Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 60 ZNP - Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti

1.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.4.60
§ 60 ZNP – Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 57 – vznik dočasné pracovní neschopnosti

  • § 59 – ukončování dočasné pracovní neschopnosti

  • § 61 písm. e) – odesílání hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti

  • § 61 písm. t) – povinnost ošetřujících lékařů zabezpečit tiskopisy před zneužitím

  • § 80 – používání tiskopisů lékaři orgánů nemocenského pojištění

  • § 84 odst. 2 písm. n) – poskytování tiskopisů ošetřujícím lékařům okresními správami sociálního zabezpečení

  • § 85 odst. 1 písm. f) – povinnost České správy sociálního zabezpečení zajistit vydání tiskopisů

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 191 – dočasná pracovní neschopnost jako překážka v práci

  • § 193 – doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti

  • § 206 odst. 2 – prokázání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavateli

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

  • § 49 – postup při nesouhlasu pojištěnce s rozhodnutím ve věcech dočasné pracovní neschopnosti


Komentář
Komentář

Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti se vydávají na předepsaných tiskopisech. Základním tiskopisem je Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti; jedná se o vícedílný tiskopis, který ošetřujícím lékařům předávají okresní správy sociálního zabezpečení.

Tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti” má pět dílů:

I. díl – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat okresní správě sociálního zabezpečení (příslušné podle místa výkonu práce ošetřujícího lékaře), a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

II. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Tento díl slouží jako průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce a zároveň jako hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Tento díl předává ošetřující lékař pojištěnci při vzniku dočasné pracovní neschopnosti a při ukončení dočasné pracovní neschopnosti je pojištěnec povinen tento díl odevzdat zpět ošetřujícímu lékaři, který jej po doplnění data ukončení dočasné pracovní neschopnosti a konečné diagnózy odesílá okresní správě sociálního zabezpečení (příslušné podle místa výkonu práce ošetřujícího lékaře), a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Tento díl má pojištěnec u sebe po celou dobu dočasné pracovní neschopnosti a předkládá jej při dalším ošetření (další kontrole) ošetřujícímu lékaři a při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Toto hlášení odevzdává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli, který si toto hlášení ponechá ve své evidenci. Tímto dílem prokazuje zaměstnanec svému zaměstnavateli trvání dočasné pracovní neschopnosti a zároveň uplatňuje u zaměstnavatele nárok na náhradu mzdy nebo platu (odměny) v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

IV. díl – Žádost o nemocenské

Tento díl slouží jako žádost o nemocenské, pokud dočasná pracovní neschopnost trvá déle než 14