dnes je 19.11.2019
Input:

48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 47/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
13/2003 Sb. m. s.
(k 28.5.2002)
přílohu 1. sloupec 3, pod písm. b), pořadové č. 4
76/2006 Sb. m. s.
(k 23.5.2006)
v článku 7 vkládá odst. 1, mění přílohy č. 1 až 3
16/2007 Sb. m. s.
(k 19.12.2006)
mění přílohy č. 1 a 2
60/2007 Sb. m. s.
(k 13.6.2007)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích.
Spolková republika Německo v souvislosti s podpisem této Dohody učinila k článku 1 odst. 1 Dohody prohlášení, potvrzené verbální nótou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo ze dne 18. listopadu 1996, následujícího znění:
„Doprava zboží do německé části celního území Evropské unie mimo místa uvedená v článku 1 odst. 1 zůstává podle ustanovení platných ve Spolkové republice Německo z hlediska celního práva bez důsledků, pokud jsou splněny podmínky národních předpisů, vycházejících z článku 38 odst. 4 Celního kodexu Evropské unie, o osvobození od povinnosti užívat celní cesty.“
Jménem Spolkové republiky Německo požádalo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o potvrzení příjmu nóty a prohlášení v ní obsaženého.
Ministerstvo zahraničních věcí příjem verbální nóty potvrdilo nótou ze dne 18. listopadu 1996.
Dohoda na základě svého článku 7 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 28. února 1997. Tato Dohoda nahradila Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích ze dne 5. srpna 1971, vyhlášený pod č. 51/1972 Sb.
Vyhlášením této Dohody se ruší I. část Seznamu hraničních celních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic se Spolkovou republikou Německo, vyhlášeného sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 59/1994 Sb.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo vedeny snahou konstruktivně spolupracovat v duchu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992,
vedeny přáním ulehčit dopravu mezi oběma státy,
se dohodly takto:
Článek 1
1. Překračování osob a doprava zboží přes státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo smějí být uskutečňovány pouze na hraničních přechodech, s výjimkou případů, uvedených v odstavci 2 nebo v jiných mezinárodních smlouvách, kterými jsou oba státy vázány.
2. Příslušné orgány obou smluvních stran mohou po vzájemné dohodě v případě zvláštních zájmů povolit překračování státních hranic osobami nebo skupinami osob, které splňují podmínky pro vstup a pobyt na výsostném území států obou smluvních stran, na hraničních přechodech odchylně od stanoveného rozsahu provozu nebo provozní doby a také mimo hraniční přechody. Zvláštní zájmy jsou stanoveny v čl. 5 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 3. listopadu 1994.
Článek 2
1. Hraniční přechody, zřízené na společných státních