dnes je 29.5.2022

Input:

§ 44-44b ZoVZP - Přestupky a pokuty

13.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.8.44
§ 44–44b ZoVZP – Přestupky a pokuty

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

  • § 10 – oznamovací povinnost

  • § 12 – povinnosti pojištěnce

  • § 44a – projednávání přestupků, ukládání pokut

  • § 44b – pokuty za porušení oznamovací povinnosti

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

  • § 26 – pokuty podle zákona o pojistném na zdravotní pojištění


Komentář
Komentář

Oznamovací povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel musí nejpozději ve lhůtě do 8 dnů provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání (zahájení práce) a ukončení zaměstnání ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 ZoVZP. Další povinností zaměstnavatele je oznámit změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud zaměstnanec zaměstnavateli tuto skutečnost sdělil. Oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil. Jestliže zaměstnavatel v důsledku neoznámení, popř. opožděného oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem provádí odvody pojistného ve prospěch jiné zdravotní pojišťovny než té, u které je zaměstnanec aktuálně pojištěn, vyčíslí zdravotní pojišťovna, které mělo být pojistné správně odváděno, dlužné pojistné a vyměří penále. Zaměstnavatel může zdravotní pojišťovnou takto vyměřené penále po zaměstnanci vymáhat.

Povinností zaměstnavatele je informovat zdravotní pojišťovnu o skutečnostech rozhodných pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné (např. přiznání nebo odejmutí důchodu, zahájení studia, nástup ženy na mateřskou dovolenou apod.) za předpokladu, že zaměstnanec svému zaměstnavateli tuto skutečnost sdělil. Tuto oznamovací povinnost má zaměstnavatel i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.

V této souvislosti je nutno podotknout, že o oznamovaných skutečnostech si zaměstnavatel musí vést patřičnou evidenci a dokumentaci.

Za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 odst. 1, 3, 4 nebo 5 ZoVZP může příslušná zdravotní pojišťovna ve správním řízení uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli.

Přestupky ve zdravotním pojištění

V této „sankční části” zákona byly do konce roku 2021 vyjmenovány pokuty a přirážky

Nahrávám...
Nahrávám...