Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 38 ZDPo - Podmínky nároku na invalidní důchod

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.38
§ 38 ZDPo – Podmínky nároku na invalidní důchod

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 4 – druhy důchodů

  • § 25 – vymezení pracovního úrazu a nemoci z povolání

  • § 29 – podmínky nároku na starobní důchod

  • § 32 – důchodový věk

  • § 39 – vymezení invalidity

  • § 40 – potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod

  • § 41 – výše invalidního důchodu

  • § 58 – souběh nároků na důchody

  • § 61a – přeměna invalidního důchodu na starobní důchod

  • § 65 – souběh nároku na invalidní důchod s nemocenským a s náhradou mzdy nebo platu

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 8 – posuzování invalidity okresními správami sociálního zabezpečení

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  • § 67 odst. 2 písm. a) a b) – osoba se zdravotním postižením z titulu invalidity

  • § 81 – povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 271b – náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při pobírání invalidního důchodu

 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 • Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)


Komentář
Komentář

Nárok na invalidní důchod je podmíněn invaliditou, kterou posuzují okresní správy sociálního zabezpečení místně příslušné podle místa trvalého pobytu v řízení zahájeném podáním žádosti pojištěnce o přiznání důchodu. Od roku 2010 se rozlišuje invalidita ve třech stupních (místo plné a částečné invalidity); stupeň invalidity však pro nárok na invalidní důchod není podstatný (rovněž změna stupně invalidity nemá vliv na nárok na invalidní důchod). Další podmínkou vzniku nároku na invalidní důchod je

 • získání potřebné doby pojištění a nesplnění podmínek nároku na starobní důchod, nebo

 • vznik invalidity jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; v tomto případě mohou být již splněny podmínky nároku na starobní důchod, tj. splnění těchto podmínek není na překážku vzniku nároku na invalidní důchod. V případě vzniku invalidity jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se již nesleduje splnění potřebné doby pojištění, tj. nárok na invalidní důchod v tomto případě vzniká, i když potřebná doba pojištění nebyla získána.

Nárok na invalidní důchod nemůže vzniknout pojištěnci, který dosáhl věku 65 let, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a to ani v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nárok na invalidní důchod zaniká dosažením věku 65 let nebo dosažením důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let; podle § 61a ZDPo dochází od dosažení tohoto věku k přeměně invalidního důchodu na starobní důchod.

Nárok na invalidní důchod nebo na jeho výplatu není vázán na to, že poživatel invalidního důchodu není zaměstnán nebo že jeho příjem z výdělečné činnosti nepřesahuje určitou hranici; souběh pobírání invalidního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti je tedy možný (není podstatný ani rozsah pracovního úvazku).

Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je náhradní dobou důchodového pojištění a pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu též vyloučenou