Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 29 ZDPo - Nárok na obecný starobní důchod

8.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.29
§ 29 ZDPo – Nárok na obecný starobní důchod

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 11-14 – doba pojištění a náhradní doba pojištění

  • § 28 – podmínky nároku na starobní důchod

  • § 32, § 37b a § 37c odst. 1, § 74, § 74a, § 76 a § 94 – důchodový věk

  • § 33-34, § 37c odst. 2 – výše starobního důchodu

  • příloha k zákonu – důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 83 odst. 4 – náležitosti žádosti o přiznání starobního důchodu

 • Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • čl. XV – vznik nároku na starobní důchod při 15 letech pojištění před rokem 2015

 • Nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

  • čl. II nařízení vlády č. 69/2015 Sb.


Komentář
Komentář

Pro vznik nároku na obecný starobní důchod jsou stanoveny dva okruhy podmínek, a to získání potřebné doby pojištění a dosažení důchodového věku (obecného nebo sníženého), nebo získání kratší doby pojištění a dosažení vyššího věku (tato vyšší věková hranice je jednotná a není diferencována pro muže a pro ženy).

Od roku 2010 dochází na základě zákona č. 306/2008 Sb. k postupnému zvyšování potřebné doby pojištění (potřebná doba pojištění 25 let se bude postupně zvyšovat až na 35 let a potřebná doba pojištění 15 let se bude postupně zvyšovat na 20 let).

Pro stanovení potřebné doby pojištění je rozhodující kalendářní rok, v němž bude dosažen důchodový věk; to platí i v případě, že v kalendářním roce, v němž bude dosažen důchodový věk, nebude ještě získána potřebná doba pojištění a tato doba bude získána později.

Příklady

Příklad

Zaměstnanec dosáhne důchodového věku v roce 2017, avšak ke dni dosažení důchodového věku získal pouze 31 let doby pojištění. Dobu pojištění 33 let získá až v roce 2019.

Vzhledem k tomu, že dosáhl důchodového věku v roce 2017, bude potřebná doba pojištění činit 33 let a potřebná doba pojištění se nebude posuzovat vzhledem k roku 2019, kdy pro pojištěnce, kteří dosáhnou v tomto roce důchodového věku, činí potřebná doba pojištění již 35 let.


U důchodového věku se rozlišuje obecný důchodový věk a snížený důchodový věk.

Obecný důchodový věk je upraven v § 32 ZDPo a je diferencován podle toho, jde-li o muže nebo ženu a u žen dále ještě podle počtu vychovaných dětí. Podle § 32 odst. 1