dnes je 21.1.2021

Input:

Minimální mzda od 1. 1. 2021 v příkladech

9.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.04
Minimální mzda od 1. 1. 2021 v příkladech

Ing. Růžena Klímová

Nařízením vlády č. 487/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dochází k 1. 1. 2021 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 14 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z 87,30 Kč na 90,50 Kč při 40 hodinách týdně.

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY

Minimální mzda je nejnižší úrovní zaručené mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 12. 2020 a od 1. 1.2021.

Skupina praxí   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2020 v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2021 v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2020 v Kč za měsíc   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2021 v Kč za měsíc  
1.   87,30   90,50   14 600   15 200  
2.   96,30   99,90   16 100   16 800  
3.   106,40   110,30   17 800   18 500  
4.   117,40   121,80   19 600   20 500  
5.   129,70   134,40   21 700   22 600  
6.   143,20   148,40   24 000   24 900  
7.   158,10   163,90   26 500   27 500  
8.   174,60   181,00   29 200   30 400  

MINIMÁLNÍ MZDA A DOPLATEK DO MINIMÁLNÍ MZDY

Podle ustanovení  § 111 ZP se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a odměna za pracovní pohotovost.

Ostatní mzdové náležitosti se do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy započítávají. V podnikatelské sféře se jedná se o prémie, cílové odměny, mimořádné odměny, fakultativní příplatkové mzdy a další mzdové formy podle rozhodnutí zaměstnavatele. V rozpočtové sféře se jedná o osobní příplatek, příplatek za vedení, za zastupování, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka, zvláštní příplatek, mimořádné odměny a jubilejní odměny. Pokud mzda/plat včetně dalších mzdových/platových náležitostí nedosahuje minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy. Stejný postup pro započtení/nezapočtení jednotlivých složek mzdy/platu platí i pro nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Příklad č. 1

Zaměstnanec má mzdový tarif ve výši 14 500 Kč uvedený ve mzdovém výměru. Na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele je mu přiznávána pravidelná měsíční odměna v závislosti na dosažením obratu. Jeho práce je zařazena do 1. úrovně zaručené mzdy. V měsících leden až květen činila jeho měsíční mzda bez práce přesčas celkem 18 000 Kč a více. V měsíci červnu 2021 celková měsíční mzda poklesla na 15 000 Kč, ačkoliv odpracoval všechny své plánované směny. Odměna za dosažený obrat činila totiž jen 500 Kč.

Zaměstnavatel je povinen v měsíci červnu 2021 poskytnout doplatek do výše minimální mzdy ve výši 200 Kč (14 500 + 500 + 200 = 15 200 Kč).

Příklad č. 2

Zaměstnanec vykonávající funkci vrátného má v lednu 2021 mzdu ve výši 16 000 Kč. Z toho mzda za práci přesčas včetně příplatku za přesčas činí 650 Kč, příplatek za práci v sobotu a neděli 600 Kč. Jaký doplatek musí zaměstnavatel poskytnout?

16 000 – 650 – 600 = 14 750 Kč

15 200 – 14 750 = 450 Kč

Zaměstnavatel je povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy ve výši 450 Kč, protože do minimální mzdy se nezapočítává příplatek za práci v sobotu a neděli ani mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas.

PRŮMĚRNÝ HODINOVÝ VÝDĚLEK, MINIMÁLNÍ MZDA A NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY

V souladu s ustanovením § 357 ZP nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit. V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný výdělek zvýšit na úroveň odpovídající minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy.

Příklad č. 3

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu jako frézař specialista. Jeho činnost je zařazena do 3. nejnižší úrovně zaručené mzdy. Týdenní pracovní doba činí 37,5 hodin týdně. Je odměňován formou hodinové mzdy. Do 31. 12. 2020 činila jeho hodinová mzda 115 Kč. Jeho průměrný hodinový výdělek zjištěný ze 4. čtvrtletí 2020 dosáhl výše 116,50 Kč za hodinu.

Od 1. 1. 2021 musí zaměstnavatel zvýšit jeho hodinovou mzdu na částku alespoň (110,30 x 40) : 37,5 = 117,65 Kč/hod., neboť nejnižší úroveň zaručené mzdy ve 3. stupni činí 110,30 Kč při stanovené pracovní době v rozsahu 40 hodin týdně.

Současně musí od 1. 1. 2021 zvýšit jeho průměrný hodinový výdělek na 117,65 Kč/hod.

ODMĚNA Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A MINIMÁLNÍ MZDA

Podle ustanovení § 111 odst. 3 písm. c) ZP a § 77 odst. 2 písm. h) ZP nesmí být odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nižší než minimální mzda.

Příklad č. 4

Zaměstnanec je poživatelem starobního důchodu a v rámci dohody o provedení práce vykonává jednoduché administrativní práce od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021. Sjednaná odměna v roce 2020 činila 90 Kč za hodinu. Od 1. 1. 2021 musí být zvýšena alespoň na 90,50 Kč za hodinu.

PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A MINIMÁLNÍ MZDA

Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Podle ustanovení § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. S ohledem na zvýšení minimální mzdy na 90,50 Kč při 40 hodinách týdně se zvyšuje i příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 9,05 Kč/hod. za každý ztěžující vliv, jedná-li

Nahrávám...
Nahrávám...