dnes je 17.12.2018
Input:

Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

27.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.25.02
Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

Ing. Růžena Klímová

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dochází k 1. 1. 2018 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z  66 Kč na 73,20 Kč při 40 hodinách týdně.

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY

Minimální mzda je nejnižší úrovní zaručené mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31.12.2017 a od 1. 1. 2018.

Skupina prací   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2017v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2018 v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2017v Kč za měsíc   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2018v Kč za měsíc  
1.   66,00   73,20   11 000   12 200  
2.   72,90   80,80   12 200   13 500  
3.   80,50   89,20   13 400   14 900  
4.   88,80   98,50   14 800   16 400  
5.   98,10   108,80   16 400   18 100  
6.   108,30   120,10   18 100   20 000  
7.   119,60   132,60   19 900   22 100  
8.   132,00   146,40   22 000   24 400  

MINIMÁLNÍ MZDA A DOPLATEK DO MINIMÁLNÍ MZDY

Podle ustanovení  § 111 ZP se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a odměna za pracovní pohotovost.

Ostatní mzdové náležitosti se do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy započítávají. V podnikatelské sféře se jedná se o prémie, cílové odměny, mimořádné odměny, fakultativní příplatkové mzdy a další mzdové formy podle rozhodnutí zaměstnavatele. V rozpočtové sféře se jedná o osobní příplatek, příplatek za vedení, za zastupování, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka, zvláštní příplatek, mimořádné odměny a jubilejní odměny. Pokud mzda/plat včetně dalších mzdových/platových náležitostí nedosahuje minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy. Stejný postup pro započtení/nezapočtení jednotlivých složek mzdy platí i pro nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Příklad č. 1

Zaměstnanec má mzdový tarif ve výši 9 500 Kč uvedený ve mzdovém výměru. Na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele je mu přiznávána pravidelná měsíční odměna v závislosti na dosažením obratu. Jeho práce je zařazena do 1. úrovně zaručené mzdy. V měsících leden až květen činila jeho měsíční mzda bez práce přesčas celkem 14 000 Kč a více. V měsíci červnu 2018 mzda poklesla na 11 500 Kč, ačkoliv odpracoval všechny své plánované směny. Odměna za dosažený obrat činila totiž jen 2 000 Kč. Zaměstnavatel je povinen v měsíci červnu 2018 poskytnout doplatek do výše minimální mzdy ve výši 700 Kč (9 500 + 2 000 + 700 = 12 200 Kč).

Příklad č. 2

Zaměstnanec vykonávající funkci vrátného má v lednu 2018 mzdu ve výši 13 400 Kč. Z toho mzda za práci přesčas včetně příplatku za přesčas činí 650 Kč, příplatek za práci v sobotu a neděli 600 Kč. Jaký doplatek musí zaměstnavatel poskytnout?

13 400– 650 – 600 = 12 150 Kč

12 200 – 12 150 = 50 Kč

Zaměstnavatel je povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy ve výši 50 Kč, protože do minimální mzdy se nezapočítává příplatek za práci v sobotu a neděli, ani mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas.

PRŮMĚRNÝ HODINOVÝ VÝDĚLEK A MINIMÁLNÍ MZDA

V souladu s ustanovením § 357 ZP nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda. V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný hodinový výdělek zvýšit na hodinovou minimální mzdu.

Příklad č. 3

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu jako pomocný dělník. Týdenní pracovní doba činí 37,5 hodin týdně. Je odměňován formou hodinové mzdy ve výši minimální mzdy. Do 31. 12. 2017 činila jeho minimální mzda: (66 x 40) : 37,5 = 70,40 Kč/ hod. Jeho průměrný hodinový výdělek zjištěný za 4. čtvrtletí 2017 činí 70,50 Kč za hodinu.

Od 1. 1. 2018 musí zaměstnavatel zvýšit jeho hodinovou minimální mzdu na částku … (73,20 x 40) : 37,5 = 78,08 Kč/hod.

Současně musí od 1. 1. 2018 zvýšit jeho průměrný hodinový výdělek na 78,08Kč/hod.

Bude-li potřeba v měsíci lednu 2018 použít průměrný hodinový výdělek, například v případě poskytování náhrady mzdy nebo v případě příplatkových mezd, musí zaměstnavatel použít již upravenou výši, tedy průměrný hodinový výdělek 78,08 Kč.

ODMĚNA Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A MINIMÁLNÍ MZDA

Podle ustanovení § 111 odst. 3 písm. c) ZP nesmí být odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nižší než minimální hodinová mzda.

Příklad č. 4

Zaměstnanec je poživatelem starobního důchodu a v rámci dohody o provedení práce vykonává jednoduché administrativní práce od 1. 11. 2017 do 30. 9. 2018. Sjednaná odměna v roce 2017 činila 66 Kč za hodinu. Od 1. 1. 2018 musí být zvýšena na 73,20 Kč za hodinu.

PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A MINIMÁLNÍ MZDA

Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí se rozumí prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Podle ustanovení § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. S ohledem na zvýšení minimální mzdy na 73,20 Kč při 40 hodinách týdně se zvyšuje i příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 7,32 Kč/hod. za každý ztěžující vliv, jedná-li se o 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Při jiné stanovené týdenní pracovní době je nutné výši příplatku zvýšit.

Příklad č. 5

Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou a pracuje ve dvousměnném provozu s týdenní pracovní dobou 38,75 hod. Práci vykonává ve ztíženém pracovním prostředí s jedním zatěžujícím vlivem. V daném měsíci odpracoval 95 hodin. Zaměstnavatel poskytuje příplatky pouze v minimální výši. Jaká bude výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí?

Nejprve je nutné vypočítat hodinovou minimální mzdu pro stanovenou týdenní pracovní dobu v rozsahu 38,75 hodin týdně: (73,20 x 40) : 38,75 = 75,56 Kč.

Příplatek činí alespoň 10 % hodinové minimální mzdy: 7,56 Kč/hod.

Za 95 hodin činí příplatek: 95 x 7,56 = 718,20 Kč.

Příklad č. 6

Zaměstnanec pracuje ve třísměnném provozu s rozsahem týdenní pracovní doby 37,5 hodiny.

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz