Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Doplacení pojistného v souvislosti s ukončením důchodového spoření

5.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5
Doplacení pojistného v souvislosti s ukončením důchodového spoření

JUDr. František Vlasák

Dnem 1. 1. 2016 nabyly účinnosti zákony upravující konec důchodového spoření (tzv. II. důchodového pilíře). Jedná se:

  • o zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Jím byla s účinností od 1. 1. 2016 ukončena účast na důchodovém spoření (tzv. II. pilíř důchodového systému) ze zákona všem jeho účastníkům,

  • o zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, mj. také zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Činnosti, které (bývalí) účastníci důchodového spoření konali v roce 2016, přímo nesouvisí s problematikou pojistného na sociální zabezpečení.

Do 31. 12. 2016 byly příslušné penzijní společnosti povinny vyplatit účastníkovi důchodového spoření ty prostředky, které si u nich naspořil.

Prostředky účastníka se vyplácely:

  • na účet určeného pro příjem příspěvků na doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem penzijní společnosti, se kterou má účastník uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzijním připojištění (jedná se o tzv. III. důchodový pilíř),

  • na účet u osoby oprávněné poskytovat platební služby, na který mají být prostředky účastníka převedeny,

  • na adresu, na kterou mají být prostředky účastníka dodány prostřednictvím poštovního poukazu.

Doplatek pojistného na důchodové pojištění účastníkem důchodového spoření

Datum Činnost Poznámka, tip, doporučení
Do 30. 6. 2017 Účastník důchodového spoření, který chce zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění, je povinen na tiskopisu vydaném ČSSZ požádat OSSZ, v jejímž územním obvodu má trvalý pobyt, o sdělení výše tohoto doplatku. Žádost o sdělení výše doplatku se přitom považuje za podanou včas, byla-li v poslední den této lhůty podána k poštovní přepravě.
Do 90 dnů ode dne obdržení žádosti OSSZ je povinna sdělit účastníku důchodového spoření písemně výši doplatku na pojistném na důchodové pojištění a lhůtu a způsob zaplacení tohoto doplatku. U žádostí podaných před 1. 1. 2017 se za den obdržení žádosti považuje tento den.
Do 30 dnů ode dne obdržení sdělení OSSZ V případě, že účastník důchodového spoření nesouhlasí s výší doplatku pojistného na důchodové pojištění, kterou mu sdělila OSSZ, požádá do 30 dnů ode dne obdržení tohoto sdělení OSSZ o vydání rozhodnutí o výši doplatku. O této žádosti se vede klasické správní řízení. V případě nesouhlasu s rozhodnutím OSSZ se může účastník odvolat k ČSSZ. Rozhodnutí ČSSZ je přezkoumatelné správním soudem.
Do 29. 12. 2017 Lze zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění. Jde o rozdíl mezi nižším pojistným na důchodové pojištění, které platil jako účastník důchodového spoření, a pojistným stanoveným pro pojištěnce, který nebyl účasten důchodového spoření.

Komentář:

Účastník důchodového spoření platil nižší pojistné na důchodové pojištění (do tzv. I. důchodového pilíře), a to o 3 %, k tomu přidal další 2 % pojistného z vyměřovacího základu („navíc” oproti osobám, které platily pouze do I. pilíře) a toto pojistné odvedl zaměstnavatel příslušné penzijní společnosti. Protože však do prvého pilíře, tj. do systému důchodového pojištění, platil nižší pojistné, započítávalo se mu pro výpočet důchodu za dobu účasti na důchodovém spoření pouze 1,2 % výpočtového základu, zatímco pojištěncům, kteří do systému důchodového spoření nevstoupili a platili proto plné pojistné, se za každý celý rok doby důchodového pojištění započítává pro výpočet procentní výměry starobního důchodu 1,5 % výpočtového základu.

Účastník bývalého důchodového spoření si však může pojistné na