Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dlužné pojistné, pokuty a penále ve zdravotním pojištění

20.7.2018, Zdroj: VZP

Dluhy Vám občas odpustí kamarád, nikoliv však zdravotní pojišťovna.

Dlužné pojistné

Penále je 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce.

Nebylo-li pojistné nebo záloha zaplaceno ve stanovené lhůtě, anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, je zaměstnavatel povinen za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala, zaplatit penále ve výši 0,05 % dlužné částky. Zdravotní pojišťovna však nemůže vymáhat nedoplatek pojistného, který u jednoho plátce nepřesahuje částku 50 Kč, a penále se nepředepisuje, pokud v úhrnu za jeden rok nepřesáhne 100 Kč.

Výše penále u dlužného pojistného za dobu

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz