Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 97 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů přijímat žádosti o dávky

2.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.97
§ 97 ZNP – Povinnost zaměstnavatelů přijímat žádosti o dávky

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 18 – údaje pro výpočet denního vyměřovacího základu

  • § 43-44 – údaje pro výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

  • § 109 – uplatňování nároku na výplatu dávek nemocenského pojištění

  • § 116 odst. 6 písm. e) – sdělování údajů zaměstnavateli v případě provádění srážek z dávek nemocenského pojištění okresní správou sociálního zabezpečení

  • § 131 a § 136 – sankce za porušení povinností podle § 97 ZNP

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 5 – vyměřovací základ zaměstnance

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

  • § 299 – srážky z dávek nemocenského pojištění v rámci výkonu rozhodnutí


Komentář
Komentář

Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele patří povinnost přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (např. příslušný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti; toto rozhodnutí vydává ošetřující lékař) a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat okresní správě sociálního zabezpečení; okresní správě sociálního zabezpečení je zaměstnavatel povinen neprodleně oznamovat též všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu těchto dávek.

Údaje potřebné pro výpočet dávek se předávají na zvláštním předepsaném tiskopisu (jde o tiskopis „Příloha k žádosti o:” s tím, že se uvede, o jakou dávku se jedná); těmito údaji se rozumí vyměřovací základy pro pojistné a vyloučené dny za rozhodné období. Zaměstnavatel je dále povinen předávat okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději v následující pracovní den po dni, který je určen pro výplatu mezd nebo platů, údaje potřebné pro stanovení výše vyrovnávacího