dnes je 23.4.2019
Input:

§ 317 Práce mimo pracoviště zaměstnavatele

11.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.317
§ 317 Práce mimo pracoviště zaměstnavatele

Mgr. Lenka Pavelková

Úplné znění

HLAVA IX
ZVLÁŠTNÍ POVAHA PRÁCE NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ, VYLOUČENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU A VYSLÁNÍ K VÝKONU PRÁCE NA ÚZEMÍ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE

§ 317

Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že

  1. se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,

  2. při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,

  3. mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Komentář
Komentář
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 101-108 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

    • § 191-210 – překážky v práci

Komentář
Komentář

Práce, která je konaná na jiném místě, než jsou pracoviště zaměstnavatele (například doma), existovala i za účinnosti dřívějšího zákoníku práce. Tato práce potlačuje prvek nadřízenosti a podřízenosti, zaměstnanec pracuje více méně samostatně a sám si organizuje práci. Práce mimo pracoviště zaměstnavatele se v posledních letech rozvíjí a mění svůj charakter zejména s rozvojem nové telekomunikační a výpočetní techniky.

Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele

Zaměstnanec může v dohodě se zaměstnavatelem konat práci na jiném místě než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Může se jednat o jakékoliv dohodnuté místo, nejčastěji bydliště zaměstnance (práce z domova), není to však podmínkou. Dohoda o tom může být učiněna při vzniku pracovního poměru v pracovní smlouvě, v jeho průběhu jako změna pracovní smlouvy anebo se sjedná samostatná dohoda o výkonu práce mimo pracoviště. Ve smlouvě se dohodne místo výkonu práce, doba trvání (na dobu určitou nebo neurčitou), způsob předávání a odevzdávání práce, případná povinnost zaměstnance být zaměstnavateli k dispozici v předem stanovenou pracovní dobu, vybavení zaměstnance pracovními pomůckami potřebnými k výkonu práce, případná povinná účast zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele v dohodnutou dobu. Ve smlouvě se uvede rozvržení pracovní doby do směn pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny podle § 192 ZP.

Při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele zákoník práce v § 317 ZP stanoví odchylky od obecných ustanovení zákoníku práce. Odchylky se týkají především rozvrhování pracovní doby. § 317 ZP patří mezi ustanovení dispozitivní, není uveden v § 363 ZP jako ustanovení, od kterého by nebylo možné se odchýlit. Zaměstnavatel se zaměstnancem proto mohou v dohodě sjednat i jiné podmínky, za kterých bude práce mimo pracoviště konána, a mohou se dohodou odchýlit i od podmínek upravených v § 317 ZP. Jestliže však nic odchylného nedohodnou, použijí se na výkon práce pracovněprávní předpisy včetně zákoníku práce, s výjimkami uvedenými v § 317 ZP.

Podle § 317 ZP se na zaměstnance nevztahují výhradně ustanovení o rozvržení pracovní doby. Ostatní úprava pracovní doby je však závazná i v tomto případě (maximálně připuštěná délka týdenní pracovní doby upravená v § 79 ZP nebo práce přesčas a její