c) odměny

 • člena orgánu právnické osoby,

 • likvidátora,

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává. Jedná se například o odměny členů kolektivních orgánů, jednatelů, o motivační příspěvek poskytovaný studentovi jakožto budoucímu zaměstnanci, odměny učňů a studentů při praktickém výcviku, které jsou poskytovány v souladu s § 122 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoliv došlo od roku 2014 k osvobození příjmů za praktický výcvik učňů a studentů, musí být u těchto poplatníků mzdový list také veden. Důvodem je to, že v souladu s právní úpravou musí být na mzdovém listě uvedeny i příjmy, které jsou od daně osvobozené.

Zmiňme jen ty nejfrekventovanější tituly, které jsou často nazývány jako zaměstnanecké benefity:

 • nepeněžní plnění ve formě možnosti použití kulturních a sportovních zařízení z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku, anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

 • prohlubování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců spojené s potřebou zaměstnavatele ve formě nepeněžního plnění,

 • zvyšování kvalifikace zaměstnanců spojené s potřebou zaměstnavatele jako nepeněžní plnění, 

 • příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění a penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění v zemi EU, EHS do 50 000 Kč za rok na oba druhy pojištění, jedná-li se o práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy,

 • hodnota přechodného ubytování poskytnutého v nepeněžní formě do 3 500 Kč měsíčně, jedná-li se o práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy,

 • hodnota nepeněžních darů z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku, anebo na vrub daňově neúčinných výdajů do výše 2 000 Kč ročně za podmínek stanovených v § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů,

 • pořízení zboží a služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis ze sociálního fondu, ze zisku anebo na vrub daňově neúčinných výdajů ve formě možnosti používat zdravotnická zařízení, 

 • závodní preventivní péče zajišťovaná poskytovatelem pracovnělékařských služeb v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném zdravotní pojišťovnou a další.

Jak výše uvedeno, povinné náležitosti mzdového listu jsou uvedeny v ustanoveních § 38j ZDP a § 38ha odst. 3 ZDP. Další náležitosti mzdového listu nejsou určeny právními předpisy, ale jejich účelnost evidovat je ve mzdovém listu lze dovodit ze zákonů upravujících sociální pojištění (zákony č. 582/1991 Sb., č. 589/1992 Sb.), zdravotní pojištění (zákony č. 592/1992 Sb., č. 48/1997 Sb.), nemocenské pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.), důchodové pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.). Jde-li o pracovněprávní tituly, jedná se o průměrný hodinový výdělek (§ 351 ZP a násl.), údaje o dovolené ( § 211 až § 223 ZP), náhradu za ztrátu na výdělku v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ( § 271a ZP, § 271b ZP).

Mzdový list musí podle § 38j ZDP obsahovat:

a) poplatníkovo jméno a příjmení, včetně rodného jména;

b) rodné číslo a u daňového nerezidenta datum narození, číslo a typ dokladu prokazujícího jeho totožnost a kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým rezidentem;

c) bydliště a u daňového nerezidenta bydliště ve státě, jehož je rezidentem;

d) jméno, příjmení a rodné číslo osoby, na kterou poplatník uplatňuje slevu na dani (např. na manželku), a daňové zvýhodnění a dále výši jednotlivých nezdanitelných částek základu daně, částek slevy na dani a daňového zvýhodnění s uvedením důvodu jejich uznání;

e) den nástupu poplatníka do zaměstnání a u poplatníka, který je daňovým nerezidentem, den ukončení zaměstnání v České republice,

f) za každý kalendářní měsíc:

 • úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích,

 • částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd uvedeného v bodě 1,

 • základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby,

 • vypočtenou zálohu nebo daň sraženou podle zvláštní sazby daně,

 • měsíční slevu na dani podle § 35ba ZDP a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba,

 • měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani podle § 35c ZDP, měsíční daňový bonus a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba ZDP a § 35c ZDP,

 • skutečně sraženou zálohu.

Údaje v bodech 3 a 4 se uvedou podle způsobu výpočtu zálohy na daň nebo výpočtu daně zvláštní sazbou daně z příjmů ze závislé činnosti a odděleně se uvedou údaje o odměně člena orgánu právnické osoby a sražené dani z této odměny, jedná-li se o poplatníka, který je daňovým nerezidentem.

g) součet údajů za zdaňovací období uvedených v písmenu f) a úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů;

h) údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Od roku 2015 musí mzdový list obsahovat údaje o provedeném ročním zúčtování a podle výkladu GFŘ musí mzdový list počínaje rokem 2015 obsahovat všechny údaje (postup) o provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provedené v tomto zdaňovacím období, se jedná tedy o roční zúčtování za rok předchozí. Jakým způsobem bude tato povinnost naplněna, zákon nestanoví. Nabízí se tudíž dvojí možnost:

 • výstupní sestava mzdových listů, která u poplatníků žádajících o provedení ročního zúčtování obsahuje i tiskovou část, která reprezentuje zmíněné roční zúčtování za rok předchozí, nebo

 • mzdové listy jednotlivě oddělené a u těch poplatníků, kteří žádali o provedení ročního zúčtování, vložení údajů o provedeném ročním zúčtování za rok předchozí.

Podle § 38ha odst. 3 ZDP musí mzdový list za každý měsíc obsahovat částku odpovídající kladnému rozdílu mezi zdanitelným příjmem a 4násobkem průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění. Kladný rozdíl se dále násobí 7 % a tvoří tzv. solidární zvýšení zálohy daně.

Upozornění: V písmenu e) je nutné text „den ukončení zaměstnání v České republice” vnímat jako den ukončení zaměstnání u plátce daně.

A jaké jsou další povinné údaje uváděné na mzdovém listě? Zaměstnavatel má povinnost na mzdovém listě uvádět jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, na které poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění, a dále výši daňového zvýhodnění, jež náleží na takové dítě, a rovněž podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění a dále za každý kalendářní měsíc výši měsíčního daňového zvýhodnění, měsíční slevy na dani, měsíčního daňového bonusu, výši zálohy po slevě včetně součtu všech těchto údajů za celé zdaňovací období. U zaměstnance, který v rámci ročního zúčtování uplatní slevu na dani na nepracující manželku/a, se na mzdový list uvede jméno, příjmení a rodné číslo manželky/a.

Potvrzení o zdanitelných příjmech uváděných na mzdovém listě (doklad o údajích ve mzdovém listě)

Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu zaměstnavatel uschová.

2. DALŠÍ NÁLEŽITOSTI MZDOVÉHO LISTU

2.1 Vyměřovací základ a výše pojistného

Pro odvod pojistného na zdravotní pojištění je nutné uvádět na mzdovém listu vyměřovací základ, z něhož je zdravotní pojištění odvedeno, a výši odvedeného pojistného jak za zaměstnavatele, tak i zaměstnance, případně i tzv. doplatek do minima.

Pro odvod pojistného na nemocenské a důchodové pojištění je nutné uvádět na mzdovém listu vyměřovací základ, z něhož je pojistné odvedeno, a výši odvedeného pojistného