dnes je 13.12.2018
Input:

Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1
Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

JUDr. Věra Bognárová, JUDr. Jaroslava Šuchman

Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s § 37 ZP a čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů podávám zaměstnanci tuto písemnou informaci:

Jméno zaměstnance …………………………………

Název a sídlo zaměstnavatele (právnické osoby) nebo jméno a adresa zaměstnavatele (fyzické osoby) …………………………

Zaměstnanec vykonává práci ……………(uvést bližší označení druhu práce) v ………. (uvést bližší označení místa výkonu práce).

1. Zaměstnanec má právo na dovolenou v délce ………………… (lze uvést buď konkrétní délku dovolené, popřípadě způsob určování nároku na dovolenou, nebo odkázat na právní předpis - § 211 ZP a násl, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis).

2. V případě, že dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, výpovědní doba činí 2 měsíce (popřípadě uvést jinou délku výpovědní doby, byla-li sjednána). Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2 ZP [kdy platí zákaz výpovědi v ochranné době a výpověď byla dána zaměstnanci před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, takže dochází k přerušení běhu výpovědní doby s tím, že zbývající část výpovědní doby doběhne až po skončení ochranné doby, pokud zaměstnanec nesdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá], z § 54 písm. b) ZP [výpověď z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, daná zaměstnankyni před nástupem mateřské dovolené nebo zaměstnanci před nástupem rodičovské dovolené čerpané v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou tak, že by výpovědní doba měla uplynout v době této mateřské (rodičovské) dovolené, kdy výpovědní doba skončí současně s mateřskou (rodičovskou) dovolenou], z § 63 ZP [kdy pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů ode dne, kdy zaměstnavatel doručí příslušnému úřadu práce písemnou zprávu se stanovenými údaji, pokud zaměstnanec neprohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá (to se nevztahuje na případy hromadného propouštění, byl-li na zaměstnavatele prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání]. (údaj o výpovědních dobách lze uvést buď konkrétně, jak vyplývá z příslušných ustanovení zákoníku práce, nebo jen odkázat na právní předpis § 50 ZP a násl.).

3. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mzdu …………(uvést údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy).

4. Délka týdenní pracovní doby je stanovena na ………….(uvést buď počet hodin - např. 40 hodin, nebo odkázat na právní předpis - § 79 ZP, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis) a pracovní doba je rozvržena …………….. (uvést buď konkrétní rozvržení pracovní doby, nebo odkaz na právní předpis - § 81 až 87 ZP, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis).

5. Pracovní podmínky zaměstnanců upravuje kolektivní smlouva (kolektivní smlouvy) uzavřená mezi ………. a …………(uvést smluvní strany kolektivní smlouvy).

6. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci informace týkající se zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bez souhlasu zaměstnance

6.1 Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnance, které od zaměstnance získá v souvislosti s pracovněprávním vztahem, pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona, plnění závazků vplývajících z pracovněprávního vztahu a ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele (včetně např. účelu zpracování mezd nebo plateb sociálního pojištění), zejména osobní údaje obsažené ve smluvní dokumentaci, jíž byl založen pracovněprávní vztah a v osobním dotazníku odevzdaném zaměstnancem zaměstnavateli při uzavření pracovněprávního vztahu, popřípadě další osobní údaje, které v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnavatel o zaměstnanci získá nebo zaměstnavateli zaměstnanec kdykoliv později sám poskytne.

6.2 Zaměstnanec potvrzuje, že byl zaměstnavatelem seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů uvedených v bodě 6.1 je nezbytné k uzavření pracovněprávního vztahu, přičemž odepření poskytnutí těchto údajů může mít za následek neuzavření pracovněprávního vztahu.

6.3 Zaměstnanec bere na vědomí, že:

 • ke zpracování osobních údajů zmíněných v bodě 6.1 (a pro tam uvedené účely) může zaměstnavatel využít třetí subjekty („zpracovatele”). Zaměstnanec je oprávněn si vyžádat aktuální seznam zpracovatelů.

 • osobní údaje zmíněné v bodě 6.1 mohou být v souvislosti s outsourcingem některých činností souvisejících s řízením lidských zdrojů zpracovávány [např. mateřskou společností zaměstnavatele] jak v zemích EU (či zemích zajišťujících dostatečnou bezpečnost osobních údajů), tak v jiných státech, tj. v zemích, jejichž zákonodárství dle předpisů EU nezaručuje obdobný standard ochrany osobních údajů, a proto jsou zabezpečení osobních údajů a práva zaměstnance týkající se ochrany osobních údajů zajištěna uzavřením smluv o zpracování nebo předání osobních údajů odpovídajících standardním smluvním doložkám vydaným Evropskou komisí.1 Další podrobnosti o tomto zpracování může zaměstnanec získat… (lze doplnit odkaz na interní směrnici anebo odkaz na webové stránky).

6.4 Zaměstnanec dále bere na vědomí, že

 • za účelem (např. lze uvést evidence vstupu do budov, evidence pracovní doby a přístupu k tiskárnám) bude zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje zaměstnance v rozsahu (uvést nezbytné údaje k předem stanovenému účelu, např. jméno, příjmení, ID zaměstnance, ID přístupové karty a fotografie zaměstnance na přístupové kartě);

 • za účelem ochrany majetku a zdraví osob a také za účelem ochrany svých oprávněných zájmů bude zaměstnavatel zpracovávat (uvést údaje, jako např. obrazový záznam zpracovávaný prostřednictvím kamerového systému). Další podrobnosti o tomto zpracování může zaměstnanec získat (uvést dokument, který popisuje uvedené zpracování a kde je dostupný).

Zpracování osobních údajů se souhlasem zaměstnance

6.5 Zaměstnanec uděluje zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance zvláště vyznačených v ………………… (uvést příslušný dokument, např. osobní dotazník) odevzdávaném zaměstnancem zaměstnavateli při vzniku pracovněprávního vztahu, tj. v rozsahu…………. (uvést údaje, které jsou se souhlasem zaměstnance zpracovávány pro výslovně udělený účel, např. jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), a to za účelem ……………….. (uvést účely pro které budou údaje zpracovávány, např. zjednodušení kontaktu a usnadnění komunikace se zaměstnancem). V tomto ohledu zaměstnanec prohlašuje, že před poskytnutím kontaktních údajů své kontaktní osoby získal souhlas se zpracováním osobních údajů této osoby zaměstnavatelem pro daný účel.

6.6 Zaměstnanec uděluje zaměstnavateli souhlas s poskytnutím osobních údajů zaměstnance v rozsahu …………………….. (uvést údaje, které jsou se souhlasem zaměstnance zpracovávány pro výslovně udělený účel, např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo) poskytovatelům dalších služeb jako ……………. (uvést např. zpracování zaměstnaneckých výhod, pojištění, preventivní zdravotní péče, jsou-li tyto služby zaměstnanci poskytovány).

6.7 Odepření poskytnutí údajů uvedených v bodě 6.5 a 6.6 nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáváním třetím osobám může mít za následek znesnadnění komunikace se zaměstnancem nebo jeho kontaktní osobou (v případě mimořádných událostí), případně omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných zaměstnavatelem či třetími osobami ve prospěch zaměstnance.

6.8 Zaměstnanec dále souhlasí s tím, že zaměstnavatel je oprávněn používat podobizny, obrazové snímky týkající se zaměstnance a základní životopisné údaje pro účely interní komunikace (např. pro zobrazení podobizny v rámci e-mailových aplikací a prezentace) a zpracování firemní prezentace a firemních dokumentů používaných pro marketingové účely zaměstnavatele, a to na dobu obvyklou pro používání takových prezentací a dalších dokumentů.

6.9 Zaměstnanec potvrzuje, že si je vědom následků případného neudělení souhlasu

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz