dnes je 15.9.2019
Input:

Daňové zvýhodnění

21.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.3 Daňové zvýhodnění

Bc. Marcela Srněnská

Poplatník – fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo 35b ZDP. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16, popřípadě zvýšenou o solidární zvýšení daně podle § 16a, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba.

Daňové zvýhodnění se uplatní v těchto výších:

 Roční Měsíční 
Jedno dítě  15 204 Kč  1 267 Kč  
2. dítě  19 404 Kč  1 617 Kč  
3. dítě a další děti  24 204 Kč  2 017 Kč  

Daňové zvýhodnění je nutné, s ohledem na jeho různou výši, uplatňovat v souvislosti s počtem vyživovaných dětí. Pro případ, že si poplatníci daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných v jedné společně hospodařící domácnosti rozdělí, platí podle § 35c odst. 1 ZDP, že se tyto děti posuzují pro účely tohoto ustanovení dohromady. Mezi poplatníky tedy musí existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši. Jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, předloží svému zaměstnavateli potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši [viz § 38l odst. 3 písm. c) ZDP].

Potvrzení od zaměstnavatele musí tedy od 1. 1. 2015 předložit každý poplatník vyživující děti v jedné domácnosti, nejen manžel nebo manželka, jak tomu bylo do konce roku 2014. Pro poplatníka, který daňové zvýhodnění neuplatňuje, může zaměstnavatel vystavit potvrzení ve zjednodušené formě („poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti”).

Pokud v průběhu zdaňovacího období dojde ke změně počtu vyživovaných dětí (např. narozením druhého dítěte v rodině), pak se jedná o druhé dítě, na které bude uplatněno daňové zvýhodnění ve výši 19 404 Kč ročně, resp. poměrná část této částky.

Pokud v průběhu zdaňovacího období např. jedno ze dvou vyživovaných dětí přestane být vyživovaným dítětem (např. ukončí soustavnou přípravu na budoucí povolání), bude poplatník uplatňovat na zbývající vyživované dítě daňové zvýhodnění ve výši 15 204 Kč ročně, resp. poměrnou část této částky, neboť počet vyživovaných dětí se snížil ze dvou na jedno.

V případě, že daňové zvýhodnění na vyživované děti uplatňuje více poplatníků (děti si rozdělí), jsou všichni tito poplatníci povinni svého zaměstnavatele informovat o změnách v počtu vyživovaných dětí, neboť tato změna má vliv na výši daňového zvýhodnění.

Příklad

Příklad:

Poplatník uplatňuje v roce 2019 daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, a to na syna Petra a dceru Janu. Syn Petr dne 13. 4. dosáhl zletilosti a vzhledem k tomu, že nestuduje a vykonává výdělečnou činnost, přestal být od měsíce května vyživovaným dítětem. Dcera Jana je vyživovaným dítětem po celý rok.

Výpočet daňového zvýhodnění u poplatníka za celý rok

Měsíc Petr Jana Celkem 
Leden 1 267 1 617 2 884 
Únor 1 267 1 617 2 884 
Březen 1 267 1 617 2 884 
Duben 1 267 1 617 2 884 
Květen  1 267 1 267 
Červen  1 267 1 267 
Červenec  1 267 1 267 
Srpen  1 267 1 267 
Září  1 267 1 267 
Říjen  1 267 1 267 
Listopad  1 267 1 267 
Prosinec  1 267 1 267 
Cekem rok 2019 5 068 16 604 21 672 

Z výše uvedeného vyplývá, že poplatník má v roce 2019 nárok na daňové zvýhodnění v úhrnné výši 21 672 Kč, z toho

 1. na syna Petra v úhrnné výši 5 068 Kč, a to za měsíce leden až duben ve výši stanovené na jedno dítě (4 x 1 267)
 2. na dceru Janu v úhrnné výši 16 604 Kč, a to:
  • za měsíce leden až duben ve výši stanovené na druhé dítě ve výši 6 468 Kč (4 x 1 617),

  • za měsíce květen až prosinec ve výši stanovené na jedno dítě ve výši 10 136 Kč (8 x 1 267).

Vzhledem k tomu, že dcera Jana bude po část roku považována za „druhé dítě” a po část roku za „jedno dítě”, nebude se výsledná roční částka daňového zvýhodnění za celý rok rovnat ani jedné z částek uvedených v § 35c odst. 1, ale bude jejich kombinací.

V případě, že by daňové zvýhodnění na syna Petra jako na jedno dítě uplatňoval otec a daňové zvýhodnění na dceru Janu jako na druhé dítě uplatňovala matka, musí matka svého zaměstnavatele informovat o změně počtu vyživovaných dětí od května 2019 (syn Petr v dubnu 2019 dosáhl zletilosti a přestal být vyživovaným dítětem), neboť dcera Jana od května 2019 již nebude druhým vyživovaným dítětem, ale jedním vyživovaným dítětem a u matky se tak změní výše daňového zvýhodnění.

Od roku 2013 do roku 2016 platilo, že si daňové zvýhodnění nemůže uplatnit poplatník, který má příjmy podle § 7, případně § 9 ZDP (z podnikání a z nájmu), u těchto příjmů uplatní výdaje procentním paušálem a součet dílčích základů, u kterých byl paušál uplatněn, je vyšší než 50 % celkového základu daně (§ 35ca ZDP). Toto ustanovení platilo i pro poplatníky – zaměstnance, kteří mají rovněž příjmy ze závislé činnosti.

Výše uvedené ustanovení § 35ca ZDP bylo novelou zákona od zdaňovacího období roku 2017 zrušeno. Pokud poplatník uplatní výdaje procentním paušálem ve výši stanovené novelou § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 ZDP platnou pro rok 2017, může daňové zvýhodnění na vyživované dítě za rok 2017 uplatnit (přechodná ustanovení, bod 13).

Příklad

Příklad:

Poplatník měl za kalendářní rok 2019 příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP ve výši 150 000 Kč, příjmy z podnikání podle § 7 ZDP ve výši 300 000 Kč a příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP ve výši 100 000 Kč. U příjmů z podnikání si uplatnil výdaje paušálem ve výši 60 % a u příjmů z pronájmu si uplatnil rovněž výdaje paušálem ve výši 30 %. Může si za daný kalendářní rok uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě?

   Příjmy  Povinné pojistné (výdaje)  Dílčí základ daně  
§ 6 – závislá činnost  150 000  51 000  201 000  
§ 7 – podnikání  300 000  180 000  120 000  
§ 9 – pronájem  100 000  30 000  70 000  
Celkový základ daně        391 000  
50 % celkového ZD        195 500  
Součet DZD § 7 a 9       190 000  

Od roku 2018 si poplatník může uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě bez dalšího zkoumání, neboť omezující ustanovení § 35ca ZDP bylo zrušeno.

Za rok 2017 si poplatník mohl uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě v případě, pokud výše jeho paušálních výdajů nepřekročila maximální částky stanovené novelou § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 ZDP platnou pro rok 2017.

Formy daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou:

 • slevy na dani,

 • daňového bonusu nebo

 • slevy na dani a daňového bonusu.

Daňové zvýhodnění nemůže poplatník využít, pokud uplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a a 35b nebo postupoval podle § 35ca ZDP, nebo jde o poplatníka v insolvenčním řízení (1/12 za každý měsíc, po který trvá insolvenční řízení – dle § 38gb odst. 1 ZDP).

Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci:

 • ve kterém se dítě narodilo, nebo

 • ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo

 • ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Daňový nerezident

Daňový nerezident může daňové zvýhodnění uplatnit, jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6, jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové zvýhodnění si může uplatnit pouze poplatník – nerezident, který je rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci – daňovému nerezidentovi měsíční zálohu na daň snížit o měsíční daňové zvýhodnění. Vzhledem ke skutečnosti, že daňové zvýhodnění pro nerezidenta je vázáno na výši příjmů ze zdrojů na území ČR, se u nerezidenta při stanovení záloh nepřihlédne ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g), ani k daňovému zvýhodnění. Chce-li daňový nerezident daňové zvýhodnění uplatnit, musí podle § 38g odst. 2 ZDP podat daňové přiznání.

Vyživované dítě

Za vyživované dítě poplatníka se podle § 35c odst. 6 ZDP považuje dítě:

 • vlastní,

 • osvojenec,

 • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,

 • dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,

 • dítě druhého z manželů,

 • vlastní vnuk (vnučka) nebo vnuk (vnučka) druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je

  1. nezletilým dítětem,
  2. zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
   1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,
   2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
   3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění.

Dítě – držitel průkazu ZTP/P

Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu zůstává zachována.

Manželství vyživovaného dítěte

Uzavře-li vyživované dítě manželství a žije-li ve společně hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba, tj. na manžela (manželku) bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřevyšujícími zákonný limit. Nemá-li manžel (manželka) dostatečné příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije v domácnosti. Dostatečnými příjmy se rozumí šestinásobek minimální mzdy účinné k 1. 1. zdaňovacího období.

Příklad

Příklad:

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na studující dceru, která maturitní zkoušku složila 15. května s tím, že již 20. května začala pracovat na základě dohody o pracovní činnosti, a to až do 25. července. Příjem z této dohody nepřesáhl částku 10 000 Kč. Po celý srpen pak pracovala na základě dohody o provedení práce. Do kdy je možné na dceru uplatnit daňové zvýhodnění?

V daném případě je možné na vyživovanou dceru uplatnit daňové zvýhodnění od ledna do srpna. Do konce června trvala soustavná příprava studujícího dítěte na budoucí povolání na střední škole, v červenci nebyla dcera po celý měsíc výdělečně činná ve smyslu § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a v srpnu nevykonávala činnost ve smyslu § 10 zákona o státní sociální podpoře, protože dohoda o provedení práce s příjmem nepřesahujícím částku 10 000 Kč za měsíc nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Příklad

Příklad:

Invalidní syn pobíral do konce listopadu invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně, od prosince mu byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Syn žádný příjem neměl, a ačkoliv byl evidován na úřadu práce, nepobíral ani podporu v nezaměstnanosti. Může si otec za leden až listopad uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě?

Daňové zvýhodnění