Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 56 ZDPo - Změny v nárocích po přiznání důchodu

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.56
§ 56 ZDPo – Změny v nárocích po přiznání důchodu

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 54 – nárok na důchod a jeho výplatu

  • § 55 – zánik nároku na výplatu důchodu

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 12 – oprávnění orgánů sociálního zabezpečení

  • § 53 – povinnosti příjemce důchodu osvědčit skutečnosti nebo podrobit se vyšetření

  • § 83b – přerušení a zastavení řízení při nesoučinnosti žadatele o invalidní důchod

  • § 86 – rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění

  • § 118a – odpovědnost příjemců důchodů za přeplatek na důchodu

  • § 120 – vzdání se výplaty starobního důchodu

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 52 – změna nároku na dávky nemocenského pojištění a jejich výplatu


Komentář
Komentář

Po přiznání důchodu může dojít k novému rozhodnutí o důchodu nebo o jeho výplatě. Ustanovení se tedy týká situací, které nastaly (byly zjištěny) po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) důchodu nebo úpravě jeho výše; jde o tzv. řízení o změně důchodu. Může se přitom jednat o skutečnosti nově nastalé nebo o skutečnosti, které sice nastaly dříve, avšak v době rozhodování o přiznání důchodu nebo o výplatě důchodu tyto skutečnosti nebyly známy, a přihlíží se tedy k nim dodatečně. Všechny tyto skutečnosti mohou přitom mít z hlediska poživatele důchodu

 • dopad pozitivní (důchod se přizná nebo zvýší anebo se obnoví výplata),

 • dopad negativní (důchod se odejme, výplata důchodu se zastaví nebo výše důchodu se sníží).

Pro aplikaci ustanovení není rozhodné, zda nové skutečnosti uplatní (oznámí) oprávněný nebo zjistí-li je orgán důchodového pojištění a zahájí řízení z vlastního podnětu anebo na základě upozornění (sdělení) jiného subjektu.

Snížení důchodu, jeho odnětí nebo zastavení výplaty se provádí vždy do budoucna, tj. ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl důchod vyplacen. Jinou otázkou pak je vrácení neprávem vyplacených částek (popřípadě náhrada nesprávně vyplacené částky důchodu), kdy je nutno posuzovat, z jakého důvodu došlo k neoprávněné výplatě důchodu; k tomu srov. § 118a ZOPSZ.

V případě, že byl důchod přiznán nebo vyplácen v nižší částce, než náleží, nebo nebyl přiznán vůbec, ač nárok na důchod vznikl, anebo byl přiznán od pozdějšího data, důchod se přizná nebo zvýší od příslušného dne (tento den je důležitý pro stanovení výše důchodu, neboť parametry pro přiznání důchodu se každoročně mění). Důchod se přitom doplatí zpětně

 • v plné výši ode dne, od něhož důchod nebo jeho výše správně náleží, pokud se tak stalo v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení (tento orgán například nezapočetl určitou dobu důchodového pojištění),

 • v limitované výši v ostatních případech, tj. nejvýše v rozsahu za pět let ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení (doba pěti let byla stanovena od 1. ledna 2009 a před rokem 2009 se jednalo