Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 26b ZPZVP - Počítání času

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.260002
§ 26b ZPZVP – Počítání času

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

  • § 5 odst. 2 ZPVZP – splatnost pojistného za zaměstnance

  • § 7 odst. 2 ZPVZP – splatnost pojistného za OSVČ

  • § 10 ZPVZP – splatnost pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů

  • § 24 odst. 2 ZPVZP – lhůta pro odevzdání přehledu OSVČ

  • § 25 odst. 3 ZPVZP – lhůta pro odevzdání přehledu zaměstnavatele


Komentář
Komentář

Pro oznámení důležitých (rozhodných) skutečností rozlišujeme v podstatě dvojí lhůtu, a sice:

 • osmidenní (především dle § 10 ZoVZP – nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit pojistné);

 • třicetidenní [dle § 12 písm. k) ZoVZP – oznámení změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla].

Pojistné (resp. zálohy na pojistné u OSVČ) je za příslušný kalendářní měsíc splatné:

 • u zaměstnavatelů nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce;

 • u samoplátců (osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů) nejpozději do 8. dne následujícího kalendářního měsíce;

Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední dnem této lhůty nejbližší následující pracovní den.

Dnem platby pojistného (zálohy na pojistné) je při bezhotovostním styku den připsání úhrady na příslušný příjmový účet zdravotní pojišťovny nebo úhrada v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny.

Osmidenní lhůta pro dodržování oznamovací povinnosti platí i za situace, kdy se český občan rozhodne vykonávat v jiné zemi výdělečnou činnost ve smyslu „evropských“ koordinačních pravidel [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 včetně prováděcího nařízení č. 987/2009]. To znamená, že od data, kdy začne být takto výdělečně činný ve státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo ve Švýcarsku, se nejpozději do osmi dnů odhlašuje z českého systému veřejného zdravotního pojištění.

Při nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 ZoVZP může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 Kč. V případě opakovaného nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

Ačkoliv jsou příslušné lhůty zákonem jednoznačně vymezeny, není postup zdravotních pojišťoven zpravidla striktní v případě, kdy se jedná o nahodilé, mimořádné či jednorázové (neopakující se) provinění, přičemž zdravotní pojišťovna individuálně vyhodnocuje každý případ. To mimo jiné znamená, že zdravotní pojišťovna podle povahy řešené záležitosti může (ale nemusí) uložit pokutu. Na rozdíl třeba od plošně povinného uplatňování nároku zdravotní pojišťovny na penále, se v takovém případě jedná o nárok fakultativní (volitelný).

Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její