dnes je 23.2.2019
Input:

Dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1
Dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely

Ing. Karel Janoušek

Vzor

DOHODA O POSKYTNUTÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA ZAMĚSTNAVATELEM ZAMĚSTNANCI K POUŽÍVÁNÍ PRO SLUŽEBNÍ I SOUKROMÉ ÚČELY

I.      ÚČASTNÍCI DOHODY

Zaměstnavatel: ...........(uvést přesné označení: název, IČO, sídlo),

zastoupený: .............

(dále jen “zaměstnavatel“)

a

zaměstnanec: ............ (jméno a příjmení), narozen dne ....., číslo OP ......, trvalé bydliště ...........

(dále jen “zaměstnanec“)

uzavírají tuto dohodu o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely zaměstnance.

II. PŘEDMĚT DOHODY

1.   Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci k používání pro služební účely a k soukromému používání zaměstnanci toto vozidlo:
druh:
SPZ:
kód VIN:
druh PHM:
stav tachometru při převzetí vozidla:
vstupní cena vozidla (vč. DPH):
(dále jen “vozidlo“)

2. Zaměstnanec je oprávněn používat vozidlo při plnění svých pracovních povinností pro zaměstnavatele a také pro svou osobní potřebu za podmínek stanovených v této smlouvě, případně poskytnout vozidlo jiným zaměstnancům zaměstnavatele ke služebním účelům.

3. Zaměstnanec není oprávněn poskytnout vozidlo k použití jiným než uvedeným osobám, a to ani členům rodiny či jiným blízkým osobám.

4. Soukromým použitím vozidla se rozumí každé použití vozidla, které není použitím pro služební účely, tj. např. cesty mezi bydlištěm (místem pobytu) zaměstnance, místem parkování (garážování) vozidla a místem pravidelného pracoviště zaměstnance, cesty na oběd či k jinému účelu v průběhu pracovní doby, použití vozidla mimo pracovní dobu, nejde-li o pracovní cestu.

5. V případě soukromé zahraniční cesty zaměstnance vystaví zaměstnavatel zaměstnanci na základě jeho žádosti potvrzení o poskytnutí vozidla k soukromé cestě do zahraničí.

III. POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ DOHODY

1. Zaměstnavatel se zavazuje:

 1. předat zaměstnanci vozidlo včetně dokladů potřebných k provozu vozidla na pozemních komunikacích (osvědčení o registraci vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, oprávnění k používání vozidla), povinného vybavení, příslušenství a návodu k obsluze vozidla a příslušenství,
 2. provádět platby pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijního pojištění a předat bezprostředně po provedení úhrady zaměstnanci příslušné doklady,
 3. provádět na své náklady řádnou běžnou údržbu a opravy vozidla, příp. uhradit zaměstnanci jím vynaložené výdaje na údržbu vozidla, provozní hmoty a opravy související s provozem vozidla,
 4. provádět na své náklady pravidelné kontroly technického stavu vozidla a měření emisí škodlivin,
 5. předat zaměstnanci k nákupu PHM do vozidla tankovací kartu (např. CCS) či jinou platební kartu,
 6. hradit náklady na PHM při používání vozidla podle dokladů předaných zaměstnancem.

2. Zaměstnavatel je oprávněn:

 1. ověřovat kdykoliv údaje o provozu vozidla, stav vozidla, jeho vybavení a příslušenství,
 2. při závažném porušení platných právních předpisů týkajících se provozu vozidel, pracovních povinností a této dohody zaměstnancem jednostranně vypovědět tuto dohodu s okamžitým účinkem.
 3. ukončit platnost dohody s okamžitou účinností v případě, že zaměstnanec nesplnil povinnost účastnit se pravidelného školení a přezkoušení z předpisů týkajících se provozu vozidel na pozemních komunikacích, účastnit se zdravotní prohlídky anebo v případě pro zaměstnance neúspěšného přezkoušení znalosti uvedených předpisů či výsledku zdravotní prohlídky.

3.  Zaměstnavatel je povinen:

 1. podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, považovat za příjem zaměstnance podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti v každém kalendářním měsíci platnosti této dohody (i v případě, že zaměstnanec vozidlo v kalendářním měsíci k soukromým účelům nepoužije) částku ve výši 1 % vstupní ceny vozidla zjištěné podle § 29 uvedeného zákona (přičemž odstavec 10 uvedeného ustanovení se nepoužije), a to vč. DPH. Případně provedené technické zhodnocení vozidla tuto vstupní cenu zvyšuje, a to od následujícího kalendářního měsíce. Pokud zaměstnanec použije v kalendářním měsíci k soukromým účelům i jiné vozidlo zaměstnavatele, stanoví se uvedená částka k přidanění zaměstnanci ze součtu vstupních cen příslušných vozidel.
 2. vyúčtovat zaměstnanci k úhradě náklady na PHM skutečně spotřebované pro soukromé použití vozidla do . pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce.

4. Zaměstnanec je povinen:

 1. účastnit se pravidelných školení a přezkoušení z příslušných předpisů týkajících se provozu vozidel na pozemních komunikacích a zdravotních prohlídek organizovaných zaměstnavatelem podle § 103 zákoníku práce,
 2. řádně a hospodárně používat svěřené vozidlo v souladu s dohodou, chránit je před zneužitím, poškozením, zničením nebo odcizením,
 3. provádět každodenní běžnou údržbu vozidla a neustále udržovat vozidlo v dobrém technickém a vzhledovém stavu,
 4. neprodleně oznámit zaměstnavateli veškeré závady na vozidle a důvody, pro které nelze vozidlo řádně používat,
 5. na výzvu zaměstnavatele přistavit vozidlo k provedení technické prohlídky a měření emisí škodlivin, údržby, opravy nebo kontroly vozidla,
 6. nesvěřit vozidlo k používání jiným osobám, s výjimkou případů, kdy mu zaměstnavatel přikáže poskytnout vozidlo jinému zaměstnanci,
 7. vést řádně záznam o provozu vozidla (knihu jízd) s předepsanými údaji (viz platný vnitřní předpis zaměstnavatele) a údaji o nákupu PHM do vozidla, přičemž při použití vozidla k jiným než služebním účelům uvede zaměstnanec jako účel použití vozidla “soukromě“,
 8. dodržovat povinnosti vyplývající z Podmínek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, Podmínek havarijního pojištění vozidla, ...,
 9. hradit na vlastní náklady běžnou údržbu (mytí vozidla apod.) prováděnou v souvislosti se soukromým používáním vozidla,
 10. předat ... (komu) vyúčtování spotřeby PHM za kalendářní měsíc vždy do ... pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce s uvedením celkového počtu ujetých kilometrů vozidlem a samostatně souhrnu kilometrů ujetých pro služební účely, počtu kilometrů ujetých pro soukromé účely s případným uvedením použití vozidla jiným zaměstnancem,
 11. současně s vyúčtováním spotřeby PHM předložit doklady o každém čerpání PHM do vozidla za příslušný kalendářní měsíc a ke kontrole záznam o provozu vozidla,
 12. uhradit zaměstnavateli náklady na skutečně spotřebované PHM k soukromým účelům, přičemž částka k úhradě za příslušný kalendářní měsíc se stanoví z celkové výše nákladů na PHM (vč. DPH) za tento kalendářní měsíc, a to podílem kilometrů ujetých vozidlem v tomto měsíci k soukromým účelům zaměstnance ke kilometrům ujetých vozidlem celkem.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne předání vozidla, tj. od ... (příp. na dobu od . do .)

2Obě strany mohou dohodu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu ve .......měsíční výpovědní lhůtě, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

3. V případě ukončení pracovního poměru končí platnost dohody ve sjednaný den, nejpozději však poslední den trvání pracovního poměru.

4. Zaměstnanec je povinen do konce výpovědní doby anebo ve sjednaný den, příp. nejpozději poslední den platnosti dohody, vrátit vozidlo zaměstnavateli ve stavu, ve kterém je převzal (s výjimkou opotřebení odpovídajícímu provozu vozidla), převzaté doklady, vybavení a příslušenství vozidla.

5. Změny či doplňky této dohody lze provést pouze písemnou formou.

6. Případy, které nejsou v této dohodě uvedeny, budou posuzovány podle příslušných ustanovení zákoníku práce a občanského zákoníku.

7. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

V ................... dne: ....   

Podpisy:

Za zaměstnavatele:           

 Zaměstnanec:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právní úprava:

§ 6 odst. 6, § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP),
§ 14 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a), § 36 odst. 6 písm. b), § 72 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH).

Komentář:

Pokud zaměstnavatel poskytne vozidlo zaměstnanci ke služebním a také k soukromým účelům, musí jednoznačně postupovat podle § 6 odst. 6 ZDP a zaměstnanci tzv. přidanit za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec takto vozidlo použít mohl, částku ve výši 1 % vstupní ceny tohoto vozidla.

Pokud by zaměstnanec mohl ke služebním i soukromým účelům v kalendářním měsíci použít více vozidel (tj. i jiné služební vozidlo), postupuje se podle toho, zda mohl tato vozidla použít:

 • “za sebou“, tj. nejdříve jedno vozidlo, pak druhé, ale první již ne,

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz