Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň ze závislé činnosti z příjmů nerezidentů za práci vykonávanou na území ČR

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11
Daň ze závislé činnosti z příjmů nerezidentů za práci vykonávanou na území ČR

Jaroslava Pfeilerová

Na výpočet a odvod daně z příjmů ze závislé činnosti za práci daňových nerezidentů má vliv celá řada skutečností, např. doba, po kterou je práce na území ČR vykonávána, kdo je zaměstnavatelem, v čí prospěch je práce vykonávána, kdo práci zahraničních zaměstnanců řídí, zda je závislá činnost v ČR vykonávána prostřednictvím stálé provozovny, o jaký typ stálé provozovny jde apod.

Komentář:

1. Posouzení daňového rezidenství: Pro potřeby zdaňování není rozhodující, zda jde o cizince nebo českého občana, ale je důležité rozlišit, zda je fyzická osoba, která na území ČR vykonává závislou činnost daňový rezident nebo daňový nerezident. Zákon o daních z příjmů v ust. § 2 ZDP stanoví, že daňovým rezidentem ČR je fyzická osoba, která má na území ČR bydliště nebo se zde zdržuje alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce. Daňovým nerezidentem je osoba, která tato kritéria nesplňuje. V mnohých případech však není možné podle těchto kritérií rezidentství jednoznačně posoudit, a proto je potřebné postupovat podle pravidel stanovených v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění (tato problematika je obvykle obsažena v článku 4 smlouvy). Ve sporných případech doporučuji požádat o určení rezidenství příslušného správce daně. Pokud bude příslušná osoba daňovým rezidentem ČR, vystaví mu tuzemský správce daně doklad „Potvrzení o daňovém domicilu”. Za vystavení tohoto dokladu je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč.

2. Zdanění příjmů nerezidenta za závislou práci vykonávanou na území ČR: Obecně lze vycházet ze zásady, že závislá práce je obvykle zdaňována ve státě, na jehož území je vykonávána. Při řešení konkrétního případu je však potřebné zohlednit všechny související okolnosti a mimo tuzemský daňový zákon vycházet přednostně z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění (pokud je mezi ČR a státem zahraničního zaměstnavatele uzavřena).

- V případě daňového rezidenta státu, se kterým není doposud uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, je potřebné postupovat podle ust. § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále též „ZDP”), podle kterého jsou od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeny příjmy plynoucí daňovým nerezidentům od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (nikoli z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny), pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoli