Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 54 ZDPo - Nárok na důchod a na jeho výplatu

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.54
§ 54 ZDPo – Nárok na důchod a na jeho výplatu

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 4 odst. 2 – principy stanovení základní a procentní výměry důchodu

  • § 28 – podmínky nároku na starobní důchod

  • § 38 – podmínky nároku na invalidní důchod

  • § 49 – podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod

  • § 52 – podmínky nároku na sirotčí důchod

  • § 55 – zánik nároku na výplatu důchodu

  • § 56 – důsledky zániku nároku na důchod a jeho výplatu

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 81 – zahájení řízení o přiznání dávky důchodového pojištění

  • § 82 – podávání žádostí o dávky důchodového pojištění

  • § 86 – rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění

  • § 120 – vzdání se výplaty starobního důchodu

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 45 – nárok na dávku nemocenského pojištění


Komentář
Komentář

V zákoně o důchodovém pojištění se rozlišují dva pojmy, a to nárok na důchod a nárok na výplatu důchodu, přičemž rozlišování těchto dvou pojmů má své praktické důsledky.

Nárok na důchod vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených v zákoně o důchodovém pojištění; tyto podmínky jsou přitom různé pro jednotlivé druhy důchodů. Je-li těchto podmínek více, vzniká nárok na důchod splněním časově poslední podmínky. Dovršením důchodového věku nemusí tedy vždy vzniknout nárok na starobní důchod, neboť pojištěnec nemusí splňovat podmínku potřebné doby pojištění. Nároku na důchod se nemůže oprávněný vzdát.

Příklady

Příklad

Zaměstnanec dovršil 25. září 2017 důchodový věk a ke dni dovršení důchodového věku získal pouze 31 let doby pojištění (včetně náhradních dob); vzhledem k roku dovršení důchodového věku potřebná doba pojištění činí 33 let.

Nárok na starobní důchod mu proto ke dni dosažení důchodového věku nevznikl a tento nárok mu vznikne až dnem, kdy splní podmínku získání potřebné doby pojištění, tj. dobu pojištění v rozsahu 33 let, stanovenou pro nárok na starobní důchod.


Nárok na výplatu důchodu vzniká splněním stanovených podmínek pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení důchodu. Podmínkou výplaty každého důchodu tedy je splnění těchto tří skutečností:

 • splnění podmínek stanovených pro vznik nároku na důchod,

 • splnění podmínek stanovených pro vznik nároku na výplatu důchodu (jedná se o pravidla výplaty předčasného starobního důchodu