Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 97 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů přijímat žádosti o dávky

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.97
§ 97 ZNP – Povinnost zaměstnavatelů přijímat žádosti o dávky

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 18 – údaje pro výpočet denního vyměřovacího základu

  • § 43-44 – údaje pro výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

  • § 109 – uplatňování nároku na výplatu dávek nemocenského pojištění

  • § 116 odst. 6 písm. e) – sdělování údajů zaměstnavateli v případě provádění srážek z dávek nemocenského pojištění okresní správou sociálního zabezpečení

  • § 131 – sankce za porušení povinností podle § 97 ZNP

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 5 – vyměřovací základ zaměstnance

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

  • § 299 – srážky z dávek nemocenského pojištění v rámci výkonu rozhodnutí


Komentář
Komentář

Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele patří povinnost přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (např. příslušný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti; toto rozhodnutí vydává ošetřující lékař) a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat okresní správě sociálního zabezpečení; okresní správě sociálního zabezpečení je zaměstnavatel povinen neprodleně oznamovat též všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu těchto dávek. Pouze v případě žádosti o otcovskou se tato žádost předává neprodleně až po uplynutí podpůrčí doby, která činí 1 týden.

Údaje potřebné pro výpočet dávek se předávají na zvláštním předepsaném tiskopisu (jde o tiskopis „Příloha k žádosti o:” s tím, že se uvede, o jakou dávku se jedná); těmito údaji se rozumí vyměřovací základy pro pojistné a vyloučené dny za rozhodné období. Zaměstnavatel je