Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 3 ZP Základní pracovněprávní vztahy

19.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3
§ 3 ZP Základní pracovněprávní vztahy

JUDr. Věra Bognárová

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 1 – předmět právní úpravy zákoníku práce

  • § 1a – základní zásady pracovního práva

  • § 2 – závislá práce

  • § 33 – pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru

  • § 74–78 – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti)

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů

  • § 1 odst. 2 – možnost odchýlení se od ustanovení občanského zákoníku

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Komentář
Komentář

Závislá práce může být konána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle zákoníku práce jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti. Obě tyto dohody jsou dohromady označovány jako dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce jiný pracovněprávní vztah než tyto tři neupravuje. Je však připuštěno i to, aby závislá práce byla upravena zvláštními právními předpisy. V současné době se jedná např. o zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Závislá práce je však upravena i dalšími předpisy, např. zákonem o úřednících územních samosprávných celků, zákonem o vysokých školách v případě akademických pracovníků vysokých škol, zákonem o pedagogických pracovnících u pedagogických pracovníků, anebo zákonem o advokacii u advokátů vykonávajících advokacii v pracovním poměru. Zákoník práce se na tyto vztahy použije subsidiárně, jeho ustanovení se použijí tehdy, pokud zvláštní zákon upravující shora uvedené právní vztahy neupravuje odchylky.

Závislá práce tak, jak ji definuje § 2 ZP, může být vykonávána výlučně v základních pracovněprávních vztazích, toto kogentní ustanovení zákona vylučuje konání závislé práce jinak než v pracovněprávním vztahu, například v občanskoprávním vztahu. Jestliže je tedy při plnění úkolů nezbytná spolupráce jiné fyzické osoby, je nutné v první řadě řešit otázku, zda tuto osobu přijmout do pracovněprávního vztahu, nebo zda zajistit tuto činnost subdodávkou od jiné fyzické či právnické osoby. Rozhodujícím kritériem je, zda bude taková činnost vykonávána formou závislé práce či nikoliv.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

Novela § 3 z roku 2012 obsahuje prakticky jen kosmetickou úpravu a věcně na dosavadní praxi nic nemění. Nadále platí, že závislou práci lze konat výlučně v pracovněprávním vztahu, což znemožňuje konání takové práce „najímáním” osob samostatně výdělečně činných ke konání takové práce (tzv. Švarcsystém). O takové případy jde zejména tehdy, kdy firma takové osoby používá k výkonu prací pod svým jménem, na své náklady a odpovědnost (může jít např. o zedníky ve stavební firmě),